Z A P I S N I K

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2009

 

 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za leto 2009 je potekal v četrtek, 18. 3. 2010 ob 19. uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na Spodnjem trgu.

 

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Aleksander Igličar in pojasnil namen rednega letnega ZČ. 

 

ZČ je bil združen z Blaznikovim večerom, na katerem je urednik zbirke Doneski Alojzij Pavel Florjančič predstavil novo knjigo Pasijonski doneski 2010/5. K besedi je povabil tudi tri avtorje prispevkov, patra Roberta Podgorška, ki je za objavo pripravil svojo diplomsko nalogo O pasijonskih igrah in procesijah na Slovenskem, Ilijo Popita, ki je pripravil članek s pomenljivim naslovom Pasijon pri nas že pred letom 1584, in Boruta Gartnerja, ki je napisal poglobljeno razmišljanje o svojem delu v vlogi režiserja oziroma vodje Škofjeloškega pasijona 2009. 

 

Po zaključeni predstavitvi knjige je predsednik Aleksander Igličar začel z uradnim delom ZČ. V spomin na nedavno preminulega častnega člana MD Svetka Kobala je osvetlil njegovo življenje in delo. Prisotni smo se z minuto molka poklonili njegovemu spominu. Začetku zbora je prisostvovala tudi pokojnikova soproga ga. Marija Kobal.

 

 

V nadaljevanju je predsednik zbranim članom prebral predlog dnevnega reda:

 

  1. Volitve delovnih teles zbora
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2009, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
  3. Obravnava in sprejem programa dela društva za leto 2010
  4. Izvolitev člana častnega razsodišča
  5. Imenovanje častnih članov društva

 

K tč. 1: Volitve delovnih teles zbora

 

Po sprejetem dnevnem redu je predsednik predlagal kandidate za delovna telesa zbora v sestavi:

delovno predsedstvo zbora:          mag. Miha Ješe – predsednik in člana: mag. Srečko Beričič in Marta Gartner;

verifikacijska komisija:                   Judita Šega in Jože mag. Štukl;

zapisnikarica:                                  Mojca Ferle;

overovatelja zapisnika:                   Helena Janežič in mag. Tone Košir.

 

Zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil. Mag. Miha Ješe, delovni predsednik zbora, se je zahvalil za zaupanje in dal dnevni red na glasovanje. Bil je soglasno potrjen in predsedujoči je prešel na drugo točko.

 

 

K tč. 2: Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2009, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora

 

Vsa poročila so bila objavljena na spletnih straneh društva in dosegljiva v tajništvu Loškega muzeja. Vsi dokumenti so tudi sestavni del zapisnika.

 

Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar,  je v poročilu povzel vrsto aktivnosti, ki jih je društvo izpeljalo v preteklem letu: kar osem Blaznikovih večerov, izdajo več knjig v zbirki Doneski, društvene člane smo popeljali na izlet na Idrijsko, Loški razgledi pa so bili po dolgem času ponovno izdani konec junija, pred občinskim praznikom.

 

Uspešno finančno poslovanje društva je razvidno tudi iz poročila blagajnika mag. Matjaža Čepina. (Priloga: Izkaz poslovnega izida za leto 2009 in Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009)

 

Predsednik nadzornega odbora, mag. Miha Ješe, je v poročilu poudaril zgledno organizacijo, vodenje in dobro poslovanje društva v letu 2009.

 

V razpravi na poročila je Marko Vraničar prisotne opozoril, da sklep na enem od preteklih zborov o postavitvi obeležja  dr. Kocijančiču v Alejo znamenitih Ločanov ni bil realiziran. Predsednik A. Igličar mu je pojasnil, da sorodniki ne želijo, da se aktivnosti za postavitev peljejo še naprej. M. Vraničar je zbor seznanil z novo informacijo, da so se sorodniki premislili in soglašajo s postavitvijo obeležja. Ker je trenutno nadaljevanje aleje s strani občine ustavljeno, kar je v nasprotju z občinskim odlokom, na kar je MD tudi pisno opozorilo župana. Dejavnosti za postavitev obeležja se vodijo naprej, ko bo občina objavila razpis za postavitev novega obeležja in bomo med predloge uvrstili tudi omenjeni predlog.

 

Andrej Rant, član častnega razsodišča je prisotne seznanil, da častno razsodišče v preteklem letu ni imelo dela in opozoril, da je po smrti Svetka Kobala ostalo brez enega člana, za kar so potrebne nadomestne volitve.

 

Pred glasovanjem o poročilih je predsedujoči pozval člana verifikacijske komisije Jožeta Štukla, da poda poročilo o sklepčnosti zbora. Poročal je, da je na zboru prisotnih 45 članov. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od sklica zbora, je verifikacijska komisija  ugotovila, da je ZČ sklepčen.

 

Predsednik zbora je dal na glasovanje naslednje sklepe:

 

 št. 2/1: Zbor članov  sprejme Poročilo predsednika  o delu društva  v letu 2009.

 

 št. 2/2: Zbor članov sprejme  Poročilo blagajnika  za leto 2009  in računovodske izkaze društva za leto 2009.  

 

št. 2/3: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2009.

 

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

 

 

K tč. 3: Obravnava in sprejem programa dela društva za leto 2010

 

Vsebinski program dela in finančni načrt MD Škofja Loka za leto 2010 sta predstavila predsednik mag. Aleksander Igličar in blagajnik društva mag. Matjaž Čepin. Načrt dela za leto 2010 je sestavni del zapisnika.

 

Po predstavitvi je delovni predsednik odprl razpravo na program. Podane so bile naslednje pobude:

 

-          Marko Vraničar je prisotne seznanil s propadanjem freske na Nunskem vrtu in dal pobudo za ohranitev le-te.

-          Prisotne je tudi informiral, da je Stane Pečar zapustil Zvezi borcev pisane spomine in arhiv. Predlaga, da se njegovi zapiski pregledajo in pripravijo za morebitno objavo v zbirki Doneski.

-          M. Lebar je prisotne seznanila, da bo v kratkem izšel razpis Ministrstva za kulturo za digitalizacijo knjižnične dediščine in predlaga, da nadaljujemo s projektom digitalizacije Loških razgledov, kar je zbor sprejel in dodatno za digitalizacijo predlagal še knjige v zbirkah Vodniki in Doneski.

 

Po razpravi je delovni predsednik dal na glasovanje naslednji sklep:

 

št. 3/1: Zbor članov sprejme vsebinski in finančni načrt dela društva za leto 2010. 

 

Zbor članov je sklep soglasno potrdil.

 

 

K tč. 4: Izvolitev člana častnega razsodišča

 

Za novega člana častnega razsodišča je predsednik društva predlagal Petra Pippa. Peter Pipp je bil pred leti že aktiven član v raznih odborih društva, društveno delo dobro pozna, zato ga predlaga  za to častno funkcijo. Ker dodatnega predloga ni bilo, so prisotni z dvigom rok soglasno potrdili naslednji sklep:

 

 št. 4/1: Zbor članov imenuje Petra Pippa  za novega člana častnega razsodišča Muzejskega društva Škofja Loka do izteka mandata sedanjih članov častnega razsodišča.

 

 

K tč. 5: Imenovanje častnih članov društva

 

Uvodoma je predsednik društva mag. Aleksander Igličar člane zbora seznanil, da izvršni odbor predlaga, da Alojzija Pavla Florjančiča, imenuje za častnega člana društva. V utemeljitvi je osvetlil njegovo izredno raznovrstno, plodno in ustvarjalno delo v društvu in izven njega. Utemeljitev za imenovanje je  sestavni del zapisnika.

 

Člani zbora so z aplavzom sprejeli in soglasno potrdili naslednji sklep:

 

št. 5/1: Zbor članov imenuje Alojzija Pavla Florjančiča za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka.

 

S povabilom, da nazdravimo novemu častnemu članu, je predsednik društva ob 21. uri zaključil uradni del zbora.

 

 

 

Zapisala:                                                                                        Predsednik zbora članov:

 

Mojca FERLE                                                                               mag. Miha JEŠE

                                                  

 

 

                                                    Overovatelja:

 

                                                   Helena JANEŽIČ

 

                                                   mag. Tone  KOŠIR