Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Vljudno vas vabimo na

ZBOR ČLANOV
MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

ki bo v četrtek, 29.  marca 2012 ob 19. 30 uri, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

DNEVNI RED:

 

1.     Izvolitev delovnega predsedstva zbora

2.     Izvolitev organov zbora

3.     Letno poročilo društva za leto 2011, poročilo predsednika in blagajnika

4.     Poročilo nadzornega odbora

5.     Poročilo verifikacijske komisije

6.     Razprava na poročila in sprejem poročil

7.     Volitve članov nadzornega odbora in častnega razsodišča za mandatno obdobje od 2012 do 2016

8.     Program dela in finančni načrt za leto 2012

9.     Razno

 
Pred pričetkom zbora članov bo dr. France Megušar predstavil življenje in delo gozdarskega strokovnjaka Franca Megušarja (Francesco Meguscher 1794 – 1880), ki je bil rojen v Železnikih, strokovno pa je deloval na Južnem Tirolskem.

 

 

 

Mojca Ferle, l.r.                     mag. Aleksander Igličar, l.r.         

     tajnica                                          predsednik  

 

 

Gradiva:
Poročilo predsednika

Izkaz poslovnega izida za leto 2011

Bilanca stanja za leto 2011

Vsebinski program dela za leto 2012