Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 61 z dne 13. 6. 2006), Slovenskega računovodskega standarda 33 (2007): Računovodske rešitve  v društvih in invalidskih organizacijah in Pravil Muzejskega društva Škofja Loka zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka sprejema

 

 

 

PRAVILNIK O FINANČNO-MATERIALNEM POSLOVANJU MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

 

 

 1. člen

Muzejsko društvo Škofja Loka (v nadaljevanju društvo) vodi finančno, materialno in računovodsko poslovanje po predpisih, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje društev. Odgovornost za pravilnost in zakonitost finančno-računovodskega poslovanja društva imata predsednik društva (v nadaljevanju predsednik) in blagajnik društva (v nadaljevanju blagajnik), ki se pri svojem delu ravnata po načelu dobrega gospodarjenja.

 

 2. člen

Prvenstveno skrb za vzpostavitev in vodenje finančno-računovodskega poslovanja društva v skladu z veljavno zakonodajo ima blagajnik.

 

3. člen

Finančno-računovodsko poslovanje lahko vodi blagajnik osebno. Na predlog blagajnika se za vodenje finančno-računovodskega poslovanja lahko pooblasti strokovna zunanja inštitucija. V tem primeru mora blagajnik pripraviti ustrezno pogodbo, ki ureja medsebojne pristojnosti in odgovornosti. Pogodbo obravnava in sprejema izvršni odbor društva.

 

4. člen

Blagajnik mora izvršni odbor najmanj trimesečno seznanjati o finančnem stanju.

 

5. člen

Predsednik kot zakoniti zastopnik društva v imenu društva podpisuje vse pogodbe in iz njih izhajajoče finančno-računovodske dokumente. Pogodbe, ki se nanašajo na večje vsebinske projekte društva (npr. izdaja Loških razgledov, izdaja publikacij idr.), mora predhodno odobriti izvršni odbor.

 

6. člen

Vse naročilnice za izvedbo posameznih poslov, nakup blaga in storitev, ki so izdane na podlagi podpisanih pogodb, lahko podpisuje le predsednik. Evidenco izdanih naročilnic vodi blagajnik. Za izdajo naročilnic za tekoče poslovanje, ki ne presegajo zneska 50 EUR, lahko predsednik pooblasti blagajnika.

 

7. člen

Predsednik podpisuje in s tem potrdi prejete račune, ki so izstavljeni na društvo v skladu s programom društva, sprejetimi sklepi izvršnega odbora in podpisanimi pogodbami.

 

8. člen

Društvo ima za finančno poslovanje odprt račun pri poslovni banki. Pooblastilo za izvajanje plačil imata predsednik in blagajnik društva. V primeru dogovora za izvajanje plačilnega prometa z zunanjo institucijo ali zunanjo osebo, se pooblastilo za nakazovanje plačil lahko podeli tudi zunanji osebi, ki je dolžna upoštevati določila tega pravilnika.

 

9. člen

Po potrebi ima društvo lahko gotovinsko blagajno. Gotovinsko blagajno praviloma vodi blagajnik. Če blagajno vodi zunanja inštitucija oziroma oseba, mora biti z njo dosežen dogovor o medsebojnih razmerjih. Dogovor pripravi blagajnik, potrdi pa izvršni odbor.

 

10. člen

Blagajnik je dolžan organizirati hranjenje in nadzor nad zalogami Loških razgledov in drugih publikacij, ki jih izdaja društvo.

 

11. člen

Po zaključku poslovnega leta, ki je koledarsko leto, blagajnik v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi organizira pripravo predloga letnega poročila društva, ki ga po predhodni obravnavi na izvršnem odboru, sprejema zbor članov. Predlog letnega poročila mora biti izvršnemu odboru posredovan najkasneje do 25. februarja v letu po izteku poslovnega leta.

 

12. člen

Blagajnik ob koncu leta izvršnemu odboru predlaga v imenovanje člane inventurne komisije, ki opravijo popis premoženja društva in njegovih obveznosti, ki je podlaga za pripravo letnih računovodskih izkazov.

 

13. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo s sprejemom na zboru članov.

 

 

Pravilnik je bil sprejet na zboru članov dne 5. 3. 2008.

 

 

 

Tajnica društva                                                                      Predsednik zbora članov

 

Mojca Ferle                                                                           mag. Miha Ješe