Z A P I S N I K

5. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 18. septembra 2006 ob 19. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Peter Hawlina, A. Pavel Florjančič, dr. Tone Košir, Franc Podnar, Peter Pokorn, Judita Šega, Jože Štukl, Ivica Krek, Evgen Benedik in  Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili Helena Janežič, Dušan Koman, mag. Miha Ješe in Jana Mlakar.

 

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 4. seje, pregled in izpolnitev dosedanjih sklepov
  2. Predstavitev nekaterih problematik, ki terjajo skupno reševanje in odločitev (razpošiljanje Loških razgledov, vodenje knjigovodstva in računovodstva)
  3. Aktualni dogodki (Dnevi evropske kulturne dediščine)
  4. Obravnavanje dospelih pobud

 

 

 

K tč. 1:

Zapisnik 4. seje je bil sprejet brez pripomb.

 

K tč. 2:

O dosedanjem prevzemanju LR št. 52 je poročal F. Podnar. Do srede septembra je LR prevzelo le 30 članov, kar kaže na to, da se nova oblika razpečevanja ni obnesla. Prinaša nam le stroške in odlog plačila tiska, kar pa nam dviga zamudne obresti. Ob možnosti ponovne uvedbe starega načina  (z raznašalci in po pošti izven Šk. Loke) je Pavel A. Florjančič predlagal, da se raznašanja lotimo sami člani IO. Sam je pripravljen raznositi 30 izvodov in pobrati tudi članarino. Člani IO bi LR prevzeli v tajništvu muzeja skupaj z nalepkami za članarino. Tajnico Tjašo Kržišnik prosimo, da nam pripravi seznam tistih članov, ki so LR že prevzeli.

 

Računovodkinja LM Marta Simonič je predsednika obvestila, da je knjiženje za društvo v zaostanku. O tem se predsednik poskuša dogovoriti z direktorico LM Jano Mlakar.

 

K tč. 3:

-         Med aktualnostmi so bili prvi na vrsti Dnevi evropske kulturne dediščine, ki se bodo letos  svečano začeli v Škofji Loki (sobota, 23. 9.). Predsednik razdeli programske knjižice. Na žalost k sodelovanju ni bilo povabljeno tudi Muzejsko društvo. Sodelujejo pa nekateri posamezniki. P. Hawlina z razstavo Zamorc s krono in v okviru rodoslovnega društva z rodoslovno bazo podatkov.  J. Šega je kratko poročala o delu pripravljalnega odbora in o razstavi Škofja Loka v starih listinah, ki jo ZAL pripravlja za to priložnost. Predsednik P. Hawlina  bo na slavnostno odprtje povabil društvo Hrvatske pasionske baštine. O množnostih sodelovanja in priključitve k Evropasionu smo bili člani IO obveščeni po e-pošti. Škofjeloškega pasijona v tej  evropski zvezi ni. MD lahko nastopa kot koordinator in povezovalec sodelovanja.  Pri vzpostavitvi stikov in po strokovni plati bo sodeloval tudi dr. France Križnar. Sodelovanje in izmenjava z društvom Hrvaške pasijonske dediščine se vključi v program praznovanja 70. letnice društva.

 

-         Ob razpravi o spletni strani škofjeloškega pasiona smo prešli tudi na razpravo o spletni strani MD Škofja Loka. Predlagano je bilo, da se na našo spletno stran uvrsti tudi pasijon (Potujoča razstava, video, posnetek koncerta in prispevki iz Loških razgledov o pasijonu). Evgen Benedik bo v naslednjih dneh pripravil in prenesel vsebine iz stare spletne strani na novo spletno stran. Člani IO naj si stran ogledajo in podajo svoje mnenje in dopolnila. Na naslednji seji bi si potem skupaj ogledali novo oblikovano stran. Ker glede možnosti priklopa na internet v naši sejni sobi nismo dobili konkretnega odgovora, nas je članica Ivica Krek povabila, da ob naslednji seji gostujemo na loški gimnaziji.

 

-         Ideje, ki so se oblikovale okoli praznovanja 70. letnice MD Škofja Loka je tajnica M. Ferle zbrala in poslala po e-pošti. Predsednik je kot akcijo dodal še katalogizacijo knjižnice MD. Z izmenjavo za Loške razglede dobimo vrsto specialne strokovne literature, ki bi morala biti dostopna na COBISS-u. Kot je bilo že večkrat omenjeno je resne projekte  v okviru 70. letnice potrebno tudi finančno ovrednotiti in določiti nosilce. Ob tem pogrešamo blagajniški pregled nad finančnim poslovanjem in stanjem društva. Dr. Košir nas je še opomnil, da se s pripravo letnega načrta dela s finančnim ovrednotenjem že mudi, in da je to potrebno čimprej oddati na občino Škofja Loka, sicer bomo zamudili sredstva iz občinskega proračuna. To je potrebno pripraviti do naslednje seje. O delu pri nastajanju spletne bibliografije Loških razgledov je poročala M. Ferle.

 

 

K tč. 4:

-         predsednik P. Hawlina nas je o zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije obvestil po e-pošti. Letošnja tema je Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino. Na zborovanju  bo imel referat A. Pavel Florajnčič.

 

-         o pobudi Lojzeta Malovrha za zaščito ginka pred Namo nas je obvestil  A. P. Florjančič. Gre za enega zadnjih dreves, ki je še ostalo od nekdanjega gimnazijskega vrta. Drevo je zasadil tedanji ravnatelj gimnazije Kokalj. V akciji za zaščito drevesa Malovrh prosi za podporo tudi MD. A. P. Florjančič pripravi predlog besedila, s katerim se o nameri za zaščito drevesa obvesti širšo javnost. Na loškem območju je še več takih dreves, ki kličejo po zaščiti. Padla je ideja o študiji okoli dreves in možnosti njihove zaščite.

 

-         ponovno pobudo o izdaji loških pripovedk avtorja Lojzeta Zupanca, Kamniti most je dala Ivica Krek. O ponovni, kritični izdaji pripovedk, se je A. P. Florjančič že pogovarjal z dr. Marijo Stanonik, ki je pripravljena sodelovati. Dr. Košir nas je opozoril na Zupančevo biografijo in bibliografijo, kjer je kot dolgoletni Zupančev prijatelj tudi pripravljen sodelovati.  Pri ponovni izdaji knjige v okviru Doneskov je potrebno preveriti morebitno – tudi finančno sodelovanje Gimanzije Škofja Loka in Knjižnice Ivana Tavčarja.

 

-         srečanje Suhadolcev v Suhem dolu, katerih gostitelj je bil dr. Košir, je zelo uspelo. Udeležil se ga je tudi ameriški Slovenec J. Sutter - po očetovi strani prav tako Suhadolc - oče jumbo-jeta.

 

-          podobno, a nekoliko skromnejše je bilo druženje na Lavtarskem vrhu, kjer so obnovili in blagoslovili krlež.

 

-         predsednik nas je obvestil, da se je na povabilo freisinškega nadžupana papeževega obiska v Freisingu udeležil tudi loški župan I. Draksler. Papežu je podaril ikono – delo loške umetnice Albine Nastran, za kar ji društvo čestita.

 

-         o podpisu listine o partnerskem sodelovanju med Škofjo Loko in mestom Tabor na Češkem je poročal podpredsedmik P. Pokorn. Fotoklub Ažbe je bil iniciator tega sodelovanja.

 

-         P. Pokorn je dal tudi pobudo za strokovni izlet z ogledom nekaterih mest Burghausen, Passau, Pisek, Češki Krumlov.  Šlo bi za oglede z vidika urejenosti starih mestnih jeder. MD bi lahko na to temo organiziralo simpozij, kjer bi lahko prišli do boljših rešitev pri urejanju starega jedra Škofje Loke, kot so trenutne rešitve.

 

-         Blaznikov večer bo v četrtek 21. 9. v galeriji Loškega muzeja. Predstavljen bo zbornik Godešič – 1000 let.

 

-         naš dolgoletni član Svetko Kobal v soboto praznuje biserno poroko (60-letnico). Ob tej priložnosti mu bo P. Hawlina čestital tudi v imenu muzejskega društva.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

 

 

 

 

                                                                                                    Zapisala:  Mojca Ferle