Z A P I S N I K

skupne seje Izvršnega in Nadzornega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

Seja je potekala  v ponedeljek, 10. septembra 2007 ob 19. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Svetko Kobal, Peter Pokorn, mag. Srečko Beričič, mag. Aleksander Igličar, dr. Tone Košir, Jana Mlakar, Franc Podnar, Judita Šega, Helena Janežič, Evgen Benedik in Mojca Ferle.

Svojo odsotnost je opravičil mag. Miha Ješe.

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Pregled, razprava in potrditev zapisnika 11. seje
  2. Ugotovitev  stanja ob odstopu dosedanjega predsednika Petra Hawline – določitev postopka (poročevalec Peter Pokorn)
  3. Obravnavanje predlogov za nadaljnje delovanje MD Škofja Loka
  4. Poročilo o pripravi Loških razgledov za leto 2007 in predlogi za ureditev zadev z avtorskimi honorarji za leto 2006 (poročevalec Franc Podnar)
  5. Poročila o izvedenih projektih v letu 2007 (poročevalci so nosilci posameznih projektov)
  6. Obravnava načrtovanih še neizvedenih projektov za leto 2007
  7. 70-letnica MD Škofja Loka – program obeležja jubileja
  8. Obravnava dodatnih predlogov podanih na seji

 

 K tč. 1:

Po pregledu sklepov 11. seje je bilo ugotovljeno:

- sklep o podpori za postavitev spomenika škofa A. Karlina v Alejo znamenith Ločanov je bil realiziran in posredovan  pripravljalcem predloga;

- k sklepu pod drugo točko dnevnega reda:  S. Igličar je  povedal, da bo predlog, kako voditi evidenco članstva in možnosti plačila članarine pripravil do naslednje (13.) seje;

- na vprašanje kako je s sklicem seje za pripravo sprememb pravil MD se je ugotovilo, da komisija ni bila sklicana, čeprav je pobuda s strani predsednika P. Hawline bila posredovana članom komisije. S. Kobal pove, da je pravila potrebno uskladiti z novim zakonom o društvih. Stari statut tudi ne daje odgovorov na vrsto vprašanj, s katerimi se društvo sooča v zadnjem času. Glede na stanje je bil ponovno sprejet

 

sklep:

Imenuje se komisija za pripravo sprememb pravil Muzejskega društva Škofja Loka v sestavi: Svetko Kobal, Branko Berčič, Alojzij Pavel Florjančič in Aleksander Igličar. Sklicatelj komisije je Aleksander Igličar. Komisija pripravi vsebinski predlog novih pravil do konca oktobra 2007 in ga pred sprejetjem na zboru članov predloži v razpravo Izvršnemu odboru.

 

K tč. 2:

P. Pokorn je povzel, da primera odstopa s funkcije predsednika MD še ni bilo. Na njegovo prošnjo predsednik društva P. Hawlina ni podal pisne odstopne izjave.  Po odstopu je nastalo kar nekaj težav, ki  jih brez primopredaje, v vlogi podpisovalca zadev, ne bo reševal. Zato predlaga, da se izpelje postopek primopredaje med bivšim predsednikom P. Hawlino na eni strani in IO in nadzornim odborom.

Drugi predlog je bil, da se čim prej skliče zbor članov, do takrat pa IO deluje kot mu nalagajo sklepi zbora članov. Na zadnjem zboru v sklopu finančnega poročila ni bilo omenjenih kakršnih koli dolgov.. A. Igličar pove, da je po prevzemu funkcije blagajnika pregledal finančno stanje. Večina stroškov je poravnanih, stanje na računu je pribl. 7000 €, ostaja pa odprto vprašanje avtorskih honorarjev za LR 52/2005. S. Kobal je mnenja, da izredni občni zbor ne bi rešil nič, stvari pa zelo dramatiziral. Po razpravi je bil sprejet

 

 

sklep:

Aleksander Igličar do konca septembra pripravi finančni pregled. Podpredsednik P. Pokorn, nadzorni odbor (S. Kobal, Ivica Krek, Ivanka Aleš-Porenta) in tajnica društva Mojca Ferle opravijo pregled stanja ob odstopu. Zraven se povabi tudi bivšega predsednika P. Hawlino.

 

K tč. 3:

Letošnje delovanje društva je povezano z 70- letnico. Osrednje prireditve še ni bilo. P. Pokorn predlaga ustanovitev odbora za pripravo osrednje slovesnosti. Odbor naj bi pripravil ogrodje prireditve. Predlaga nekatere člane. Izpostavi se vprašanje termina prireditve. V razpravi smo ugotovili, da do konca letošnjega leta slovesnosti ni mogoče pripraviti (v oktobru praznovanje 100-letnice PD Škofja Loka, v decembru pa mednarodna fotografska  razstava). Sprejemljivejši termin je pomlad 2008. S. Beričič predlaga, da prireditev povežemo z izidom Loških razgledov za leto 2007. S. Igličar predlaga, da uredniški odbor pripravi idejno zasnovo jubilejne številke. Po razpravi je bil sprejet naslednji

 

sklep:

Osrednje praznovanje 70-letnice Muzejskega društva Škofja Loka izvedemo skupaj z izidom jubilejne številke Loških razgledov (54/2007). Uredniški odbor naj Izvršnemu odboru predloži vsebinsko zasnovo jubilejne številke.

 

K tč. 4:

Odgovorni urednik F. Podnar poroča o pripravi Loških razgledov 53/2006. Redakcija je bila zaključena konec leta 2006. Februarja se je prvič sestal uredniški odbor. Prispelo je 34 prispevkov za že utečena poglavja razgledov (Razgledi, Leposlovje, Gradivo in spomini). Dodano je poglavje o 1000-letnici Godešiča. Z njo bo povezana tudi naslovnica LR. Celotnega gradiva je bilo za 450 strani, naloga uredniškega odbora je, da obseg zmanjša na 360 strani. Srednjeveški obračuni freisinške škofije so prestavljeni na zaključek.

Lanski LR so izšli 1. julija. Zaradi spremenjenega načina razpošiljanja je bilo prodanih le 250 izvodov, v preteklih letih jih je bilo vsaj 600, kar pomeni veliko finančno izgubo. Ogrožena je tudi izdaja Doneskov. Uredniški odbor se bo ponovno sestal v septembru.

V razpravi je bila obravnavana tudi problematika  delovanja uredniškega odbora. Uredniški odbor  pripravlja programska izhodišča, predlagana je bila tudi nova sestava uredniškega odbora z novo članico Judito Šega. Tudi glede izdaje Doneskov naj bi uredniški odbor prejel predloge, jih obravnaval in potem poročal na seji Izvršnega odbora. F. Podnar predlaga, da se vrnemo na star način ekspedita.

S. Kobal opozoro, da so Loški razgledi povezani tudi z članarino. Sprejet je bil

 

sklep:

Sprejme se poročilo o pripravi Loških razgledov 53/2006. Rok izida je druga polovica novembra 2007.

Miha Ješe pripravi načrt trženja Loških razgledov in ostalih izdaj. Z zadolžitvijo ga seznani Tone Košir.

 

Odprto ostaja tudi izplačilo avtorskih honorarjev za 52 štev. Loških razgledov. F. Podnar obrazloži način obračuna in izplačila avtorskih honorarjev do »sporne 52 številke«. Vsota za avtorske honorarje je bila odvisna od prodaje LR. Nato se je upoštevala višina avtorskih honorarjev kot jih plačuje avtorska agencija. Avtorski honorar je dosegal do 40% honorarjev avtorske agencije. Upoštevana je bila tudi kvaliteta prispevka. Po mnenju A. Igličarja višina izplačila ne bi smela biti odvisna  od dobička  in distribucije LR. Treba je sprejeti odločitev kako bo z izplačilom. Na posamezne člane društva je pritisk za izplačilo honorarja izvajal avtor Franc Križnar, čeprav nima nobene pravne osnove za terjatev. Moralna obveza društva pa je, da zadevo uredi. Predlog J. Šega je, da se naredi izračun v kolikšnem obsegu se lahko izplačajo in obljubljene honorarje poravnamo, za naprej pa se z avtorji prispevkov sklene avtorska pogodba. M. Ferle predlaga, da se obseg prispevka omeji na eno avtorsko polo. H. Janežič predlaga, da se v avtorski pogodbi doda tudi klavzula za digitalizacijo članka. Pobuda A. Igličarja je naj predlog rešitve poda tudi uredniški odbor.

 

Sklep:

Na naslednji seji ponovno obravnavamo problematiko izplačila avtorskih honorarjev za LR 52/2005 in sprejmemo dokončno rešitev.

 

K tč. 5:

- o filatelistični razstavi poroča vodja projekta S. Beričič. Odprtje je bilo 27. junija v avli občine Škofja Loka. Razstavljena je bila filatelistična zbirka g. Cerkvenika s tematiko kulturne dediščine. Izdana je bila tudi dopisnica. Vsak član IO je prejel en izvod. Razstava je bila izpeljana v okviru dogovorjenih sredstev.

- o fotografski razstavi Škofjeloški pasijon v Freisingu je poročal P. Pokorn. Poleg začetnih težav s koordinacijo med društvom in organizatorji v Freisingu je projekt izpeljal uspešno. Fotografije je razstavljal na 15 panojih v veliki sejni dvorani rotovža. Na odprtje so prišli eminentni gostje iz Bavarske, iz Škofje Loke ni bilo nobenega predstavnika. Razstava je gostovala 6 tednov, natisnjena je bila tudi zloženka. V predračunu je bila razstava ovrednotena  1.750 €, stroški celotnega projekta so bili 1.552 €.

- o digitalizaciji LP poročata M. Ferle in H. Janežič. V partnerstvu s Knjižnico Ivana Tavčarja, ki je na razpisu MIK nastopala kot nosilec projekta,  smo uspeli  pridobiti okoli 8.000 €, kar nam omogoča, da projekt izpeljemo v celoti. Na osnovi bibliografije LR sta meta podatke pripravili M. Ferle in H. Janežič. Trenutno poteka faza digitalizacije prek izbranega podjetja. Na svetovni splet bodo LR postavljeni konec oktobra. Izvršni odbor je poročilo sprejel z naklonjenostjo in zgoraj imenovanima članicama čestita za uspešno izvedbo. Po poročilih je bil sprejet naslednji

 

sklep

Nosilci realiziranih projektov do naslednje (13.) seje pripravijo pisna poročila (vsebinsko in finančno).

 

K tč. 6:

- P. Pokorn je imel v sodelovanju v Loškim muzejem v načrtu še razstavo Loka v našem spominu. J. Mlakar mu pove, da razstava ne bo realizirana.

- M. Ferle prisotne seznani, da skupaj z H. Janežič in J. Šega pripravljajo Blaznikov večer v spomin na prve člane profesorskega ceha, kjer bi s kratkim orisom njihovih življenjskih poti  predstavile vseh enajst članov, saj večino od njih premalo poznamo. IO je izrazil podporo za pripravo večera. Podan je bil tudi predlog, da se teksti objavijo v jubilejni številki Loških razgledov (54/2007).

 

K tč. 7:

Obravnavala se je skupaj s 3. točko.

 

K tč. 8:

- razpravljali smo o urejanju spletne društvene strani (tehnično jo ureja  E. Benedik), in ureditvi zakupa domene, na kateri gostujemo;

- Blaznikov večer za društvene jubilante: J. Mlakar zadolži F. Podnarja, da preveri članstvo, kdo je v letošnjem letu še jubilant.

 

Sejo smo zaključili ob 22. uri.

 

 

                                                                                             Zapisala:

                                                                                             Mojca Ferle