V okviru javne razprave predloga proračuna Občine Škofja Loka za leti 2013 in 2014 je v skladu s sklepom izvršnega odbora Muzejsko društvo Škofja Loka pripravilo predlog dopolnitve. 

Dopolnitev se vsebinsko nanaša na povečanje sredstev za Škofjeloški pasijon in za publicistično dejavnost, ki sta vsebinsko povezani.

Za Škofjeloški pasijon je v predlogu proračuna za leto 2013 predvideno 20.000 EUR, za leto 2014 pa 50.000 EUR. V okviru te postavke naj bi se od leta 2013 naprej sofinanciralo izdajanje Pasijonskih doneskov, ki je bilo do sedaj sofinancirano iz postavke Publicistična dejavnost. Poleg rednih številk Pasijonskih doneskov 9/2013 in 10/2014, ob 450 letnici natisa Dalmatinovega pasijona načrtujemo njegovo znanstveno kritično izdajo, ki naj bi jo pripravil dr. Kozma Ahačič iz ZRC SAZU v Ljubljani. Pasijonski doneski, ki širijo pomen Škofjeloškega pasijona v širši slovenski prostor, imajo pomembno mesto v prijavi Škofjeloškega pasijona za UNESCO-v seznam svetovne nesnovne dediščine.

Muzejsko društvo se pridružuje mnenju, da je predvidenih 50.000 EUR za Škofjeloški pasijon leto pred njegovo ponovno uprizoritvijo premajhen znesek in predlaga povečanje te postavke. Tudi zaradi tega, ker naj bi leta 2014 izšla obsežna foto-monografija Škofjeloški pasijon.

V letu 2014 bo izšla jubiljena 60. številka Loških razgledov, kar je izjemen dosežek ne samo v loškem ampak tudi v širšem slovenskem prostoru. Ob tej priložnosti želimo poleg redne številke Loških razgledov na pobudo nestorja naših članov arhitekta Toneta Mlakarja pripraviti posebno jubilejno številko, v kateri naj bi bili vključeni naodmevnejši prispevki iz dosedanjih številk Loških razgledov.

Svetnikom občinskega sveta ter županu mag. Mihu Ješetu ponovno predlagamo, da naj se zaradi pomena Loških razgledov in Pasijonskih doneskov, njihovo sofinanciranje v proračunu predvidi v samostojni postavki, kot je bilo v veljavi do leta 2011.

Celotno besedilo predloga dopolnitve proračuna si lahko ogledate tukaj.

Upamo, da bodo župan in svetniki občinskega sveta podprli našo pobudo!