V četrtek, 19. 3.  2009 je bil v Miheličevi galeriji v Kašči redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki se ga je udeležilo veliko število članov. . Po novem zakonu o društvih, ki je bil sprejet junija 2006, mora biti zbor članov društva vsako leto, saj mora zbor članov, kot najvišji organ društva sprejeti letno poročilo o delovanju društva skupaj z računovodskimi izkazi.

 

Pred pričetkom zbora članov je bila predstavitev knjige iz zbirke Doneski Škofjeloški pasijon 2009, ki jo je predstavil urednik Alojzij Pavel Florjančič. Predstavitve se je udeležil tudi zgodovinar dr. Matija Ogrin, ki je zbranim posredoval nova spoznanja o času nastanka besedila Škofjeloškega pasijona, ki so objavljena tudi v knjigi. Navzoče je pozdravil tudi Igor Draksler, župan Občine Škofja Loka.

 

Zbor članov je vodilo delovno predsedstvo v sestavi mag. Miha Ješe, predsednik, Marta  Gartner in mag. Tone Košir, člana, za zapisnikarico je bila izvoljena Mojca Ferle, za verifikacijsko komisijo Mojca Ferle in Judita Šega, za overovatelja zapisnika pa Helena Janežič in dr. Branko Berčič.

 

Poročilo o delu društva v letu 2008 je predstavil mag. Aleksander Igličar, predsednik, finančno poročilo pa mag. Matjaž Čepin, blagajnik. Poročilo nadzornega odbora je predstavil mag. Miha Ješe, njegov predsednik.

 

Pred glasovanjem je Judita Šega navzoče seznanila, da je prisotnih 54 članov, kar je glede na Pravila društva pomenilo, da je bil zbor članov sklepčen. Člani so poročila sprejeli soglasno.

 

V nadaljevanju sta predsednik in blagajnik podala še načrt dela za leto 2009, ki so ga člani prav tako sprejeli soglasno. V razpravi se je oblikoval predlog, da Občini Škofja Loka predlagamo, da bi v Aleji znamenitih Ločanov postavili obeležje zdravnici Mariji Bračko. Člani so predlog soglasno podprli.

 

Pod zadnjo točko dnevnega reda je predsednik mag. Aleksander Igličar člane društva seznanil, da je izvršni odbor soglasno podrl njegov predlog, da članom društva predlagamo, da dr. Tineta Debeljaka, soustanovitelja Muzejskega društva Škofja Loka, ob 20-letnici njegove smrti posthumno imenujemo za častnega člana društva in mu s tem izkažemo dolžno spoštovanje za njegovo delo, ki sta ga bila njegova prijatelja »podnunca« dr. Pavle Blaznik in profesor France Planina, tudi soustanovitelja društva, že davno deležna. Utemeljitev je pripravila in prebrala Helena Janežič, podpredsednica društva. Člani so predlog izvršnega odbora sprejeli soglasno in dr. Tineta Debeljaka imenovali za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka.

 

Po zaključku zbora članov so se člani zadržali v prijetnem druženju in izmenjavi idej o prihodnjem delu društva.