Z A P I S N I K zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2008

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) je potekal v četrtek, 19. 3. 2009 ob 19. uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na Spodnjem trgu.

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar. Pojasnil je namen rednega letnega zbora članov. 

ZČ je bil združen z Blaznikovim večerom, na katerem je urednik zbirke Doneski Alojzij Pavel Florjančič predstavil novo knjigo Škofjeloški pasijon 2009. Večer je popestril literarni zgodovinar dr. Matija Ogrin in zbranim predstavil nove izsledke o času nastanka in uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. Predstavitev je z nagovorom zaključil župan občine Škofja Loka, Igor Draksler.

Po zaključeni predstavitvi knjige je predsednik Aleksander Igličar zbranim članom prebral predlog dnevnega reda:

  1. Volitve delovnih teles zbora
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2008, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
  3. Obravnava in sprejem programa dela društva za leto 2009
  4. Imenovanje častnih članov društva

Ker ni bilo dopolnitev dnevnega reda, je predsednik predlagani dnevni red dal na glasovanje. ZČ je predlog sprejel soglasno.

 

K tč. 1: Volitve delovnih teles zbora

Po sprejetem dnevnem redu je predsednik predlagal kandidate za delovna telesa zbora v sestavi:

delovno predsedstvo zbora: mag. Miha Ješe – predsednik in člana: Marta Gartner in mag. Tone Košir;

verifikacijska komisija:       Mojca Ferle in Judita Šega;

zapisnikarica:                      Mojca Ferle;

overovatelja zapisnika:      dr. Branko Berčič in Helena Janežič.

 

Zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil. Mag. Miha Ješe, delovni predsednik zbora, se je zahvalil za zaupanje in prešel na drugo točko.


K tč. 2: Obravnava in sprejem poročila društva za leto 2008, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora

Vsa poročila so bila objavljena na spletnih straneh društva www.mdloka.si in dosegljiva v tajništvu Loškega muzeja. Vsi dokumenti so sestavni del zapisnika.

Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar,  je v poročilu nanizal dejavnosti MD, ki so bile uspešno izpeljane v letu 2008: štiri Blaznikove večere, izdajo treh knjig v zbirki Doneski, po krajšem zatišju je bil organiziran društveni izlet, pod novim uredništvom so bili  prenovljeni Loški razgledi. Ob praznovanju 70-letnice društva je bila izdana knjiga Pisana Loka Škofja Loka.

Uspešno finančno poslovanje društva je razvidno tudi iz poročila blagajnika mag. Matjaža Čepina.

Predsednik nadzornega odbora, mag. Miha Ješe, je v poročilu izpostavil zgledno organizacijo, vodenje in dobro poslovanje društva v letu 2008.

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoči pozval članico verifikacijske komisije Judito Šega, da poda poročilo o sklepčnosti zbora. Poročala je, da je na zboru prisotnih 54 članov. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od sklica zbora, je verifikacijska komisija  ugotovila, da je ZČ sklepčen.

Predsednik zbora je dal na glasovanje naslednje sklepe:

 št. 2/1: Zbor članov  sprejme Poročilo predsednika  o delu društva  v letu 2008.

 

 št. 2/2: Zbor članov sprejme  Poročilo blagajnika  za leto 2008 in računovodske izkaze društva za leto 2008 

              (izkaz poslovnega izida in bilanco stanja

 

št. 2/3: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2008.

Sklepi so bili sprejeti soglasno.

 

K tč. 3: Obravnava in sprejem programa dela društva za leto 2009

Vsebinski program dela in finančni načrt  MD Škofja Loka za leto 2009 sta predstavila predsednik mag. Aleksander Igličar in blagajnik društva mag. Matjaž Čepin. Načrt dela za leto 2009 je sestavni del zapisnika.

Po predstavitvi je delovni predsednik odprl razpravo na poročila in program. Podane so bile naslednje pobude:

-          izvršni odbor naj na Občino Škofja Loka posreduje pobudo za čimprejšnje dokončanje Aleje znamenitih Ločanov in v Alejo postavi obeležje zdravnici dr. Mariji Bračko. Predlagatelj bo izvršnemu odboru Muzejskega društva predložil obrazložitev za postavitev obeležja.

Pobudo je ZČ podprl.

Ob pobudi za tesnejše sodelovanje med Muzejskimi društvi Škofja Loka, Železniki in Žiri je predsednik pojasnil, da so v letu 2008 že potekale aktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.

 Po razpravi je delovni predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:

št. 3/1: Zbor članov sprejme Program dela društva za leto 2009.

 

Zbor članov je sklep soglasno potrdil.

 

 

K tč. 4: Imenovanje častnih članov društva

 

Uvodoma je predsednik mag. Aleksander Igličar člane zbora seznanil, da je izvršni odbor podprl predlog, da dr. Tineta Debeljaka, soustanovitelja Muzejskega društva Škofja Loka, ob 20-letnici njegove smrti imenuje za častnega člana društva. Utemeljitev je pripravila in prebrala podpredsednica društva Helena Janežič in je sestavni del zapisnika.

 

Člani zbora so z aplavzom sprejeli in soglasno potrdili naslednji

sklep:

 

št. 4/1: Zbor članov posthumno imenuje dr. Tineta Debeljaka za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka.

 

 

Zbor članov je bil zaključen ob 20.45 uri.

 

Zapisala:                                                                  Predsednik zbora članov:

Mojca FERLE                                                                 mag. Miha JEŠE    

     
                                   

Overovatelja: dr. Branko BERČIČ in Helena JANEŽIČ