Z A P I S N I K

15. seje izvršnega in nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 28. 1. 2008 ob 18. uri,

v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Seje so se udeležili: mag. Tone Košir, mag. Aleksander Igličar, mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe, Jana Mlakar, Peter Pokorn, Judita Šega, mag. Jože Štukl, Ivica Krek (NO), Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost so opravičili: dr. Andrej Rant, Svetko Kobal (NO), Franc Podnar in Evgen Benedik.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje (T. Košir)

2. Predlog pravil MD in pripombe Upravne enote (T. Košir)

3. Predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju in Pravilnika o častnem razsodišču (A. Igličar, T. Košir)

4. Priprava na zbor članov: informacija o poročilih, predlog sestave bodočih članov organov MD, častni člani MD, občinsko priznanje 2008

5. Priprave na praznovanje 70-letnice MD: odbor za izvedbo, vsebina, kraj, čas...

6. Doneski v letu 2008: dopolnitev programa, ki je bil doslej predstavljen občini in predlagan za sofinanciranje

7. Razno

 

Člani IO so na predlog vršilca funkcije predsednika T. Koširja soglasno sprejeli dopolnitev dnevnega reda s točko:

- Dogovor o medsebojnem sodelovanju med Loškim muzejem  in Muzejskim društvom Škofja Loka

 

 

K tč 1:

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. seje izvršnega in nadzornega odbora

T. Košir je prisotne seznanil z nadaljevanjem zadeve s firmo Intercable. P. Hawlini je bilo poslano pismo s kronologijo dogajanja in sklepom, ki smo ga sprejeli na prejšnji seji. Še vedno računamo na to, da nas švicarsko podjetje ne bo tožilo. Če se to zgodi, nas terjatev obremeni za okoli 3.500 €. S strani Intercable predlagano poravnavo v višini 1.000 € je P. Hawlina odklonil.

A. Igličar je še pojasnil, da bi predlagano poravnavo v višini 1000 evrov v polovičnem znesku pokrilo MD in v polovičnem znesku P. Hawlina s pripravo dveh prispevkov za LR, kar je P. Hawlina odklonil in vztraja na tem, da je podjetje zavajajoče. Mnenja glede tega so deljena: Zveza potrošnikov trdi enako kot P. Hawlina, pravniki so drugačnega mnenja.

A. Igličar tudi pove, da je zadnje številke LR 53/2006 le še 35 izvodov. Med tistimi, ki so bili poslani po pošti je bilo vrnjenih 30 izvodov. Raznašalci so položili okoli 2440 €, nekaj malega je še za raznosit.  Raznašalcem naj se opravljeno delo čim prej izplača. 10 obveznih izvodov  LR shrani Loški muzej. J. Mlakar pove, da je muzej vzel glede na dogovor 75 izvodov,  kupcem so na voljo v tajništvu muzeja in v Groharjevi galeriji. Izpostavila je tudi vprašanje razmerja med MD Škofja Loka in MD Železniki in Žiri, koliko in po kakšni ceni dobijo LR. Zadnje številke je bilo MD Železniki poslano 50 izvodov, za kar račun še ni bil poravnan.

Glede na povedano je bil sprejet

 

sklep:

Takoj po Zboru članov predsednik, blagajnik in član IO Jože Štukl pripravijo ustrezen dolgoročni dogovor z muzejskima društvoma Železniki in Žiri in ga v potrditev predložijo Izvršnemu odboru.

 

Glede na sklep k 1. tč. (zahtevek Jureta Nastrana za izdelavo fotografij za razstavo Škofjeloški pasijon), A. Igličar poroča, da je občina  znesek v celoti poravnala.

 

P. Pokorn k 5. tč. dnevnega reda predlaga dopolnitev: 5. februarja bo v Pisku na Češkem fotografska razstava in v okviru le te tudi razstava o Loškem pasijonu. Predlaga, da se uvrsti v program MD. Ob enem pove, da za razstavo v Freisingu (Škofjeloški pasijon/Loka Passion), kljub temu, da je bila sprejeta v program, ni dobil povrnjenih stroškov. Poročilo o razstavi je oddal za arhiv. Za Bilten, ki je bil izdelan za razstavo, je občina prispevala 552 €, ostalih stroškov je bilo še 1030 €. Pojasnjeno mu je bilo, da poročilo ne zadošča za povračilo stroškov, na občino je potrebno predložiti zahtevek za povračilo stroškov.

Predlagan in sprejet je bil naslednji

 

sklep:

Pregleda se dokumentacija v arhivu. T. Košir poskrbi, da dobimo ustrezno stališče Klemena Štiblja, ki je s strani občine odgovoren za projekt Škofjeloškega pasijona. V zvezi z razstavo na Češkem je bila sprejeta le informacija o njej.

 

Blagajnik A. Igličar še enkrat opozarja, da v prihodnje vsako aktivnost natančno obravnavamo, in kar potrdi oz. sprejme IO, za to prevzamemo tudi odgovornost in finančne obveznosti. Tako bo zapisano tudi v novem Pravilniku o finančno-materialnem poslovanju.

 

Z gornjimi dopolnitvami in sklepi je bil zapisnik 14. seje sprejet.

 

 

K tč. 2:

Predlog novih Pravil MD in pripombe Upravne enote (UE) so člani IO prejeli po e- oz. navadni pošti. Pripombe UE razloži T. Košir in pove, da so že upoštevane v predlogu pravil. Prisotne seznani, da je S. Kobal predlog pravil z dodanimi pripombami v celoti podprl in z njimi soglaša. V razpravi so bili predlagani še trije popravki: glede članarine in starosti mladoletnih članov in besedna zveza »disciplinski postopek« se nadomesti s »Pravilnik o delu častnega razsodišča«.

M. Ješe je pohvalil komisijo, ki je svoje delo ažurno in zelo korektno izvedla in se ji v imenu članov IO zahvalil za opravljeno delo.

Soglasno je bil sprejet naslednji

 

sklep:

Pripravi se čistopis Pravil muzejskega društva Škofja Loka z gornjimi popravki. Čistopis Pravil se še enkrat posreduje članom  IO.

 

K tč. 3:

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju so prisotni prejeli na seji. Pripravljen je bil na predlog Upravne enote. Predstavi in obrazloži ga blagajnik A. Igličar. V razpravi je bilo predlaganih nekaj dopolnitev.

Soglasno je bil sprejet naslednji

 

sklep:

Pripombe zabeleži Aleksander Igličar. Pripravi se čistopis Pravilnika, ki se ga še enkrat posreduje članom IO.

 

Pravilnik o delu častnega razsodišča so prisotni prejeli na seji. Obrazloži ga T. Košir. Na UE so vztrajali, da podrobnosti ne sodijo v nova Pravila, zato je bil pripravljen Pravilnik

Soglasno je bil sprejet

 

sklep:

Pripravi se čistopis Pravilnika o delu častnega razsodišča, ki se ga posreduje članom IO.

 

K. tč. 4:

Vsebino dogovora o medsebojnem sodelovanju med Loškim muzejem in Muzejskim društvom je obrazložil Tone Košir. Prisotnim je bil razdeljen na seji. Do sedaj tovrstnega dogovora še ni bilo, ureja pa vprašanja opravljanja finančnega, računovodskega in administrativnega dela za društvo in vrednotenje le-tega. A. Igličar je pojasnil, da je bila izdelana tudi poizvedba pri računovodskih servisih, in da je predlog dogovora za MD dobra rešitev. Loški muzej tudi ne zahteva poravnave za pretekla leta.

J. Mlakar pojasni, da bo višina zneska za opravljeno delo odvisna od aktivnosti društva. M. Ješetu se nekateri zneski zdijo previsoki. P. Pokorn predlaga, da dogovor obravnavamo na naslednji seji in ga sklepamo za vsako leto posebej.

Po razpravi je bil z enim vzdržanim glasom sprejet naslednji

 

sklep:

Sklene in podpiše se Dogovor o medsebojnem sodelovanju med Loškim muzejem in Muzejskim društvom Škofja Loka v predloženem besedilu. Podpisnik dogovora je T. Košir, pooblaščenec IO.

 

K tč. 5:

Priprave na zbor članov so v teku. J. Štukl je že opravil Inventuro in popis publikacij, ki je priloga tega zapisnika. A. Igličar je predlagal, da se inventura dopolni z natančnim seznamom LR po posameznih številkah v Starološki župnijski knjižnici, ki jo vodi ga. Ana Florjančič. Za zbor se pripravi poročilo o delu MD v preteklem letu in poročilo nadzornega odbora. Finančno poročilo bo pripravila računovodkinja Loškega muzeja, in sicer do konca februarja. Vabila se razpošlje 10 dni pred zborom. Člane se v pripisu opozori, kje se lahko seznanijo z novimi pravili in pravilniki.

 

Razpravljali smo tudi o predlogu sestave bodočih članov organov MD. Na pobudo večih članov IO je kandidaturo za predsednika sprejel Aleksander Igličar. S. Beričič je prav tako na pobudo več članov MD predlagal Toneta Koširja. Le-ta se je za zaupanje zahvalil, zavrnil kandidaturo za predsednika in pojasnil, da je pripravljen prevzeti eno od nalog oziroma funkcij v novem IO.

Po sprejemu novih pravil naj bi se volitve izvedle že na nov način, ko kandidat za novega predsednika predlaga 9 članov IO. A. Igličar je že govoril z večino kandidatov, ki so kandidaturo sprejeli, in sicer: Tone Košir (blagajnik), Mojca Ferle (tajnica), Helena Janežič (podpredsednica), Judita Šega (urednica LR in predstavnica ZAL), Jože Štukl (skrb za zaloge), Alojzij Pavel Florjančič (odgovoren za izdajo Doneskov in Vodnikov), Vincencij Demšar (odgovoren za Blaznikove večere), Klemen Podnar (skrb za uveljavitev MD v širši javnosti).

Jana Mlakar, je navedla, da bo v novem IO sodelovala kot predstavnica Loškega muzeja.

 

V Nadzorni odbor so predlagani: Miha Ješe (za predsednika) in za člana: Srečko Beričič in Peter Pokorn.

Za Častno razsodišče so predlagani: Svetko Kobal, Branko Berčič in Andrej Rant.

 

Pripravi se lista kandidatov za člane odborov. Na zboru članov se kandidate kratko predstavi.

Sprejet je bil naslednji

 

sklep:

Sklic zbora članov je 5. marec 2008 ob 18. uri v kašči na Spodnjem trgu. Za pripravo poročila se zaprosi tudi bivšega predsednika P. Hawlino in podpredsednika P. Pokorna. Predlogi Pravil in obeh pravilnikov naj bodo na ogled na spletni strani MD, v tajništvu LM in v Galeriji Ivana Groharja.

 

Razprava je tekla tudi o kandidatih za častne člane muzejskega društva in kandidatih za občinska priznanja. Predlaganih je bilo več kandidatov: dr. France Štukl, Alojzij Pavel Florjančič, Frane Podnar in Janez Dolenc. Kandidate naj bi potrdil zbor članov, listina se podeli na praznovanju 70-letnice. P. Pokornu se zdi, da se lahko predlaga le enega člana, ki hkrati ne bi smel biti funkcijonar društva.  M. Ješe pojasni, da statut to omogoča. T. Košir še doda, da je predlogov več, ker je ravno priložnost 70-letnice MD.

 

Z  enim vzdržanim glasom je bil sprejet

sklep:

Za častna člana se predlagata dva kandidata: dr. France Štukl in Alojzij Pavel Florjančič. Obrazložitvi pripravita Tone Košir in Judita Šega.

 

K tč. 6:

Za pripravo praznovanja 70-letnice MD Škofja Loka je bil sprejet

 

sklep:

Predlagan je odbor za organizacijo 70-letnice v sestavi: Aleksander Igličar, Tone Košir, Mojca Ferle, Peter Pokorn in Helena Janežič. Predsednik odbora je Tone Košir.

 

K tč. 7:

Predlaganih je še nekaj dopolnitev za program dela MD v letu 2008. Dopolnjuje se sklop naših izdaj in sicer Doneski, kjer je predlagan še:

 

-          Škofjeloški pasijon 2008. Predlog s finančno konstrukcijo je pripravil A. P. Florjančič in so ga prisotni prejeli na seji. Če bo projekt sprejet v program, ga bo  organizacijsko izpeljal A. P. Florjančič in realiziral do 13. 3. 2008. P. Pokorn je pri predlogu vsebine pogrešal razstavo v Freisingu in Štandražu. A. P. Florjančič mu predlaga, da napiše prispevek o svojih aktivnostih v roku 14 dni in bo vključen v objavo. Razprava je tekla predvsem o predlogu financiranja. Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji

 

sklep:

Izdaja Doneska Škofjeloški pasijon 2008 se sprejme v program dela za leto 2008. Pripravi naj se nova finančna konstrukcija, in sicer:

Občina Škofja Loka                            3000

Muzejsko društvo Škofja Loka           1500

Župnija Stara Loka                              500

                                                Skupaj 5000 €

Za organizacijo sestanka z odgovornim na občini, g. Klemenom Štibljem, je zadolžen A. P. Florjančič.

 

-          za izdajo v okviru Doneskov je gradivo posredoval tudi Jurij Svoljšak, in sicer Olimpijski venec, prevod poljskega izvirnika izpod peresa dr. Tineta Debeljaka. Predlog je članom IO posredoval po e-pošti. V zvezi z objavo je že izpeljal vrsto aktivnosti. Možnost izdaje v okviru Doneskov je za leto 2009, ko je tudi 20-letnica smrti dr. Tineta Debeljaka. Naloge s tem v zvezi je sprejel g. Jure Svoljšak.

-          A. Rant je posredoval tudi ponudbo za izdajo  svojega dela Karniti in Veneti v Britaniji in Alpah. Na prejšnji seji je bil sprejet sklep, da se na to temo priravi Blaznikov večer. V zvezi s tem ni bilo nobene aktivnosti. Predstavitev v okviru večera bi tudi pokazala, kolikšno je zanimanje javnosti za omenjeno temo. Pri njegovi izdaji ne moremo sprejeti nobenih finančnih obveznosti.

 

Oba predloga za Doneske in dokumentacijo bo po zboru članov prejel odgovorni član IO za izdajo Doneskov. Na kratko smo razpravljali tudi o ponatisu Kamnitega mostu. Delo na projektu poteka, H. Janežič pripravlja Zupančevo bibliografijo, dogovori z M. Stanonik so opravljeni, izid je predviden za konec leta 2008. Glede na črpanje sredstev iz občinskega proračuna člani IO priporočajo izdajo najkasneje v novembru leta 2008.

 

A. Igličar še opozori, da naj se začne s pripravo Loških razgledov 54/2007. J. Šega mu pojasni, da že potekajo dogovori z bivšim urednikom, in da je nekaj gradiva že prispelo. Želi, da bi bili LR usmerjeni tudi v sodobnost in gospodarstvo.

 

K tč. 8:

-          Dr. Tadeja Primožič je na društvo naslovila prošnjo za izpolnitev in podpis obrazca, ki ga potrebuje kot dokazilo o referenci, da je bila razstava Škofjeloški pasijon 2007 njeno delo. Obrazec podpiše pooblaščeni Tone Košir.

-          P. Pokorn nas seznani z informacijo o mednarodni fotografski razstavi, ki je bila odprta 28. 12. 2007 v Škofji Loki. Od 38 nagrad so jih loški fotografi prejeli 10. O pomembnem dogodku tudi na slovenski ravni bo priravil prispevek za Loške razglede.

-          J. Štukl nas je obvestil, da bo za slovenski kulturni praznik, 8. februarja, pripravil predavanje o rimskih provincialnih fibulah v Loškem muzeju.

 

Ob koncu seje se je A. Igličar zahvalil T. Koširju za izjemno opravljeno delo in požrtvovalnost, ki jo je v preteklih mesecih opravil v vlogi predsedujočega muzejskemu društvu.

 

Sejo je bila zaključena ob 21. 20 uri.

                                                                                                              Zapisala: Mojca Ferle

 

 

 

 

Priloge:

- Inventura poblikacij MD Šk. Loka shranjenih v Loškem muzeju (z dne 31. 12. 2007)