Z A P I S N I K

 

izredne seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 19. februarja 2007 ob 20. uri v gostilni Starman v Stari Loki. 

Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti.

 

Prisotni: Peter Hawlina, Dušan Koman, Peter Pokorn, A. Pavel Florjančič in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost sta opravičila: mag. Miha Ješe in Judita Šega.

 

Obravnavan je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Sklic zbora članov MD
  2. Razno

 

 

K tč. 1:

 

Po novem zakonu o društvih smo dolžni  vsako leto sklicati občni zbor oz. zbor članov MD. Občni zbor mora potrditi finančno poročilo za leto 2006. Člane MD bomo tudi seznanili s pripravo sprememb pravil MD. Pripravljalca sprememb sta S. Kobal in P. Florjančič. Razpravljali smo o čim racionalnejši pripravi zbora članov in sprejeli naslednji

 

sklep:

 

Zbor članov bo 26. 3. 2007 z naslednjim dnevnim redom:

1. finančno poročilo za leto 2006

2. predlog spremembe pravil društva 

Zaradi enomesečne odsotnosti predsednika  bo organizacijo zbora prevzela tajnica M. Ferle (pripravo, tiskanje in razpošiljanje vabil, rezervacijo galerije v kašči). Nalepke z naslovi članov MD pripravi P. Hawlina.

 

 

K tč. 2:

 

-         blagajnik D. Koman nas je seznanil s svojo odločitvijo, da funkcije blagajnika ne bo več opravljal. S svojim dosedanjim delom tudi sam ni bil zadovoljen, za delovanje v skladu z vsemi pooblastili pa zaradi drugih obveznosti, ni zmogel. Prisotni smo njegov odstop vzeli na znanje. P. Florjančič je povedal, da se do naslednjih volitev novega izvršnega odbora lahko kooptira nov blagajnik.

-         P. Pokorn nam je pred sejo poslal dva projekta, ki jih pripravlja ob 70-letnici društva: fotografsko razstavo o loškem pasijonu v Freisingu in razstavo v Galeriji Ivana Groharja v sodelovanju z Loškim muzejem. Ne strinja se  z načinom obravnavanja aktualnih zadev – tudi projektov in uveljavljeno prakso, da molk pomeni soglašanje s predlaganim.

Ob predloženi finančni konstrukciji za razstavo v Freisingu so se blagajniku zdeli visoki potni stroški. P. Pokornu je predlagal uporabo vlaka. D. Komanu je pojasnil, da 30 zastekljenih okvirjev formata 50x70 cm ni možno prenašati kot ročno prtljago, zato je potreben prevoz z avtomobilom. Kilometrina, cestnine in drugi stroški dajo navedeni znesek. Opozoril je tudi na že izpeljane projekte, kjer predračunov nismo presojali na sejah IO. Ob svoji razstavi v Freisingu je načel možnost Pasijonskega korala s Tonetom Potočnikom. Predsednik ga je brez ovinkarjenja spomnil, da nas je v svojem dopisu poučil, kako neprimerno bi bilo izvesti načrt, ki smo ga sicer na decembrski seji soglasno podprli. Zato smo načrt opustili. P. Pokorn je predčasno zapustil sejo.

 

 

Sejo smo zaključili ob 21.30 uri.

 

 

 

                                                                                                  Zapisala: Mojca Ferle