Z A P I S N I K

14. seje izvršnega in nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 10. 12. 2007 ob 18. uri,

v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Seje so se udeležili: dr. Tone Košir, mag. Aleksander Igličar, mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe, Jana Mlakar, mag. Jože Štukl, Ivica Krek (NO), Svetko Kobal (NO), dr. Branko Berčič, Alojzij Pavel Florjančič, dr. Andrej Rant in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili Judita Šega, Franc Podnar, Helena Janežič in Evgen Benedik.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Zapisnik prejšnje seje

2. Loški razgledi, distribucija in odprta vprašanja

3. Pravila MD

4. Sporazum med MD in LM

5. Program dela in finančni načrt 2008

6. Priprave na zbor članov MD

7. Razno

 

Pred začetkom seje je tajnica razdelila zloženko in CD z Bibliografijo članom odborov, ki se niso udeležili predstavitve na Blaznikovem in knjižničnem večeru. Loške razglede štev. 53 sta prejela še Ivica Krek in dr. Andrej Rant.

Predlog pravil, poslanih z navadno pošto, naslovniki niso prejeli.

 

Ob začetku seje Tone Košir pojasni, da po sklepu prejšnje seje vodi sejo kot najstarejši član izvršnega odbora, prav tako tudi vse nadaljnje seje do naslednjega Zbora članov.

 

K tč 1:

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje izvršnega in nadzornega odbora

 S P. Hawlino se je pogovarjal Tone Košir. K 2. točki zapisnika 13. seje, glede urejanja odnosov med Petrom Hawlino in MD, oz. terjatvijo švicarskega podjetja Intercable je govoril s Hawlino, ki mu je po posvetovanju s pravniki zagotovil, da izterjava ni možna. Tako je bil takoj po seji pripravljen dopis, s katerim smo odpovedali naročilo za objavo spletnega naslova  podjetju Intercable. Peter Hawlina je po elektronski pošti Tonetu Koširju podal pisno izjavo,  da je bil v primeru tožbe in izterjave celoten znesek pripravljen poravnati sam. Po obrazložitvi je bil sprejet

 

sklep:

Glede na pojasnila in izjave Petra Hawline po elektronski pošti, se poravnava s firmo Intercable odkloni. Vsa dokumentacija v zvezi z zadevo se vloži v arhiv.

 

Ažurirana je bila evidenca članov MD in plačila članarine. Članarina za leto 2006 je bila poravnana z LR 52, z novo številko LR 53 se pobira članarina za leto 2007, za leto 2008 se bo poravnala članarina z naslednjo številko LR. Loški razgledi 54 naj bi izšli v prvi polovici leta 2008.

Blagajnik Sandi Igličar je še  enkrat predlagal, da je v trenutnem stanju in urejanju razmer podpisnica računov še vedno poslovna sekretarka Loškega muzeja Tjaša Kržišnik, ki sprovede plačilo računov le s podpisom Toneta Koširja.

Neizplačana je ostala še ena obveznost v višini 482 € brutto, in sicer za izdelavo fotografij za razstavo Škofjeloški pasijon. Nastalo situacijo pojasni A. P. Florjančič. Sprejet je bil naslednji

 

sklep:

Z avtorjem  Juretom Nastranom se pogovori Tone Košir. Ugotoviti je treba, koliko je avtorskih fotografij, predvsem pa, kje se nahajajo. Po prejemu fotografij se na osnovi že podpisane pogodbe izvrši plačilo. Predlog za izplačilo posredujemo občini Škofja Loka, ki je tudi sicer krila vse stroške razstave Škofjeloški pasijon.

 

Z gornjimi dopolnitvami in sklepi je bil zapisnik 13. seje sprejet.

 

K tč.2:

Najnovejša številka LR 53/2006 je izšla 28. 11. 2007 in bila še istega dne javno predstavljena na predstavitvenem večeru Digitalizacije Loških razgledov. Sandi Igličar je poročal o prevzemu razgledov iz tiskarne. Pisno poročilo o prevzemu Loških razgledov je sestavni del tega zapisnika. V tiskarni je prevzel 786 izvodov.

Beseda je tekla o možnostih prodaje LR. Med možnimi lokacijami za prodajo LR so bili omenjeniTuristično društvo, info točka LTO Blegoš in še nekatere. Kot dobre lokacije so bile izpostavljene Galerija Ivana Groharja na Mestnem trgu, Knjižnica Ivana Tavčarja in za obiskovalce muzeja tudi Loški muzej. Po razpravi so bili sprejeti naslednji

 

sklepi:

Brezplačen izvod Loških razgledov 53/2006 prejmejo člani izvršnega in nadzornega odbora ter člani častnega razsodišča in sodelavca Helena Janežič in Evgen Benedik. Dva izvoda zbornika prejme tudi Stane Kočar (izvedba preloma).

 

Loške razglede ponudimo v prodajo  v Galeriji Ivana Groharja, Loškem muzeju, Knjižnici Ivana Tavčarja in v Turističnem društvu. Ustanove zadržijo dogovorjeni odstotek marže, ki ne sme presegati 15% cene prodanega izvoda. Dogovor z njimi izpelje Tone Košir.

 

Brezplačne izvode LR doniramo Domu starejših občanov, in sicer 5 zadnjih številk LR. Društvu upokojencev doniramo komplet LR (vse številke, ki so še na razpolago).

 

Obvezno se hrani 10 izvodov (minimalno število izvodov),  poleg tega še 10 izvodov za namen izdelave kompletov.

 

Miha Ješe pohvali lepo urejeno evidenco članstva ki lahko služi za raznos 52 in 53 številke LR. Raznosita naj se pospešeno in v kompletu. Trije dijaki naj bi razglede raznosili do 10. januarja. Raznašalcem se izplača 20% od vrednosti LR. Tistim članom, ki prejmejo razglede po pošti, se v ceno vkalkulira tudi poštnino. Glede distribucije Loških razgledov je bil sprejet naslednji

sklep:

Raznašalci dobijo za predajo naslovniku za eno številko 3€, za 2 številki 4€, oz. 20% od vrednosti. Plačilo se izvede preko študentskega servisa. Loški razgledi, ki se pošiljajo po pošti, so dražji za 3 €.

 

K tč. 3:

Tone Košir se zahvali Svetku Kobalu, ki je do dogovorjenega roka pripravil novi osnutek pravil muzejskega društva. Osnutek je pregledala in dopolnila komisija in pripravila predlog,  ki je bil nato posredovan članom izvršnega in nadzornega odbora. Pravila so bila posredovana po elektronski pošti, nekaterim tudi z navadno pošto. Predlog pravil in pisna dopolnila dr. Branka Berčiča, Judite Šega in Toneta Koširja so sestavni del zapisnika. Novosti predstavi član komisije za spremembo pravil Sandi Igličar.

 

Po daljši razpravi sta bila sprejeta naslednja

sklepa:

Predlog pravil MD Škofja Loka se dopolni s predlogi, oblikovanimi na seji. Po lekturi jih dobijo še enkrat v pregled člani izvršnega odbora, ki jih potrdijo. Nato jih posredujemo na upravno enoto.

 

Na svet Loškega muzeja se naslovi pobuda, da člani muzejskega društva, s plačano članarino za tekoče leto, lahko še naprej koristijo brezplačen obisk Loškega muzeja.

 

A. Rant predlaga spremembo znaka muzejskega društva, ki se mu zdi premalo sporočilen. Oporeka mu A. P. Florjančič, ki mu pojasni večpomensko sporočilnost društvenega znaka. Izvršni odbor s tem v zvezi ni sprejel sklepa.

 

K tč. 4:

Del opravil, ki jih za društvo opravi Loški muzej naj bi poravnali z Loškimi razgledi, ki jih muzej pošilja za medknjižnično izmenjavo. Predlog s stani društva je 80 izvodov LR. Poravnamo tudi plačilo čuvaja - 30 € na dogodek, ki se odvija v kašči. Za vodenje administrativnih, blagajniških in računovodskih poslov je bil narejen izračun v višini 2000 €. Direktorica Jana Mlakar pojasni, da za izmenjavo sprejmejo le 60 izvodov LR, listo ustanov za izmenjavo so skrčili na minimum. Za izmenjavo pošiljajo tudi svoje kataloge.

Dokončnega sporazuma pri urejanju razmerij med muzejskim društvom in Loškim muzejem še ni doseženega. V imenu  MD bosta pri oblikovanju Dogovora sodelovala Tone Košir in Sandi Igličar.

 

K tč. 5:

Program za delo društva v naslednjem letu je bil posredovan na občino.

Za leto 2008 so predvidene naslednje akcije:

-          Loški razgledi - izid 54 številke (v obsegu kot predhodna številka)

-          Doneski: ponatis knjige Lojzeta Zupanca, Kamniti most (okvirni stroški 8.500€)   in      knjižna izdaja Bibliografije Loških razgledov  (cca. 4.500€)

-          3 Blaznikovi večeri (900 €)

Za leto 2009:

-          Loški razgledi 55/2008

-          Doneski: Vodič po Aleji znamenitih Ločanov

-          Fotomonografija o Škofji Loki

-          3 Blaznikovi večeri

 

Za naše knjižne izdaje si Tone Košir prizadeva pridobiti generalnega sponzorja.

 

Andrej Rant predlaga  izdajo svoje razprave Karni in Veneti v Britaniji in Alpah v okviru Doneskov. Vsebina knjige, oz. njegovega obsežnega dela bo predstavljena na Blaznikovem večeru. Poleg strokovne javnosti (arheologi, filologi) naj bi povabili tudi založnike. Skuša se predvsem ugotoviti, ali je razprava zanimiva tudi za širšo publiko. Sprejet je bil

 

 

 

sklep:

A. Rant pripravi predstavitev za Blaznikov večer in pridobi 3 predračune za tisk razprave v okviru Doneskov.

 

K tč. 6

Potekajo priprave na Zbor članov. Termin je odvisen od priprave zaključnega računa. Jana Mlakar pove, da bo vzpostavtev sistema vzela nekaj časa, potrebno je nabaviti računalniški program. Po možnosti naj bi bil zbor članov že konec januarja oz. v prvem tednu februarja, vsekakor pa do začetka zimskih šolskih počitnic, predlaga Sandi Igličar.

 

K tč.7

- zbirajo se predlogi za častne člane muzejskega društva Škofja Loka, ki bi jih imenovali na slovesnosti ob 70-letnici društva. Po obsežni bibliografiji sta v ospredju dva kandidata dr. France Štukl in Janez Dolenc. Andrej Rant k predlogom doda, da je potrebno  upoštevati tudi angažiranost v društvu. A. P. Florjančiču se ne zdi primerno, da bi bila dva kandidata.

- umrl je dr. Feinig, ki je bil gost na enem od Blaznikovih večerov. Na obisk pride njegova hči Tatjana Feinig. V imenu MD ji Loške razglede izroči A. P. Florjančič.

 

Sejo smo zaključili ob 22. uri.

 

                                                                                       

                                                                                                      Zapisala: Mojca Ferle

 

Priloge:

-          poročilo o prevzemu LR iz tiskarne

-          predlog pravil MD Škofja Loka  s pisnimi pripombami (B. Berčiča, J. Šega in T. Koširja)