Z A P I S N I K

6. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 16. oktobra 2006 ob 18. uri, v prostorih Gimnazije Škofja Loka.

 

Prisotni: Peter Hawlina, mag. Miha Ješe, dr. Tone Košir, Ivica Krek, Jana Mlakar, Judita Šega, Jože Štukl, Helena Janežič, Evgen Benedik in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost sta opravičila: dr. Andrej Rant in A. Pavel Florjančič.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 5. seje
  2. Spletna stran (predstavi Evgen Benedik)
  3. Finančno stanje in predlogi za reševanje (pritiska nas Gorenjski tisk s plačilom ostanka računa)
  4. Priprava proračunskih zahtevkov za leto 2007 (s tem je povezana identifikacija projektov in prevzemanje odgovornosti zanje)

 

Na začetku seje smo ugotavljali daljšo odsotnost člana mag. Srečka Beričiča . Gradivo za naslednjo sejo se mu pošlje po navadni pošti.

 

 

 K tč. 1:

J. Mlakar je imela pripombo na zadnji odstavek 2. tč. zapisnika. Sprejet je bil naslednji

 

sklep:

Ugotavlja se, da je v zapisanem odstavku neskladje. Predsednik društva P. Hawlina z direktorico LM to neskladje razčisti  in člane na prihodnji seji obvesti o dejanskem stanju.

 

K tč. 2:

E. Benedik predstavi organizacijo naše nove spletne strani. Glavni administrator naše domene je firma E-soft. Predstavil je tudi možnost posebne mape v ozadju, kamor bi lahko nalagali gradivo, ki se potem postavi na splet. Dostop bi bil omogočen z geslom. Podal bo navodila, kako se bo do te mape dostopalo.

 

P. Hawlina povabi člane izvršnega odbora, da se vsak sam sprehodi po spletni strani in svoja opažanja sporoči vsem po e-mailu.  Okenca so nastavljena treba jih je napolniti z vsebino. Pričakuje tudi predstavitev vsakega posameznega člana IO na spletni strani. Potrebno je sprotno ažuriranje podatkov in brisanje starih neaktualnih zadev. Posamezniki to sporočijo E. Benediku, ki bo stare zadeve počistil.  Ko se spletna stran dopolni in uravnoteži bo dostopna vsem uporabnikom.

 

Razpravljali smo tudi o načinu komuniciranja po e-pošti. M. Ješetu se zdi pošiljanje sporočil vsem članom obremenilno za poštni predal.  Zagovarja pošiljanje gradiva po e-pošti, razprava in sprejemanje sklepov pa poteka na seji.

 

 

K tč. 3:

Trenutno finančno stanje društva ni zavidljivo. Imamo še približno 500.000 SIT obveznosti do Gorenjskega tiska. Zato je potrebno takojšnje raznašanje LR, ker sicer ni nobene možnosti, da terjatve pokrijemo. Aktivističnega raznašanja so se lotili le trije člani IO: A. P. Florjančič, P. Hawlina in J. Šega in pri tem imeli različne izkušnje.  Za razrešitev raznašanja je I. Krek predlagala, do bo aktivirala loške gimnazijce, ki naj bi razglede raznosili čez vikend. Pomoč pri raznašanju je ponudila tudi J. Mlakar, ki bo aktivirala vodiče Loškega muzeja. Raznašalci naj bi prejeli 500 SIT na oddan izvod LR. Koliko stane pošiljanje po pošti, se pozanima T. Košir. Po končani razpravi je bil sprejet

 

sklep

Brez odlašanja začnemo pospešeno akcijo raznašanja in razpošiljanja LR. Pri tem operativno sodelujeta članici IO Ivica Krek in Jana Mlakar.

 

 

- V tezah za diskusijo, poslanih po elektronski pošti nas je predsednik P. Hawlina med drugim obvestil, da je kolega Svetko Kobal  pripravljen uskladiti društvena pravila z novim zakonom o društvih.

Predlaga delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb. Predsednik nas vabi k sodelovanju.

Ob morebitnem spreminjanju društvenih pravil predlaga nekaj poenostavitev:  letna članarina naj bi znašala 25€. Člani bi LR prejemali brezplačno. Če član ne bi želel prejemati LR, bi ga uvrstili v kategorijo 'družinski član'. Družinski član bi plačeval članarino v višini 5€. Poleg rednega in družinskega člana bi vodili še častne člane, ki bi bili oproščeni članarine in plačila za LR. Avtorjem prispevkov pripada brezplačni izvod LR. Poleg teh so še posamezniki ali ustanove, ki LR prejemajo brezplačno za izmenjavo ali zaradi promocije.

Za člane UO ni izjeme glede plačil. Pravico pa imajo do brezplačnega drugega izvoda.

Nekaj članov IO je bilo mnenja, da bi člani IO glede na to, da je delo v odboru volontersko, lahko prejeli le en izvod brezplačno.

 

- P. Hawlina predlaga tudi ukinitev društvenih izkaznic, katerih edina uporaba bi bila brezplačen vstop v Loški muzej. Receptor v muzeju bo lahko imel spisek članov na računalniški evidenci.

 

- V premislek je dal še predlog, da se prispevki za LR ne honorirajo.

 

K tč. 4:

Projekt Izdelave spletne in tiskane bibliografije Loških razgledov ter digitalizacije LR in njihova postavitev na splet je H. Janežič posredovala že po e-pošti in ga na seji kratko predstavila. Projekt bo potekal v več fazah. Prva faza prepisa obstoječe bibliografije LR je že v izdelavi in se bliža koncu. Bibliografski podatki se nato v celoti prenesejo na spletno stran. V tretji fazi bi sledila še povezava s COBISS ID – identifikacijsko številko bibliografskega opisa, pred četrto fazo – digitalizacijo celotnih člankov, pa je potrebno urediti predvsem avtorske pravice.

Predsednik P. Hawlina je povedal, da je po besedah Milka Okorna še mesec dni časa za oddajo programa. Člane IO je povabil, da prevzamejo odgovornosti za posamezne projekte in pripravijo utemeljitve s finančnim ovrednotenjem.

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

                                                                                                     Zapisala:  Mojca Ferle