Z A P I S N I K

7. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 13. novembra 2006 ob 18. uri v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Peter Hawlina, mag. Srečko Beričič,  Jana Mlakar, Jože Štukl, Helena Janežič, Peter Pokorn in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili: dr. Tone Košir, Miha Ješe, Ivica Krek, Evgen Benedik, Franc Podnar.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1.      Potrditev zapisnika 6. seje

2.      Evidentiranje projektov in zahtevkov za proračun

3.      Razno

 

K tč. 1:

Zapisnik 6. seje je bil potrjen brez pripomb.

Po dogovoru z direktorico LM Jano Mlakar, se vabila in gradivo za seje pošilja tudi poslovni sekretarki Tjaši Kržišnik.

 

K tč. 2:

Predsednik P. Hawlina ugotavlja, da sta za proračun predložena le dva pripravljena projekta: mednarodna pasijonska izmenjava in digitalizacija Loških razgledov. Nekaj dela bi do zaključka zahtevala še razstava Zamorc s krono (predstavitev vseh krajev z novim katalogom).

Za dopolnitev programa za leto 2007 je čas še do konca meseca. Prireditve ob 70. letnici bi skušali uvrstiti med prireditve ob praznovanju občinskega praznika. Praznovanje bi zaokrožili s svečano sejo.

S. Beričič je ponudil, da bi Filatelistično društvo tudi sodelovalo pri praznovanju. Pripravil bo pisni predlog.

J. Mlakar je podala informacijo, da je LM v svoj program uvrstil razstavo o Muzejskem društvu. Tudi ta predlog bi moral priti na izvršni odbor MD.

Med ponatisi izdaj MD sta največkrat omenjana Blaznikovo Loško gospostvo in Zupančev Kamniti most. Pri ponovni izdaji Blaznikove knjige je pripravljen sodelovati tudi Loški muzej.

P. Pokorn predlaga tudi razstavo črnobelih fotografij Škofje Loke. Pripravil bi okoli 20 fotografij, če bi nekdo založil katalog. Z J. Mlakar sta se dogovarjala glede prostora in stroškov postavitve.

 

 

K tč. 3:

-         P. Pokorn pohvali društveno spletno stran.  Pri nekaterih pobratenih mestih ni pojasnjeno zakaj je prišlo do pobratenja. Tudi sam bi rad predstavil svoje aktivnosti na spletni strani.  Predsednik mu pojasni, da ga je klikanje na društveni strani poneslo na občinsko spletno stran. Za lastno predstavitev in dejavnosti naj pripravi tekste in povezave, Evgen bo potem dodal na stran. Želja je, da bi imeli internetno povezavo na dosegu tudi v času naših sej v okroglem stolpu. Direktorica J. Mlakar predsedniku društva odgovarja, da je internetno povezavo  LM uvrstil v program za leto 2007.

 

-         predsednik nas je seznanil z dopisom Zveze zgodovinskih društev za Slovenijo, v katerem nas prosijo za poročilo za preteklo dvoletno obdobje. Kratko poročilo o naši dejavnosti pripravi M . Ferle.

 

-         Seznanil nas je tudi z dopisom g. Marka Vraničarja v zvezi s pobudo za postavitev spomenika dr. Kocijančiču v Alejo znamenitih Ločanov.  Po razgovoru in ugotovitvi, da gradiva za dr. Kocijančiča nismo prejeli, se je oblikoval naslednji

            sklep:

            G. Marko Vraničar naj predloži gradivo oz. predlog za postavitev spomenika dr. 

            Kocijančiču. Predlog bo izvršni odbor MD obravnaval in se izrekel o podpori.

 

-         na zadnjem Blaznikovem večeru je ob predstavitvi najnovejših izsledkov v zvezi s prikritimi grobišči s strani publike prišla pobuda, da bi se v okviru MD zbirale tudi zgodbe, ki prihajajo na dan v zvezi s povojnimi poboji. Komisija ima na skrbi le evidentiranje in urejanje grobišč in nima aparata, da bi se zgodbe dokumentirale. Člani izvršnega odbora smo bili soglasni, da idejo podpiramo, nimamo pa ideje, kako bi se povojni dogodki čim bolj korektno dokumentirali.

 

-         Vabilo za Blaznikov večer je bilo poslano na 530 naslovov. Približno 200 je članov, ki so LR že prejeli in jih tudi plačali. V zvezi s članstvom bi bilo potrebno dopolniti tudi nova društvena pravila. Uvedli bi različne kategorije članstva: - član (plača članarino in prejme LR, - družinski član ( ne plača in ne prejme nič,  ima pa pravico glasovanja), - dopisni član (prejema vabila na dogodke v elektronski obliki). Z raznašanjem LR smo pridobili kar nekaj novih članov.

 

-         Na četrtkovem pogovoru ob kavi  ob obnovi dvoriščne fasade Loškega gradu,  je prednica uršulink izrazila željo, da bi se njihova dejavnost bolj dejavno predstavila. Ob razpravi in pobudi, da nekdo pripravi za LR nekrolog za Rajka Branka in podobno ugotavljamo, da bi na eno naslednjih sej uvrstili tudi točko o uredniškem odboru Loških razgledov in njihovi uredniški politiki.

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

                                                                                                     Zapisala:  Mojca Ferle