Z A P I S N I K

11. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

Seja je potekala v ponedeljek, 21. maja 2007 ob 19. uri v paviljonu grajskega vrta.

 

Prisotni: Peter Hawlina, mag. Srečko Beričič,  dr. Tone Košir, Jana Mlakar, Peter Pokorn, Jože Štukl in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili mag. Sandi Igličar, Judita Šega, Franc Podnar, Evgen Benedik in Helena Janežič.

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Predlog za postavitev spominskega obeležja dr. Andreju Karlinu v Alejo znamenitih Ločanov
  2. Razno

 

S. Beričič je k dnevnemu redu predlagal  dve točki, in sicer vprašanje njegovega članstva v MD in informacijo o filatelistični razstavi.

 

K tč. 1:

Predlog in vsebinsko obrazložitev je pripravil kolega A. P. Florjančič in ga posredoval po elektronski pošti. S. Igličar, M. Ješe in J. Šega so svojo podporo potrdili po elektronski pošti. S postavitvijo spominskega obeležja škofu dr. Andreju Karlinu so soglašali tudi vsi prisotni člani IO.

 

Z večino glasov je bil sprejet naslednji

sklep:

 

Izvršni odbor MD Škofja Loka podpira predlog, da se v Alejo znamenitih Ločanov za leto 2007 postavi spominsko obeležje dr. Andreju Karlinu, ob 150-letnici njegovega rojstva.

 

K tč. 2:

- S. Beričič je odprl vprašanje svojega članstva v MD glede na netočno  informacijo, da ni plačal članarine za leto 2006. To je bil tudi vzrok, da ni prejel vabila na Zbor članov. Enako se je zgodilo tudi g. Vraničarju. Preveril je v tajništvu muzeja, kjer se hrani tudi dokazilo o njegovem pravočasnem plačilu članarine za leto 2006.

 

Osnova za pošiljanje vabil na zbor članov je bila  ažurirana evidenca članov, na katerem je bilo tudi označeno, kdo je že poravnal članarino. Predsednik se je sam lotil prečiščevanja, čeprav to ni bila njegova naloga, saj je bila ob prevzemu funkcije evidenca članov neurejena in se je v tajništvu muzeja vodilo na karticah več kot 500 članov.  Pri urejanju evidence so sodelovali le nekateri posamezniki.  Predsednik P. Hawlina je ob skupnih srečanjih večkrat pozval vse prisotne, da naj preverijo pravilnost podatkov na seznamu. Od nekaj več kot 500 članov jih je zdaj okoli 250. Evidenci je dodal tudi spisek elektronskih naslovnikov.

Pri tem vedno lahko pride do napak kot se je zgodilo pri S. Beričiču in M. Vraničarju, zato je predsednik prosil, da se evidenca preverja.

Ob  razpravi se je odprlo vprašanje, kdo je dolžan voditi evidenco članstva. Le ta je odvisna od plačila članarine. Nadzor nad plačilom članarine ima blagajnik. Da bi se evidenca članstva tekoče ažurirala, se je potrebno dogovoriti. Za mnenje in morebitno vodenje se povpraša blagajnika. Po novem zakonu o društvih je potrebno članarino za tekoče leto poravnati do 31. marca. Vprašanje je, koliko članov  je  letos že  poravnalo članarino. Ustaljena je bila navada, da se je članarino plačalo ob prejemu Loških razgledov. Možnosti plačila je več: lahko se je poravnala v tajništvu LM pri Tjaši, ali na blagajni pri ga. Ruparjevi, najenostavnejša rešitev pa je plačilo na račun društva po elektronski pošti. Če številka računa še ni objavljena, se jo postavi na društveno spletno stran.

 

Sprejet je bil

sklep:

 

Blagajnik naj poda predlog, kako tekoče voditi evidenco članstva in hkrati predlaga možnosti plačila društvene članarine.

 

- na vprašanje S. Beričiča, ali je že bila sklicana seja statutarne komisije, mu predsednik odgovarja, da je bila že sklicana. Pričakuje, da bo komisija v kratkem podala svoj predlog in bo možno nova pravila sprejeti na slavnostni seji. Formalno mora nova pravila potrditi zbor članov. Pred tem morajo biti javno na vpogled, tudi na društveni spletni strani. Pred potrditvijo na zboru članov jih obravnava tudi izvršni odbor.

 

- P. Hawlina je predlagal terminsko in vsebinsko združitev filatelistične razstave, svečane seje in Blaznikovega večera s Svetkom Kobalom, potrditvijo novih društvenih pravil in predlogom njegovega odstopa. P. Pokorn predlaga naj bo slavnostna seja res slavnostna in ne operativna, tudi ni priložnost za reševanje in izpostavljanje problemov.Razpravljali smo o možnosti združitve slavnostne seje in Filatelistične razstave. Odprtje razstave je predvideno v sredo, 27. 6. 2007. S. Beričič je kratko poročal o pripravah razstave. Razstavljena bo filatelistična zbirka g. Cerkvenika. Ob razstavi je predvidena izdaja 300 priložnostnih dopisnic ob 70-letnici MD. Odprtje bo spremljal kulturni program, vabila na razstavo bo pošiljala Občina Škofja Loka kot glavni sponzor razstave.

 

- ob koncu nas je predsednik ustno seznanil s svojo odločitvijo, da odstopa s funkcije predsednika MD Škofja Loka. Preteklo sejo je razumel kot nezaupnico.

 

Sprejet je bil naslednji

sklep:

 

Do naslednjega zbora članov in novih volitev izvršnega odbora funkcijo predsednika opravlja podpredsednik MD Škofja Loka Peter Pokorn.

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

 

 

                                                                                                    Zapisala:

                                                                                                   Mojca Ferle