Z A P I S N I K zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka z dne 26. 3. 2007.

Zbor članov je potekal v ponedeljek, 26. 3. 2007 ob 18. uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na Spodnjem trgu. Prisotnih je bilo 46 članov.

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Nagovor predsednika društva
2. Volitve delovnega predsedstva zbora članov
3.
Finančno poročilo za leto 2006
4.
Predlog spremembe pravil Muzejskega društva

K tč. 1: Nagovor predsednika društva

Predsednik društva P. Hawlina je pozdravil prisotne in kratko pojasnil namen nocojšnjega zbora. Po novem zakonu o društvih smo dolžni na vsakoletnem občnem zboru potrditi finančno poročilo za preteklo leto.

K tč. 2: Volitve delovnega predsedstva zbora članov

V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni: za predsednika A. P. Florjančič, za člana: Helena Janežič in mag. Aleksander Igličar.

Za zapisnikarico je bila soglasno potrjena: Mojca Ferle, tajnica MD, za overovatelja zapisnika sta bila soglasno izvoljena: Judita Šega in dr. Branko Berčič.

A. P. Florjančič se je zahvalil za zaupanje  in pred nadaljevanjem zbor članov seznanil s prijetno novico o visokem državnem odlikovanju – zlatem redu za zasluge, ki ga je za leto 2006 prejel naš najstarejši član Svetko Kobal. V imenu članov mu je čestital predsednik P. Hawlina.

Obrazložitev je prebrala Marija Lebar. Zlati red za zasluge je iz rok predsednika J. Drnovška prejel za delovanje in prispevek v dobro slovenskemu narodu, še posebej pri vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in ekonomskih temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo.

Odlikovanec se je zahvalil za pozornost in čestitke. Poudaril je, da je predsednik republike z odlikovanjem želel poudariti, da k izgradnji samostojne Slovenije ni prispevala le generacija ob osamosvajanju, temveč so k zgodovinskemu procesu ustvarjanja slovenske državnosti prispevale tudi generacije pred njo. Kratko je opisal svojo življenjsko pot z mnogimi kritičnimi, a srečno preživelimi trenutki. Ob koncu je podal še pobudo za protest in zahtevo Ločanov, da Škofja Loka ponovno postane mestna občina.

Predsednik P. Hawlina se je S. Kobalu zahvalil in izrazil podporo njegovi pobudi za ustanovitev mestne občine Škofje Loke.

Preden so se v polnosti dotaknili druge točke dnevnega reda, je predsednik zbor članov seznanil z odstopom D. Komana s funkcije blagajnika. Funkcija je pomembna in odgovorna, prisotne je povabil k razmisleku o morebitnem prevzemu funkcije. Povprašal je A. Igličarja, njegovo pobudo je podprl tudi A. P. Florjančič in pohvalil Igličarjeve organizacijske sposobnosti izkazane ob 1000-letnici Godešiča. A. Igličar se je zahvalil za zaupanje in prisotni  so z aplavzom sprejeli njegovo odločitev.

Predsednik P. Hawlina je še poudaril, da se želi društvo promovirati tudi izven meja Slovenije. Uredili smo spletno stran, kjer tudi želi več sodelovanja vseh članov MD. Imamo tehničnega urednika, potrebovali bi še vsebinskega. Rezultat sodelovanja s hrvaško Pasijonsko baštino bo sobotni koncert in izmenjava. Tudi pri fotografski razstavi P. Pokorna v Freisingu je bila želja, da nastopamo trilateralno. Ob ugotovitvi, da obstaja evropsko združenje pasijonskih krajev, smo zaprosili tudi za članstvo in konec maja 2007 bomo na kongresu v Wintrichu (Nemčija)  tudi uradno postali člani Europassiona. Ob koncu svojega letnega poročila je prisotne še enkrat povabil, naj svoje podatke dopolnijo z e-naslovi.

Predsednik poroča, da se za 70-letnico MD  pripravlja še nekaj prireditev. Loški muzej vabi v četrtek na odprtje razstave »70-let Muzejskega društva v Škofji Loki«. Društvo bo pripravilo tudi svečano sejo v čast visokega jubileja. Za koncertno izmenjavo s Hrvati gre zahvala predvsem  dr. Francu Križnarju.

Predsednika društva dopolni še A. P. Florjančič. Prva izmed dogodkov ob 70-letnici je bila predstavitev knjige iz zbirke Doneski -  Vodnik po grebenih slovenskih gora, ki po zanimanju postavlja nov standard med vodniki. S Knjižnico Ivana Tavčarja pripravljamo večer o škofjeloškem pasijonu (predstavitev magistrske naloge avtorice D. Thaler: Družbene implikacije škofjeloškega pasijona in njegov pomen za identiteto Ločanov). V tisku so Doneski: Škofjeloški pasijon 2007.

K tč. 3: Finančno poročilo za let 2006

Predsednik P. Hawlina poda finančno poročilo za leto 2006 in odpre razpravo na poročilo. S. Kobal, predsednik nadzornega odbora pove, da je novi zakon o društvih vnesel precej novosti in je zelo omejujoč za društva kot je naše muzejsko društvo. Pripomb na poročilo nima, je pa predlagal, da se postavka: - sklad, zaloga publikacij -  izloči iz poročila. Predlaga še, da zbor članov pooblasti izvršni odbor in nadzorni odbor društva za primer, če bi oddelek za notranje zadeve pri UE Škofja Loka zahteval še kakšen dokument, da to izvršita s pooblastilom zbora članov izvršni in nadzorni odbor.  V razpravi je sodelovala tudi M. Jan Blažič in predsednika društva opozorila, da je dolžan podati tudi poročilo o delu za leto 2006. Hkrati je izrazila željo, da je finančno poročilo v bodoče dano na vpogled  vsem zainteresiranim članom zbora. 

Delovni predsednik je ugotovil, da smo sklepčni. Na glasovanje je dal naslednje sklepe:

1. Zbor članov potrjuje poročilo o finančnem poslovanju MD Škofja Loka za leto 2006.
2. Zbor članov potrjuje poročilo o delu društva za leto 2006.
3. Zbor članov pooblašča izvršni odbor in nadzorni odbor MD Škofja Loka, da za oddajo finančnega poročila za leto
     2006  pripravita ustrezne dokumente. 
4. Mag. Aleksandra Igličarja se izvoli za novega člana izvršnega odbora MD Škofja Loka. Prevzame funkcijo
     blagajnika. Naloge prevzema z dnem 2. 4. 2007. Za finančno poročilo za leto 2006 je odgovoren še bivši 
     blagajnik Dušan Koman.

Prisotni z dvigom rok soglasno potrdijo predlagane sklepe.

K tč. 4: Predlog sprememb pravil

A. P. Florjančič prisotne seznani, da se pripravlja predlog sprememb društvenih pravil, ki jih zahteva novi zakon o društvih. Med drugim je zahteva novega zakona tudi ta, da se zbor članov skliče vsako leto.

V razpravi S. Kobal predlaga predsedniku društva, da ustanovi komisijo za pripravo predloga sprememb pravil.

Po izčrpanju dnevnega reda je bilo v razpravi podanih še nekaj pobud in predlogov:

-          Svetko Kobal je podal pobudo za ustanovitev komisije, ki bo pripravila predlog sprememb pravil
-          Mirjam Jan Blažič je razmišljala, da se pasijona lotevamo na različne načine in poziva k pravočasnemu
        organiziranju in k združitvi moči. Glede vključitve škofjeloškega pasijona v zvezo Evropassion ji predsednik
        odgovarja, da je občina preslišala vse pobude po skupnem nastopu.
-       Na pripombe in različne razlage glede članarine in cene Loških razgledov je potrjen sklep preteklega občnega
        zbora.
-       Glede pripomb nekaterih članov IO po usklajenem sodelovanju znotraj IO je bilo pojasnjeno, da so pravočasno
        pripravljeni projekti dobili podporo in bili uvrščeni v predlog programa za občinski proračun 2007.

Ob koncu občnega zbora se je Aleksander Igličar, predsednik organizacijskega odbora za pripravo praznovanja tisočletnice Godešiča zahvalil Muzejskemu društvu za podporo in sodelovanje in predsedniku Petru Hawlini izročil zbornik Godešič skozi tisočletje 1006–2006.

Zbor članov je bil zaključen ob 19.30 uri.

Zapisala:  Mojca Ferle                                                                                     
Overovatelja: dr. Branko Berčič in Judita Šega