Z A P I S N I K

2. seje izvršnega odbora, ki je bila v ponedeljek, 7. 4. 2008 ob 19. uri,

v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

 

Seje so se udeležili:

člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, Judita Šega, Jože mag. Štukl in Mojca Ferle;

člana nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič in Peter Pokorn;

član častnega razsodišča: dr. Andrej Rant.

Vabilo na 2. sejo IO je bilo posredovano po e-pošti. Tajnica društva M. Ferle je prisotne prosila, da preverijo svoje e- naslove in jih dopolnijo tudi z dosegljivo telefonsko številko.

 

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje

2. Imenovanje uredniškega odbora (poroča Judita Šega, urednica Loških razgledov)

3. Praznovanje 70. letnice društva (poroča Tone Košir)

4. Predlog vsebin Blaznikovih večerov v letu 2008 (poroča Vincencij Demšar)

5. Predlog izdaje doneskov v letu 2008 in 2009 (poroča Alojzij Pavel Florjančič)

6. Razno

 

K tč. 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje

Pregled realiziranih sklepov prejšnje seje:

Pravila je potrdila Upravna enota in so že objavljena na spletni strani društva.

M. Čepin je poročal, da je operativni dogovor o poslovanju z LM v pripravi, narejen bo zapis in posredovan članom IO.

M. Čepin odobrava poravnavo s firmo Intercable, ki je bila predlagana že na preteklih sejah in od P. Hawline skuša dobiti pisno izjavo o morebitni poravnavi stroškov tožbe.

Tajnica M. Ferle je po pregledu sklepov sej preteklega mandata ugotovila, da so bili realizirani vsi sklepi.

P. Pokorn je ponovno odprl vprašanje vračila stroškov za razstavo v Freisingu. Predsednik A. Igličar je pojasnil, da so bile konec leta 2007 poravnane le tiste odprte obveznosti MD, ki jih je pokrila občina. V tem smisli je bilo P. Pokornu že večkrat rečeno, da naj pripravi formalni zahtevek za izplačilo stroškov, ki bo nato posredovan Občini.

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji

sklep:

sklep št. 2/1: Potrjuje se zapisnik 1. seje IO MD Škofja Loka.

 

K tč. 2: Imenovanje uredniškega odbora Loških razgledov

Judita Šega, urednica Loških razgledov je predstavila predlog članov za uredniški odbor LR v sestavi: Helena Janežič, Marija Lebar, mag. Tone Košir, Ivica Krek in dr. France Štukl.

Predsednik A. Igličar nas je seznanil s pismom župana g. Igorja Drakslerja, ki je za članico uredniškega odbora predlagal tudi predstavnico občine go. Mirjam Jan Blažić. Člani IO so glede na razpravo na zboru članov in sprejeta Pravila MD ugotovili, da posredovan predlog ni v skladu s pravili, ki jih mora spoštpvati IO. Judita Šega se z go. Mirjam Jan Blažić ni pogovarjala.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

sklep:

sklep št. 2/2: Za člane uredniškega odbora Loških razgledov se imenujejo: Helena Janežič, Marija Lebar, mag. Tone Košir, Ivica Krek in dr. France Štukl.

sklep št. 2/3: Nov uredniški odbor v doglednem času pripravi izhodišča za uredniško politiko Loških razgledov, ki jo bo obravnaval IO.

K tč. 3: Praznovanje 70-letnice društva

Predlog programa je predstavil vodja skupine za pripravo praznovanja T. Košir. Praznovanje bo v četrtek 29. maja 2008 ob 19. uri v kapeli na Loškem gradu. Posamezni člani skupine so prevzeli določene naloge. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci Glasbene šole Škofja Loka. Za izvedbo glasbenega programa je zadolžena J. Mlakar, slavnostni govornik bo predsednik društva, pripravi se projekcija iz zgodovine društva, pri vsebini naj bi sodelovala dr. B. Berčič in dr. F. Štukl, za tehnično izvedbo poskrbita P. Pokorn in A. Igličar, za protokol sta zadolženi M. Ferle in H. Janežič, listo vabljenih pripravi M. Ferle, za izdajo posebne znamke je informacije zbral A. Igličar, za pogostitev ob koncu T. Košir pridobi ponudbe loških gostincev.

Člani IO so soglasno sprejeli naslednji

sklep:

sklep št. 2/4: Potrdi se program praznovanja 70-letnice društva, ki bo v četrtek 29. maja 2008 ob 19. uri v kapeli na Loškem gradu. Skupina do naslednje seje IO pripravi scenarij prireditve.

 

Predsednik A. Igličar je predlagal, da ob 70-letnici društva v sodelovanju z občino Škofja Loka društvo izda foto monografijo Pisana Loka Škofja Loka avtorja Franceta Steleta. Ponudbo za izdajo je ocenil tudi kot finančno ugodno. Muzejsko društvo bi bilo izdajatelj. Knjiga naj bi izšla v nakladi 1000 izvodov.

V razpravi se je oblikovala pobuda, da naj se začne s pripravo za izdajo foto monografije Škofje Loke, ki naj bo delo loških fotografov in naj bi vključevala tudi zgodovinske fotografije. Projekt naj bi vodil P. Pokorn. O pobudi P. Pokorn razmisli do naslednje seje.

Po razpravi je bil s 7 glasovi za, 1 proti in 2 vzdržanima glasovoma izglasovan

sklep:

sklep št. 2/5: Ob 70-letnici MD se v sodelovanju z občino Škofja Loka izda knjiga – foto monografija z naslovom Pisana Loka Škofja Loka avtorja Franceta Steleta.

 

K tč. 4: Predlog vsebin Blaznikovih večerov (BV)

Predlog je pripravil Vincencij Demšar in ga pred sejo posredoval predsedniku po e-pošti. Predlog je sestavni del zapisnika. V pomladanskem času bosta organizirana dva BV (dr. A. Rant in S. Kobal). V jesenskem času se ob izdaji Bibliografije pripravi BV in pogovor z dr. Berčičem, predstavitev novih LR/54 in predstavitev profesorskega ceha. Za jesenski rok je predlagan tudi BV na temo Škofjeloški pasijon 1941- 1945, v pripravi sta tudi BV o virih za zgodovino Loškega gospostva in večer o županu Viktorju Žužku.

Glede liste vabljenih je bilo predlagano, da se na BV vabi naslovnike s poštno številko Škofje Loke. T. Košir poroča, da bomo za tiskanje vabil za BV v tem mandatu pridobili sponzorja tiskarja Derlinka.

Soglasno je bil sprejet naslednji

sklep:

sklep št. 2/6: Potrdi se program Blaznikovih večerov. V pomladanskem času se organizirata dva: 24. 4. 2008 - dr. A. Rant: Karni in Veneti v Britaniji in Alpah in 8. 5. 2008 - predstavitev življenja in dela S. Kobala.

Tajnica M. Ferle pregleda seznam članov MD in pripravi listo vabljenih na Blaznikove večere.

K tč. 5: Predlog izdaje Doneskov v letu 2008 in 2009

Točka se prestavi na naslednjo sejo.

K tč. 6: Razno

- člani smo prejeli po en gratis izvod starejših publikacij, ki so bile še na zalogi. Vsak je prejel tudi mapo, izdano ob 60-letnici društva. Evidenco o prejetih izvodih vodi J. Štukl. V zvezi z društvenimi izdajami je bil soglasno sprejet

sklep:

sklep št. 2/7: Ob vsaki novi izdaji publikacije MD, člani organov MD Škofja Loka prejmejo po en izvod gratis. Evidenco vodi J. Štukl.

- J. Štukl ne podpira predloga F. Megušarja o preimenovanju Kopališke ulice po Franu Jesenku. Pripravil je pisno utemeljitev. Glede na to, da člani IO nismo bili seznanjeni s pisnim predlogom F. Megušarja je predsednik predlagal, da se z njim seznanimo in o tem razpravljamo na naslednji seji;

- Predsednik A. Igličar nas je seznanil, da je prejel pismo Marka Vraničarja kot odmev na članek A. P. Florjančiča Loški pasijon 1941 – 1945. S pismom bo seznanil vse člane IO. Na to temo se v jesenskem času pripravi Blaznikov večer. Ob tem nas je tudi obvestil, da je občina odprla vprašanje povrnitve tiskarskih stroškov izdaje Doneskov Škofjeloški pasijon 2008, kot je bilo v preteklosti običajno in je bilo predhodno tudi ustno dogovorjeno.

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

 

Zapisala:

Mojca Ferle

tajnica

mag. Aleksander Igličar

predsednik