Z A P I S N I K

3. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

Seja je potekala  v ponedeljek, 8. maja 2006, ob 18. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Peter Hawlina, mag. Srečko Beričič, Alojzij P. Florjančič, mag. Miha Ješe, Jana Mlakar, Peter Pokorn, Jože Štukl, Helena Janežič, Evgen Benedik in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili dr. Tone Košir, Dušan Koman, Judita Šega.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Pregled zapisnikov 1. seje in 2. korespondenčne seje

2. Spletna stran MD

3. 70-letnica MD Škofja Loka 2007

4. Razno

 

K tč. 1:

Predsednik P. Hawlina kratko komentira namen korespondenčne seje. Ob tem P. Pokorn pojasni svojo odločitev za podpredsednika zlasti z namenom, da se lahko registriamo in delujemo kot društvo. Ta manjko se je pokazal zlasti ob želji, da se podaljša razstava o škofjeloškem pasijonu. Več o tem pod točko razno.

Zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje sta bila sprejeta brez pripomb.

 

K tč. 2:

Predsednik P. Hawlina je želel razpravo ob ogledu primerov spletnih strani, a nas je tehnika pustila na cedilu. Želi si hitrejše odzivnosti, saj v dveh letih na spletni stani ni bilo storjenega nič novega. Potrebujemo vsebinskega in oblikovnega režiserja strani. Predsednik si želi dnevno aktualno stran.

H. Janežič je predlagala, da bi bila  stran bolj čista, potem pa se nanizajo linki.  V razpravi se je oblikovalo mnenje, da je bolje manj kot preveč na spletni strani. Eden mora biti za spletno stran zadolžen, naredi se koncept, ki se da v razpravo in potem posredujemo predloge in pripombe, predlaga M. Ješe. Ekipa ki bo stran uredila se zbere in spremembe in dopolnitve strani tudi izpelje.

Izpostavljen je bil tudi problem bibliografije Loških razgledov. H. Janežič je pripravljena sodelovati. Pri nastajanju elektronske bibliografije LR je bil problem predvsem pri prvih letnikih, kjer članki še niso vneseni v Cobiss. Helena ima licenco za cobiss in bo preverila, ali lahko ona kaj doprinese v tej smeri.  Skratka preveri se ali imamo potenciale med nami, da speljemo to akcijo.

E. Benedik se je opravičil, ker zaradi študijskih obveznosti dva meseca ne bo mogel sodelovati pri tehničnem urejanju spletne strani. Povezal se je z Aljošo, ki ga lahko nadomesti. Do konca meseca maja 2006 bosta pripravila predlog, ki bo dan v razpravo po elektronski pošti. Člani IO smo s tem soglašali in sprejeli

 

sklep

Do konca meseca maja se pripravi predlog za spletno stran MD (po vzorih, ki so že na spletu to pripravita Evgen in Aljoša). V roku 14 dni potem člani IO posredujemo predloge in pripombe.

 

K tč. 3

V letu 2007 bo MD Škofja Loka praznovalo 70- letnico. Obvestilo o tem nam je predsednik posredoval že po e-pošti. A.P. Florjančič nam je osvežil spomin, kaj se je dogajalo ob 60. letnici (Buhovi iz Stirpnika, zloženka MD, razstava Zamorc s krono, Blaznikovi večeri, nov znak MD, sodelovali smo tudi s knjižnico).

 

Člani IO so nanizali nekaj predlogov za leto 2007:

-         P. Hawlina je nadaljeval  z delom pri razstavi Zamorc s krono. Obdelal bo še freisinške posesti in mesta, ki sama niso pristopila k projektu in tako zaokrožil razstavo in katalog. Kažejo se možnosti, da bi razstava bila lahko v Münchnu, nato pa tudi za stalno v Škofji Loki, če bi se našel prostor (mogoče v hodnikih nove knjižnice v vojašnici).

-         P. Pokorn predlaga sodelovanje in srečanje z nekdanjimi freisinškimi mesti, s katerimi bi lahko oblikovali katerega od dogodkov; lahko bi oživili romanje v Innichen in star običaj (Käfergeld); predlaga tudi pripravo svetovne fotografske razstave na temo kulturne dediščine;

-         A. P. Florjančič predlaga izdajo bibliografije vseh Loških razgledov na CD;

-         J. Mlakar predlaga, da bi se kateri od dogodkov odvijal na grajskem vrtu in s tem prispeval h kvalitetni oživitvi vrta. Hkrati poziva, da se k praznovanju vključi tudi druga društva.

-         M. Ješe predlaga, da MD sodeluje pri projektu Turističnega društva in obnovi Flisove poti;

-         P. Hawlina vprašuje, kdo bi bil primeren za častnega člana;

-         S. Beričič vidi možnost, da se izvede logotip in žig, mogoče tudi razstava v sodelovanju s Filatelističnim društvom; mogoče pa praznovanje celo sovpade z izdajo znamke, z a katero je dalo pobudo Muzejsko društvo;

-         P. Hawlina in A.P. Florjančič predlagata izdajo knjižice ali vsaj zloženke o MD; ostaja še nekaj nepregledanega arhiva društva v Loškem muzeju. Ob tem se je pojavilo tudi vprašanje, kdo je dolžan voditi arhiv, ko se sporazumevamo po e-pošti; še vedno je najboljši klasični arhiv na papirju, ob hkratnem občasnem shranjevanju na elekronske medije.

-         E. Benedik predlaga, da se spodbudi tudi srednejšolce k raziskovalnim temam, ki bi jih razpisalo muzejsko društvo; svoje raziskovalne rezultate bi lahko predstavili na enem od Blaznikovih večerov; na svetu gimnazije M. Ješe predlaga temo: Znameniti/Zanimivi Ločani.

Ob vseh predlogih se je oblikoval

 

sklep:

Do naslednje seje se po e-mailu zbirajo pobude in predlogi, ki so lahko že bolj konkretni, tudi finančno ovrednoteni. Na podlagi dokončnih predlogov se bo pripravil predračun stroškov praznovanja.

 

K tč. 4

- Pod točko razno je bilo najbolj pereče vprašanje drugega podpisnika. V preteklih mandatih sta bila podpisnika računov predsednik in F. Podnar, ker je bilo tako najbolj praktično. Podpisnik bi bil lahko tudi blagajnik. Ob tem se je potrebno tudi dogovoriti v ožjem krogu, katere naloge bo za MD opravljal Loški muzej, da bo potem direktorica odrejala delo. Za naknadni dogovor je tudi P. Hawlina. Direktorica J. Mlakar je še opozorila, da stanje pri plačevanju računov ni urejeno in naj se jasno pove, kdo odreja izplačilo (npr. izplačilo honorarjev za LR in izplačilo honorarjev za Škofjeloški pasijon).  Denarja na računu MD pa ni. Po mnenju S. Beričiča  mora imeti blagajnik pregled  nad financami, računovodkinja je le servis, ki to strokovno vodi in z informacijami seznanja blagajnika. A.P. Florjančič predlaga, da sta podpisnika predsednik in blagajnik. Do  nove registracije pa je lahko še on in Podnar. Sprejet je bil naslednji

 

sklep:

Podpisnik računov je predsednik MD Peter Hawlina. Pozanima se o pristojnostih blagajnika in podpisnikov. Gled drugega podpisnika izbere najbolj praktično možnost.

 

- glede Pasijona poroča A. P. Florjančič: celoten projekt je bil ovrednoten na 6 MIO sit. Za izpeljavo projekta je prispevalo 1MIO Ministrstvo za kulturo. S tem denarjem je bila postavljena razstava (brez honorarjev) in natisnjeni Doneski št. 12. Za pokritje ostalih stroškov je avtorici projekta Tadeji Primožič s strani župana bila obljubljena finančna podpora v višino 1 MIO. Prošnjo za finančno podporo naj bi izstavila preko MD in jo je avtorica že predložila v podpis. J. Mlakar pri tem moti, da ni bilo nobene specifikacije stroškov, kaj je bilo za ta denar narejenega in kaj se bo pokrilo s finančno podporo. Ob tem je pripomnila, da se razstave v Groharjevi galeriji pripravijo za cca. 300.000 SIT. Hkrati je  člane IO motilo tudi dejstvo, da je avtorica projekta samovoljno odredila zaprtje razstave, čeprav so bile želje članov MD in s strani tehničnih izvajalcev dane možnosti za to, da se razstava podaljša še za teden dni. Člani  IO so po razpravi sprejeli

 

sklep:

Do naslednje seje IO, avtorica projekta dr. Tadeja Primožič, predloži tudi specifikacijo stroškov projekta Potujoča razstava Škofjeloški pasijon. Na podlagi dopolnjene dokumentacije bo IO odločal o vlogi za finančno podporo.     

 

- A.P. Florjančič  predlaga, da kandidiramo s kakšno akcijo (mogoče z Blaznikovim večerom)  na občinskem javnem pozivu za financiranje kulturne dejavnosti. S tem lahko pokrijemo tretjino stroškov akcije. Je pa vprašanje, če smo do teh sredstev upravičeni kot društvo, ki sicer dobiva sredstva iz proračuna, se sprašuje J. Mlakar.

 

- M. Ferle pove, da je overovatelj zapisnika občnega zbora MD, Marko Vraničar, ob podpisu opomnil, da še vedno čaka na povabilo k udeležbi na eno od sej, kot je bilo sklenjeno na občnem zboru v mesecu marcu, in kjer bi se razpravljalo o usodi spomenika dr. Kocijančiču v Aleji znamenith Ločanov. Člani IO so sprejeli

 

sklep:

Gospod Marko Vraničar naj pripravi predlog in gradivo za razpravo ter ga posreduje Izvršnemu odboru Muzejskega društva Škofja Loka.

 

- P. Pokorn nas je še obvestil o poteku fotografskega ex tempora v okviru praznovanja tisočletnice Godešiča.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

                                                                                                    Zapisala:  Mojca Ferle