ZAPISNIK občnega zbora Muzejskega društva Škofja Loka z dne 6. 3. 2006.


Občni zbor je potekal v ponedeljek, 6. 3. 2006 ob 18. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu. Udeležilo se ga je 52 članov. Prisotni so se z minuto molka poklonili v spomin nedavno preminulemu častnemu članu društva, dr. Emilijanu Cevcu.


Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Nagovor predsednika društva

2. Volitve delovnega predsedstva občnega zbora

3. Volitve verifikacijske in volilne komisije

4. Poročila o delu: predsednika, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora

5. Razprava o poročilih

6. Razrešnica starim organom društva

7. Volitve novih organov Muzejskega društva Škofja Loka

8. Sklep o članarini

9. Slučajnosti

10. Predavanje


K tč. 1: Nagovor predsednika društva

Predsednik društva A.P. Florjančič je pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo na občnem zboru.


K tč. 2: Volitve delovnega predsedstva občnega zbora

V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni: za predsednika mag. Srečko Beričič, za člana pa dr. Branko Berčič in Milan Vodnik.


K tč. 3: Volitve verifikacijske in volilne komisije

V verifikacijsko in volilno komisijo so bili soglasno izvoljeni: za predsednika Stane Rupnik, za člana pa Marko Vraničar in Evgen Benedik.


K tč. 4: Poročila o deu

Sledila so poročila predsednika, tajnice, blagajnika in predsednika nadzornega odbora. Vsa poročila bodo v celoti objavljena v naslednji številki Loških razgledov.


K tč. 5: Razprava o poročilih

- V razpravi na poročila je predsednik A. P. Florjančič na pobudo S. Kobala pojasnil, da izvršni odbor skrbi za to, da se manjkajoči izvodi Loških razgledov kompletirajo.

- Predstavnik ZB NOB je postavil vprašanje o usodi pobude, ki je bila na zadnjem občnem zboru podprta z večino glasov (postavitev spomenika dr. Viktorju Kocjančiču v alejo znamenitih Ločanov). Ker polemika ni bila zaključena je M. Vraničar predlagal, da novi izvršni odbor na eno svojih sej na dnevni red uvrsti točko o pobudi iz preteklih dveh let in nanjo vabi tudi predstavnika Zveze borcev.

- Dr. Andrej Rant je dal pobudo za tesnejše sodelovanje s šolami, zgodovinskimi krožki in turizmom. Korak k temu je bil narejen že z društveno spletno stranjo.

- Željo po tesnejšem sodelovanju sta izrazila tudi predsednika planinskega in turističnega društva.

- Direktorica Loškega muzeja je predstavila svoje dosedanje delo, načrte za naprej in povabila vse prisotne, da se udeležujejo muzejskih dogodkov.

- Ob informaciji, da komunikacija med občino in muzejskim društvom ni najboljša je bilo predlagano, da se vzpostavi tudi sodelovanje s posameznimi občinskimi svetniki.

- Pred samo izvedbo volitev je bilo v razpravi danih več pripomb in predlogov, ki naj se jih upošteva ob spremembah statuta. Nove kandidate se na naslednjem občnem zboru kratko predstavi; vse kandidate, stare in nove skupaj, se na volilno listo napiše po abecednem redu. Statut naj se objavi na spletni strani, kjer bo možno predlagati spremembe in dopolnila.

- Prav tako se predlaga, da bi se sklepi in zaključki sej IO objavljali na naši spletni strani.

- Za znižanje stroškov razpečavanja Loških razgledov je bilo predlaganih več možnosti: da se ob določenih urah lahko dvignejo na sedežu društva; možen bi bil dvig v pisarni turističnega društva ali v informacijski pisarni LTO.

- V razpravi je bila izražena tudi skrb za tehnično dediščino, ki je zaradi pomanjkanja strokovnega kadra predvsem v pristojnosti Tehniškega muzeja Slovenije.


K tč. 6: Razrešnica starim organom društva

Razrešnica dotedanjim društvenim organom je bila soglasno potrjena.

Dr. B. Berčič se je v imenu vseh zahvalil za uspešno in požrtvovalno delo dosedanjemu predsedniku Alojziju P. Florjančiču, ki je vztrajal kar tri mandate in ima veliko zaslug za dobro delo društva in uspele akcije. 


K tč. 7: Volitve novih organov

Volilo se je predsednika in deset kandidatov IO MD.


Za predsednika je bil izvoljen Peter Hawlina.


Volitve članov Izvršnega odbora so potekale v dveh krogih. Izvoljeni so bili naslednji člani: mag. Srečko Beričič, Mojca Ferle, Miha Ješe, Dušan Koman, Tone Košir, Jana Mlakar, France Podnar, Peter Pokorn, Judita Šega in Jože Štukl.


V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Svetko Kobal, Ivica Krek, Ivanka Aleš Porenta.


V častno razsodišče so bili izvoljeni: Alojzij Pavel Florjančič, Janez Jocif in dr. Andrej Rant.


voje poglede na delovanje muzejskega društva je predstavil novoizvoljeni predsednik Peter Hawlina.

MD ni treba posebej predstavljati, vidi ga kot društvo, ki deluje na nekem zelo elitnem nivoju, ki so ga zastavili že ustanovni člani in jim skušajo vsi slediti. Loški razgledi so najbolj viden rezultat teh prizadevanj, Doneski in razne druge akcije. MD ima precej zaslug pri oblikovanju kvalitetnejše Škofje Loke, zato bi morala biti največja čast vsakega Ločana, da je član MD. Društvo pokriva zgodovino, sedanjost in prihodnost nekdanjega Loškega gospostva. V okviru MD je precej individualnega dela, dela posameznikov, ki s svojimi lastnimi zamislimi želijo nekaj prispevati za kvaliteto Loke.

V svoji viziji ima tudi skrite želje, visoke cilje. Zavzemal se bo za tekoče in bolj dosledno opravljanje vsega, kar se na sejah dogovori. Še močneje se bo društvo predstavilo na internetu. Želi si tudi, da bi mnenja in predlogi MD imeli več teže pri sprejemanju odločitev na ravni občine in si tudi sam želi boljše komunikacije z občinskimi strukturami.


K tč. 8: Sklep o članarini

V razpravi o društveni članarini je bilo danih več predlogov zlasti ob prehodu na evropsko valuto. Z večino glasov je bil sprejet sklep:

Članarina za leto 2005 ostane 500 SIT. Članarina za leto 2006 znaša 1200 SIT oz. 5 EUR.


K tč. 9: Slučajnosti:

- Mag. S. Igličar je predstavil intenzivno delo organizacijskega odbora za pripravo praznovanja ob tisočletnici Godešiča. Več o praznovanju si je mogoče ogledati na www.godesic.si.

- V razmislek je bila dana pobuda o vsebinah, s katerimi bi lahko napolnili starološki grad, ki bo kmalu prazen.

- F. Megušar je predstavil delo in vlogo Ločana dr. Franca Jesenka in dal pobudo za poimenovanje ulice z njegovim imenom.

- Predstavljen je bil projekt razstave o škofjeloškem pasijonu, ki ga vodi A.P. Florjančič.


K tč. 10: Predavanje

P. Pokorn, predsednik fotokluba Anton Ažbe, je na kratko predstavil aktivnosti kluba in predstavitve Škofje Loke na številnih razstavah doma in v tujini. Član fotokluba, Jure Nastran, je pripravil projekcijo diapozitivov na temo pasijona.


Občni zbor je bil zaključen ob 21.30 uri.


Zapisala: Mojca Ferle 

Overovatelji:
Stane Rupnik,  Marko Vraničar in Evgen Benedik