PRAVILNIK O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA

 

 

Osnova za sprejem tega pravilnika sta 19. in 48. člen Pravil Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju društvo). Sestavo in način odločanja Častnega razsodišča (v nadaljevanju razsodišča) določa 49. člen Pravil društva. Možni izrečeni ukrepi razsodišča so našteti v 50. členu Pravil.

 

1. člen

 

Pobudo za obravnavo sproži najmanj deset članov društva ali izvršni odbor društva, ki o sklepu v pisni obliki obvesti predsednika razsodišča. Ta začne s postopkom najkasneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila o kršitvi.

 

2. člen

 

Če se ugotovi, da je očitana kršitev utemeljena, predsednik društva o tem takoj obvesti pristojne organe. Če se osebi očita več različnih prekrškov, se le-ti združijo in obravnavajo skupaj v enem postopku.

 

3. člen

 

Razsodišče deluje na sejah, na katerih se vodi zapisnik. Obravnava je javna.

 

4. člen

 

Osebi, ki se ji očita kršitev, se pošlje vabilo s priporočenim pismom s povratnico. Čas med datumom pošiljanja vabila in seje razsodišča ne more biti krajši od 14. dni. Osebo, ki se ji očita kršitev, na sejo lahko spremlja pooblaščeni odvetnik ali jo nadomešča druga pooblaščena oseba. Za razjasnitev kršitve lahko razsodišče zasliši priče.

 

5. člen

 

Eden od članov razsodišča vodi zapisnik neposredno na zasedanju. Zapisnik podpišejo vsi člani razsodišča.

 

6. člen

 

Razsodišče na koncu postopka sestavi sklep z navedbo ukrepa. Podpišeta ga predsednik razsodišča in zapisnikar. Osebi, ki je bila v postopku, se sklep izroči najkasneje v osmih dneh po zaključku postopka v obliki, v kakršni je oseba prejela vabilo na zasedanje razsodišča.

 

7. člen

 

Oseba, ki ji je bil izrečen ukrep, se lahko pritoži v roku osmih dni po prejemu sklepa razsodišča o ukrepu. Pritožbo pošlje v pisni obliki na izvršni odbor društva. Pritožbo obravnava in o njej odloča zbor članov na prvem naslednjem zasedanju. Osebi, ki ji je bil izrečen ukrep, pa sporoči odločitev v zvezi s pritožbo v 8 dneh po zasedanju zbora.

 

8. člen

 

Kršitev zastara, če postopek ni bil izpeljan vsaj šest mesecev po datumu, ko se je izvedelo za kršitev, oziroma je po nastanku kršitve preteklo več kot dvanajst mesecev.

 

9. člen

 

Povzročitelj mora poravnati materialno škodo, ki je nastala ob kršitvi, če jo je povzročil namerno ali zaradi hude malomarnosti.

 

 

 

O nastali materialni škodi častno razsodišče obvesti nadzorni odbor in ga pozove, da  ugotovi naravo in višino povzročene materialne škode. Nadzorni odbor s svojo ugotovitvijo seznani izvršni odbor, ki pozove povzročitelja, da poravna povzročeno škodo. Materialna škoda se praviloma poravna v denarju, v izjemnih primerih pa v drugih oblikah, o čemer presoja nadzorni odbor. 

 

Če oseba ne pristane na povrnitev škode, se povrnitev uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

 

10. člen

 

Ta pravilnik stopi v veljavo s sprejemom na zboru članov društva.

 

Pravilnik je bil sprejet na zboru članov dne 5. 3. 2008.

 

 

 

 

 

Tajnica društva                                                                      Predsednik zbora članov

 

 

Mojca Ferle                                                                            mag. Miha Ješe