ZAPISNIK

13. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

Seja je potekala v ponedeljek, 22. oktobra ob 19. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

 

Prisotni: Peter Pokorn, mag. Srečko Beričič, dr. Tone Košir, mag. Aleksander Igličar, Jana Mlakar Franc Podnar, Judita Šega, Jože Štukl, dr. Andrej Rant, A. Pavel Florjančič in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili: mag. Miha Ješe, Helena Janežič in Evgen Benedik.

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. seje
 2. Finančno stanje MD ob odstopu predsednika (pisno poročilo blagajnika)
 3. Problematika Loških razgledov (poročilo uredniškega odbora, naklada, prodaja…)
 4. Aleja znamenitih Ločanov (o novostih poroča Tone Košir)
 5. Poročila o projektih
 6. Razno

 

K tč. 1:

Po pregledu sklepov 12. seje je bilo ugotovljeno:

- komisija za pripravo sprememb pravil MD Škofja Loka se zaradi bolezni S. Kobala ni sestala.

Sklep:

Komisija za pripravo sprememb pravil naj se sestane in pripravi vsebinski predlog novih pravil do  26. 11. 2007. Pred sprejetjem na zboru članov ga predloži v razpravo Izvršnemu odboru.

 

- podpredsednik, nadzorni odbor in tajnica društva pregleda stanja ob odstopu predsednika niso opravili.

Ob pregledu zapisnika je podpredsednik P. Pokorn opozoril, da je evidenca članstva še vedno neurejena. Obstaja evidenca v tajništvu muzeja in spisek, ki ga je P. Hawlina dopolnjeval z evidenco o plačani članarini. Po razpravi je bil sprejet  

sklep:

Ureditev članske evidence prevzame Tone Košir. Evidenco članstva preveri pri poslovni sekretarki muzeja Tjaši Kržišnik in pri Petru Hawlini in nas v roku dveh tednov seznani s spremembami. 

 

Z gornjimi dopolnili in sklepi je bil zapisnik 12. seje sprejet in potrjen.

 

K tč. 2:

Poročilo blagajnika A. Igličarja je bilo poslano po elektronski pošti in je priloga temu zapisniku.  Dodan mu je še popis zalog publikacij muzejskega društva (razen zalog na Fari), ki ga je pripravil J. Štukl, kjer je stanje sledeče:

Loški razgledi 51

319

Loški razgledi 52

207

Več kot 100 let (čebelarstvo)

37

Nekoč je bilo jezero

510

Grebeni slovenskih gora

78

Umorjeni škof

192

Loški pasijon 2007

125

 

Zaloge nekaterih publikacij so precejšnje in ugotavljali smo pomanjkanje načrtnega trženja.

 

Blagajnik je obrazložil tudi terjatev v višini 2000 EUR, ki je nastala ob objavi elektronskega naslova MD na mednarodnih spletnih straneh in  najavo tožbe za neplačilo objave, če terjatve ne poravnamo do 19. 10. 2007. Po informacijah, ki jih je pridobil od P. Hawlina, je le-ta pri podpisu pogodbe spregledal finančno obveznost, izpisano v drobnem tisku. Glede rešitve zadeve se je P. Hawlina že posvetoval s pravniki.

 

Sklep:

Za stik med društvom in Petrom Hawlino bo poskrbel Tone Košir, ki bo poleg evidence članstva z bivšim predsednikom razjasnil tudi okoliščine in rešitev obveznosti iz  te pogodbe.  

 

J. Mlakar je opozorila, da je še vedno nerazrešeno poslovanje med Loškim muzejem in muzejskim društvom. Muzej opravlja vse poslovanje za društvo. Razmerje med obema je skušal urediti že A. P. Florjančič, po preteku njegovega predsedovanja je razmerje še vedno neurejeno. Tudi v odloku o ustanovitvi javnega zavoda LM ni nikjer določeno, da je muzej dolžan opravljati naloge in nuditi usluge društvu. Direktorica se je glede tega informirala tudi na Ministrstvu za kulturo. Moti jo tudi način, da se muzeju določa, kaj naj bi posamezni delavci opravili za društvo. A. Igličar je  opozoril, da je v svojem poročilu vse zadolžitve podal kot predloge, ki naj se obravnavajo na današnji seji.

A. P. Florjančič pojasni stanje ob nastajanju novega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej in spregledu MD s strani občinskega sveta. A. Rant je opozoril na poslanstvo društva in muzeja, ki imata iste cilje, naloge. Vloge društva pri nastajanju in ustanovitvi muzeja, bogatitvi njegovih zbirk in knjižnice, se ne da spregledati. Brez posluha, naklonjenosti  društvu in dobre volje se bodo razmere težko uredile.  Podporo pri urejanju odnosov je kot predsednik sveta LM obljubil tudi S. Beričič. Po daljši razpravi je bil sprejet

 

sklep:

Direktorica muzeja, Jana Mlakar pripravi svoje videnje in predloge za razrešitev razmerja med muzejem in Muzejskim društvom  in jih v roku dveh tednov posreduje ostalim članom Izvršnega odbora.

 

Po poročilu blagajnika je nujna razrešitev še nekaterih zadev:

-  imenovanje inventurne komisije za popis zalog v sestavi: Jože Štukl, Aleksander Igličar in Franc Podnar. Inventura mora biti opravljena do zaključnega računa za leto 2007.

- pri reševanju trženja Loških razgledov smo pričakovali aktivno udeležbo pri organizaciji in ne le  pisni predlog. Še enkrat se predlaga, da je  odgovorna oseba za trženje LR in ostalih publikacij član izvršnega odbora M. Ješe.

- Izvršni odbor mora čim prej pripraviti tudi načrt dela za leto 2008, ga ovrednotiti tudi v finančnem smislu in ga posredovati občini Škofja Loka, če pričakujemo sofinanciranje iz občinskega proračuna.

- Potrebno je urediti tudi podpisnike računov. A. Igličar predlaga, da so podpisniki trije, in sicer: predsednik, blagajnik in Tjaša Kržišnik, poslovna sekretarka Loškega muzeja.

 

Sprejeti so bili naslednji

sklepi:

1. Imenovana je bila inventurna komisija za popis zalog v sestavi: Jože Štukl, Aleksander Igličar in Franc Podnar.

2. Jana Mlakar s predlagano zadolžitvijo trženja Loških razgledov in ostalih publikacij seznani Miho Ješeta, ki z odločitev posreduje Izvršnemu odboru MD.

3. Za podpisnike računov so imenovani  v.d. predsednika, Peter Pokorn, blagajnik Aleksander Igličar in Tjaša Kržišnik, poslovna sekretarka Loškega muzeja. Noben račun se ne sprovede brez podpisa predsednika.

 

K tč.3:

Uredniški odbor LR je med šestimi ponudniki za tiskanje 53. štev. Loških razgledov izbral najugodnejšega. To je Tiskarna Pleško v sodelovanju s firmo Staneta Kočarja. Cena za obseg 356 str. je z DDV 14,52 EUR. Potrebno je sprejeti odločitev o nakladi in prodajni ceni LR. Če primerjamo prodajo v preteklih letih, ko je bila še utečena distribucija s študenti, je bilo prodanih okoli 300 izvodov, za izmenjavo potrebujemo okoli 180 izvodov, nujnih izvodov je 16, v sklopu 12% deleža od sofinanciranja smo občini dolžni zagotoviti še sto izvodov.

Glede na velike zaloge nekaterih štev. LR je A. Rant predlagal, da se Loškim razgledom priloži seznam knjig in lokacijami možnega nakupa.

 

Po  razpravi je bil sprejet

sklep:

Loški razgledi štev. 53 se tiskajo v nakladi 750 izvodov. Njihova prodajna cena je 20 EUR s članarino. Za nečlane je prodajna cena prav tako 20 €.

 

Še vedno je odprto vprašanje izplačila avtorskih honorarjev za 52. štev. LR. F. Podnar je pripravil izračun za vsakega avtorja, skupen znesek je cca. 5000€. Prispevki so glede na kvaliteto razdeljeni v tri kategorije: znanstveni, poljudnoznanstveni in objave gradiva.  Predlog blagajnika je, da se lektorju honorar izplača v celoti, avtorjem prispevkov pa v polovičnem znesku. J. Šega nas je seznanila kakšen je AH pri Kroniki (znanstveni članek 200 €, strokovni 100 €). Vzporedno s tem moramo razrešiti izplačilo AH tudi za  LR/53. Po daljši razpravi smo soglašali, da  se za izračun izplačila vzame izhodišče 100 € na avtorsko polo.

Sprejeti so bili naslednji

sklepi:

Za Loške razglede 52/2005 se izplača avtorski honorar: lektorju v celotnem znesku, avtorjem člankov pa v polovičnem znesku. Loškim razgledom se priloži seznam publikacij MD z lokacijami možnega nakupa.

Po enakih kriterijih odgovorni urednik, Franc Podnar pripravi tudi izračun za Loške razglede 53/2006. Okvirno izhodišče za izračun je 100 €  za avtorsko polo.

 

Na vprašanje ali je Uredniški odbor pripravil vsebinsko zasnovo za jubilejno 54. štev. LR, nas je odgovorni urednik Franc Podnar seznanil z odločitvijo, da se namerava s 53. številko posloviti s te funkcije, in da bo  odločitev Izvršnemu odboru posredoval tudi pisno. Priprava jubilejne številke bo zaupana novemu sestavu uredniškega odbora. Glede na to, da svoje namere ne namerava spremeniti

je izvršni odbor sprejel naslednji

sklep:

Izvršni odbor se je seznanil z informacijo o odstopu Franca Podnarja s funkcije  odgovornega urednika Loških razgledov. Člani Izvršnega odbora do naslednje seje pripravimo predloge članov za nov uredniški odbor.

 

K tč.4:

Član IO T. Košir nas je seznanil s stanjem urejanja Aleje znamenitih Ločanov. Za letošnji izbor postavitve spomenika sta prispeli kandidaturi škofa A. Karlina in botanika F. Jesenka. Oba kandidata sta izpolnjevala vse kriterije za postavitev. Prostora pa je glede na koncept postavitve samo za enega. Pri izbiri kandidatov za Alejo se je odbor soočil tudi s problemom celostnega urejanja Kapucinskega predmestja in tako sprejel sklep, da se kandidata za alejo letos ne izbere, temveč tedaj, ko bodo razrešena vsa vprašanja ureditve tega dela Kapucinskega predmestja. Pogoje za kandidaturo bodo še zaostrili, da bo izbor le enega kandidata lažji.

Sprejet je bil

 

sklep:

Izvršni odbor MD Škofja Loka se je seznanil z informacijo o problematiki Aleje znamenitih Ločanov.

 

K tč. 5:

Podpredsednik P. Pokorn je pričakoval poročila o projektih vendar vseh ni prejel. Pričakoval je še poročila o projektu Pasijonska baština in gostovanju na Hrvaškem in poročila o izdaji Doneskov: Grebeni slovenskih gora, Umorjeni škof in Škofjeloški pasijon 2007. A. P. Florjančič ga seznani, da izdaje doneskov niso prinesle nobenih dolgov in terjatev, da je vse poravnano in bo poročila posredoval do naslednje seje.

 Za poročilo o filatelistični razstavi se je P. Pokorn zahvalil S. Beričiču. Svoje poročilo o fotografski razstavi v Freisingu je v pisni obliki oddal  tajnici za arhiv. Prav tako so člani IO po elektronski pošti prejeli poročilo o digitalizaciji Loških razgledov, ki pa še ni izveden v celoti. Loški razgledi so že na spletu in  M. Ferle je člane IO povabila, da si na portalu www.dLib.si ogledajo in preizkusijo tudi digitalno verzijo LR. Povezava iz društvene spletne strani še ni vzpostavljena, je pa v pripravi. V novembru nas čaka še promocija, predstavitev širši javnosti je načrtovana 28. novembra v predavalnici OŠ Škofja Loka-mesto (potrebna je internetna povezava). Trenutno je v pripravi zloženka in CD z Bibliografijo Loških razgledov. Če bodo LR/53 izšli pravočasno,  je možna skupna predstavitev.

 

K tč. 6:

- Član častnega razsodišča, A. Rant je predlagal izdajo svojega življenjskega dela »Karni v prazgodovini« v okviru Doneskov. Zanimivo idejo naj na kratko pisno predstavi in pošlje članom Izvršnega odbora. Predstavitev v okviru Blaznikovega večera še v letošnjem letu bo težko izvedljiva. Terminov  v Kašči  skoraj ni več prostih, prav tako so trenutno težave z organizatorjem oz. moderatorjem večera. Za Blaznikov večer je bil predlagan termin v januarju 2008.

- P. Pokorn ponovno poziva k oblikovanju odbora za praznovanje 70-letnice MD Škofja Loka. Imenovana so bila imena A. Rant, P. Pokorn, J. Šega, M. Ferle, A. Igličar, H. Janežič, sodelavci iz muzeja.

- seznani nas z informacijo o dokumentarni oddaji Utrip srednjeveške Škofje Loke, ki nam jo je po elektronski pošti že posredovala J. Šega. Pri nastajanju oddaje so sodelovale tudi loške ustanove (arhiv, muzej).

- P. Pokorn nas je seznanil s pripravo nekaterih fotografskih razstav na temo Škofjeloškega pasijona. Še vedno išče diapozitive, ki so bili objavljeni v Loških razgledih in

- ponovi nekaj lokacij za izvedbo društvenega izleta (Innichen, Freising, Neuhoffen).

 

 

Ob zaključku seje  nas je  P. Pokorn seznanil, da odstopa s funkcije podpredsednika Muzejskega društva Škofja Loka.  Glede na to, da je bila današnja seja konstruktivna in smo sprejeli kar nekaj pomembnih sklepov, ki urejajo nerešene zadeve za nazaj, nas je s svojim pisnim odstopom presenetil.

 

Do naslednjega zbora članov predvidevamo še dve seji Izvršnega odbora. Ti naj bosta namenjeni pripravi rednega zbora članov v naslednjem letu.  Sklican je lahko takoj po izdelavi zaključnega računa za leto 2007. Ob nastali situaciji so bili sprejeti naslednji

 

sklepi:

 1. Funkcijo vršilca dolžnosti predsednika prevzema najstarejši član izvršnega odbora, Tone Košir.
 2. Z nastalo situacijo se seznani Nadzorni odbor MD Škofja Loka, ki naj bo prisoten na vseh sejah do naslednjega zbora članov, ko se izvoli novo vodstvo društva.
 3. Spremeni se sklep pod 2. tč. tega zapisnika, in sicer: Za podpisnika računov sta imenovana  Aleksander Igličar, blagajnik in Tjaša Kržišnik, poslovna sekretarka Loškega muzeja.

 

Sejo smo zaključili ob 22.30.

 

                                                                                                Zapisala: Mojca Ferle

 

 

Priloge:

 1. Poročilo blagajnika o finančnem stanju in poslovanju MD ob odstopu predsednika Petra Hawline
 2. Poročilo o fotografski razstavi Škofjeloški pasijon v Freisingu
 3. Poročilo o projektu digitalizacije LR in njihovi postavitvi na splet