Z A P I S N I K

4. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 12. junija 2006, ob 19. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Peter Hawlina, Dušan Koman, Franc Podnar, Peter Pokorn, Jože Štukl, Ivanka Aleš – Porenta, Ivica Krek in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili dr. Tone Košir, mag. Miha Ješe, Jana Mlakar, Helena Janežič, Evgen Benedik in Aljoša Hafner.

 

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje

2. Bibliografija Loških razgledov

3. Spletna stran

4. Loški razgledi – načrt dela in finančna konstrukcija

5. Aktualnosti: 70 – letnica MD, načrtovani posegi v ambient Španove domačije, spomenik samostojni Sloveniji …

6. Razno

 

K tč. 1:

Zapisnik 3. seje je bil sprejet brez pripomb.

 

K tč. 2:

Predlog Bibliografije Loških razgledov  je bil posredovan po e-pošti. Pripravila ga je Helena Janežič. S pripravljenim predlogom smo soglašali. V razpravi je F. Podnar opozoril, da bibliografija za prvih trideset letnikov LR obstaja le na papirju in jo je potrebno preliti v računalniški medij.  Prav tako je potrebno opraviti korekture in upoštevati novejši UDK sistem, je predlagal D. Koman. P. Hawlina je že preveril, koliko je bibliografija dostopna v arhivih tiskarjev (Lunder) in možnosti, da so datoteke shranjene pri lektorju L. Kaluži, kar preveri F. Podnar. M. Ferle je pripravljena pomagati pri morebitnem prepisovanju in korekturah.

Po razpravi je bil sprejet

 

sklep:

Heleno Janežič prosimo, da na čimbolj produktiven način začne z realizacijo projekta po pripravljenem predlogu. Za morebitno pomoč nas povabi k sodelovanju.

 

K tč. 3:

Naša spletna stran se ne premakne z mrtve točke. P. Hawlina je po županovi obljubi stopil v stik  s tehnično ekipo, ki pripravlja občinsko spletno stran. Možnosti sodelovanja še preverja. Predsednik P. Hawlina pričakuje večje sodelovanje tudi s strani članov IO in nas spodbuja, da se člani predstavimo na spletni strani. Aljoša in Evgen sta pripravila predlog spletne strani in ga posredovala predsedniku po e-pošti, na samo spletno stran pa ga nista pripela. V razpravi smo ugotavljali, da je potrebno definirati, kaj se pričakuje od tehničnih sodelavcev, ki naj potem dela tudi ažurno opravljajo. Mogoče je za dodelavo spletne strani primernejši čas počitnic.

Sklep:

F. Podnar in J. Štukl do naslednje seje (predvidoma v septembru) preverita možnost, da se v našem sejnem prostoru priklopi računalnik na medmrežje za potrebe Muzejskega društva.

Glede spletne strani je za enkrat stanje nespremenjeno.

 

K tč. 4:

Član uredniškega odbora Loških razgledov, F. Podnar je poročal, da gredo dela pri 52 številki LR h koncu (nekaj je še korektur, ob koncu tedna bo pripravljen ovitek). Uredniški odbor je za objavo pregledal 22 prispevkov. Pri pripravi predračuna za oblikovanje in tisk so število izvodov zmanjšali iz 1100 na 800. Najugodnejši ponudnik je bil Gorenjski tisk, (ponudbi sta dala še grafika Soča in Merkur). Končna cena za tisk enega izvoda LR znaša 5.760 SIT. Članarina, ki jo je sprejel občni zbor, znaša 1.200 SIT, s stroški raznašanja bi končna cena LR znašala 8.340 SIT. F. Podnarju se zdi članarina previsoka, ostali člani pa smo bili mnenja, da sklepa občnega zbora ne moremo spreminjati. Soglašali pa smo s tem, da se kupca čim manj obremeni. Predsednik je tudi pridobil nekaj ponudb tiskarjev, ki se zdijo ugodnejši od trenutno aktualnega tiskarskega podjetja.

 

Sklep:

Cena Loških razgledov št. 52 s članarino znaša 6.500 SIT. F. Podnar preveri pridobljene ponudbe za tiskanje LR. Do naslednje seje IO uredniški odbor LR pripravi načrt dela za naslednje leto oz. predlog uredniške politike.

 

K točki 5:

-         Za praznovanje 70. letnice društva so bili podani še nekateri predlogi. P. Pokorn je ob toponimih Vincarje in Zabrajda razmišljal o zasaditvi trte in pripravi turistične prireditve s sodelovanjem Biotehnične fakultete, kar pa je dolgoročna akcija. P. Hawlina predlaga izdelavo kopije loškega pečatnika, ki bi ga odtiskovali kot suhi žig. Hkrati opozarja da je resna ideja tista, ki dobi nosilca projekta, izvajalce in finančno ovrednotenje. Na osnovi takih predlogov bo oblikovan program praznovanja. Prisotne povabi k posredovanju predlogov po e-pošti.

-         Vsi smo posredovali tudi mnenja glede aktualnih dogodkov okoli  Španove domačije in spomenika samostojni Slovenji. Zavzeli smo se za ohranitev neokrnjene Španove domačije in nismo soglašali s postavitvijo spomenika na predlagani lokaciji. P. Hawlina bo naša mnenja dodal na spletno stran. Večina je bila tudi mnenja, da bi bila potrebna tudi objava v drugih medijih.

 

 

K točki 6:

-         na sejah IO smo že večkrat razpravljali, da je potrebno ažurirati seznam članov Muzejskega društva. M. Ferle je v tiskani obliki seznam članstva že dobila v njem ročno zabeležila spremembe, ki so ji bile znane. Pri ažuriranju bi morali sodelovati vsi člani IO, zato smo sprejeli naslednji

 

sklep:

Ga. Tjašo Kržišnik se naprosi, da nam seznam članstva posreduje v elektronski obliki.

 

- konec meseca bo ponovno Blaznikov večer (21.6) Več kot sto let – novi Doneski s prispevki o čebelarstvu na Loškem, 23. 6. otvoritev fotografske razstave na Godešiču v okviru njihovega »tisočletnega« praznovanja, 24. 6 pa še Venerina pot.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 

 

 

 

                                                                                                    Zapisala:  Mojca Ferle