Z A P I S N I K

1. seje izvršnega odbora, ki je bila v ponedeljek, 17. 3. 2008 ob 18. uri,

v okroglem stolpu Loškega muzeja.

Seje so se udeležili:

člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, dr. Klement Podnar, Judita Šega, Jože Štukl, mag., in Mojca Ferle.

člani nadzornega odbora: mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe in Peter Pokorn

člana častnega razsodišča: dr. Andrej Rant in dr. France Megušar.

Predsednik A. Igličar pozdravi vse prisotne in za uvod na kratko predstavi svoje videnje delovanja izvršnega odbora (v nadaljevanju IO). Predlaga, da so posamezni člani IO nosilci aktivnosti in projektov, ki jih izvaja Muzejsko društvo. Nosilec aktivnosti pripravi predlog z vsebinskega in finančnega vidika, ki ga pregleda, dopolni in s sklepi potrdi IO. Sklepe naj bi praviloma sprejemali s konsenzom. Sprejeti sklepi se številčijo, v sklep zapišemo nosilca projekta in rok izvedbe. Na začetku naslednje seje sklepe in realizacijo preverimo. Po sprejetem sklepu nosilec aktivnosti ostale člane po potrebi seznanja s potekom oz. z večjimi spremembami (tako vsebinskimi kot finančnimi), o katerih ponovno odloča IO.

Vsi sklepi se sprejemajo na sejah, prek elektronske pošte naj bi se pridobivala mnenja, pogledi... Seje bomo zaradi racionalizacije sklicevali po elektronski pošti, v ta namen vsi člani tajnici posredujejo e-naslove, na katere bodo prejemali elektronsko pošto. Za obsežnejše vsebinske zadeve naj se pripravi gradivo, ki se pošlje z vabilom.

Časovni termin sej ostaja tak kot do sedaj, to je prvi ponedeljek v mesecu ob 18. oz. 19. uri (glede na letni čas).

Zapisniki sej IO se po sprejemu objavijo na društvenih spletnih straneh.

V razpravi S. Beričič pove, da ni prejel gradiva za sejo. Predsednik se je predhodno opravičil saj je bil mnenja, da gradivo prejmejo le člani IO. Naknadno ga je tajnica društva M. Ferle seznanila z dosedanjo prakso, da se na sejo vabi vse organe društva, ki prejmejo tudi gradivo. Po krajši razpravi so vsi navzoči podprli predlagani način delovanja.

V. Demšar predlaga, da o vsakem sklepu glasujemo, s čimer so prisotni soglašali.

Prva seja IO je konstitutivna, na kateri je v skladu s Pravili izmed članov IO potrebno imenovati podpredsednika, tajnika in blagajnika. Razdelili bi tudi preostale zadolžitve in imenovali urednika Loških razgledov.

Pred glasovanjem o predlaganem dnevnem redu, je predsednik podal informacijo o izvedenih aktivnostih po zboru članov. Zapisnik je bil s strani overovateljev potrjen, narejen je čistopis pravil in obeh pravilnikov. Po mnenju J. Mlakar naj bi nova pravila podpisal aktualni predsednik, ne pa tajnik društva in delovni predsednik zbora. T. Košir je to dilemo že preveril na upravni enoti, kjer so potrdili, da pravila podpiše delovni predsednik zbora in tajnik društva, lahko pa dodamo tudi podpis aktualnega predsednika društva. T. Košir bo v naslednjih dneh Pravila posredoval v odobritev Upravni enoti.

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:

Konstituiranje izvršnega odbora in razdelitev funkcij

Pregled nerealiziranih sklepov prejšnjega mandata in potrditev zapisnika 15. seje

Imenovanje urednika in uredniškega odbora Loških razgledov

Praznovanje 70. letnice društva

Razno

K tč. 1: Konstituiranje izvršnega odbora in razdelitev funkcij

Predsednik A. Igličar predlaga, da člani IO prevzamejo naslednje naloge:

Helena Janežič – podpredsednica društva,

Mojca Ferle – tajnica društva,

Matjaž Čepin – blagajnik,

Vincencij Demšar – priprava Blaznikovih večerov,

Alojzij Pavel Florjančič – nosilec izdajanja Doneskov in Vodnikov,

Tone Košir – tehnično urejanje Loških razgledov (LR),

Jana Mlakar – sodelovanje med društvom in Loškim muzejem,

Klement Podnar – promocija aktivnosti društva v javnosti in vsebinski urednik spletnih strani,

Judita Šega – urednica LR,

Jože Štukl – vodenje zalog publikacij in pregled nad članstvom društva.

Vsi člani so bili ob predlogu predsednika A. Igličarja tudi kratko predstavljeni. Do naslednje seje naj bi vsak pripravil svoj pogled na zaupane naloge in predlog aktivnosti.

Po mnenju J. Mlakar naj uredniški odbor LR ureja in odloča tudi o vsebini Doneskov in Vodnikov. J. Šega pove, da to ni bila dosedanja praksa in naj tudi vnaprej ostane tako, saj je urejanje LR velik zalogaj. Predlaga, da o vsebini Doneskov odloča izvršni odbor. Delo pri Doneskih je kratko komentiral tudi T. Košir. A. P. Florjančiču je že bila ponujena pomoč pri izdajanju npr. Kamnitega mostu. Predlaga da A. P. Florjančič pripravi predlog izdajanja naslednjih Doneskov, o vsebini, obliki in finančni plati bi potem odločal izvršni odbor. A. P. Florjančič pove, da je načelno tako veljalo tudi do sedaj, da se je IO seznanjal z izdajo Doneskov, izhajali so v določenem tempu, vsebine so bile zanimive za bralce, izhajali so ob jubilejih dogodkov, oseb ipd. M. Ješe predlaga, da urednik Doneskov poskrbi za predračune (vsaj dve ponudbi) in obračun. Tudi M. Čepin podpira tak način dela, da se aktivnosti potrdijo na IO.

V nadaljevanju razprave je H. Janežič predlagala, da se za vsako izdajo oblikuje skupina sodelavcev glede na temo, ki so ji Doneski posvečeni.

Podobno predlaga V. Demšar, da se tudi program Blaznikovih večerov (BV) z glasovanjem potrdi na seji IO.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa:

Sklep št. 1/1: Člani soglasno potrjujejo predlagane funkcije in zadolžitve.

Sklep št. 1/2: Do naslednje seje A. P. Florjančič pripravi predlog vsebin za Doneske, V. Demšar pripravi predloge za Blaznikove večere.

Na zboru članov so bili v nadzorni odbor izvoljeni: Srečko Beričič, Miha Ješe in Peter Pokorn. Člani nadzornega odbora za predsednika izvolijo Miha Ješeta.

Za častno razsodišče so bili na zboru članov izvoljeni: Svetko Kobal, France Megušar in

Andrej Rant. Ker je S. Kobal že vnaprej izrazil željo, da ne bi bil predsednik, sta se navzoča poenotila, da je predsednik častnega razsodišča dosedanji predsednik Andrej Rant.

K tč. 2: Pregled nerealiziranih sklepov prejšnjega mandata in potrditev zapisnika 15. seje

O morebitnih nerealiziranih sklepih iz prejšnjega mandata IO bo tajnica M. Ferle poročala na naslednji seji.

Pregled sklepov prejšnje seje:

- glede sklepa pod prvo točko zapisnika 15. seje je predsednik predlagal, da iniciativo za organiziranje skupnega sestanka z MD Železniki in Žiri prevzame J. Štukl. V razpravi je bilo ugotovljeno, da sta MD Železniki in MD Žiri povsem samostojni društvi, ki imata tudi svoje člane in svoj krog bralcev. Posamezniki so lahko člani v več društvih. Podpiramo sodelovanje v skupnih projektih, za katere se dogovorimo. Njihove člane lahko obveščamo o naših aktivnostih. Ob tem T. Košir pove, da je župan občine Gorenja vas – Poljane izrazil željo, da se del LR posveti tudi njihovi občini.

- Dogovor o medsebojnem sodelovanju med MD in LM je bil podpisan. Skleniti je potrebno še operativni dogovor. Pri sklenitvi naj bi sodelovali predsednik A. Igličar, blagajnik M. Čepin, direktorica J. Mlakar in računovodkinja LM.

- predlagani častni član dr. France Štukl je bil na zboru članov soglasno sprejet. V. Demšar je pri tej točki opozoril, da je predloge za občinske nagrade in priznanja potrebno oddati do 20. 4. in pozval, naj mu člani posredujejo morebitne predloge.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

sklep št. 1/3: Potrdi se zapisnik 15. seje IO.

K tč. 3: Imenovanje urednika in uredniškega odbora Loških razgledov

Predsednik za urednico Loških razgledov predlaga Judito Šega, diplomirano zgodovinarko, vodjo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enote v Škofji Loki. Judita Šega je pripravljena prevzeti naloge urednika in se je zahvalila za zaupanje. Zaveda se, da delo ne bo enostavno. Loški razgledi izhajajo več kot petdeset let, v tem času so si pridobili ugled v širšem slovenskem merilu in vsaj na takem nivoju naj bi ostali. Na zboru članov je bilo rečeno, da so premalo aktualni, da naj se dopolnijo tudi z novejšimi dogodki, kar bo skušala uresničiti.

Predlagana urednica Judita Šega je v pripravi na današnjo sejo že opravila razgovore s posameznimi osebami in jih povabila k sodelovanju v uredniškem odboru.

V razpravi so člani predlagali nekaj novih imen, s katerimi se bo urednica še pogovorila.

Soglasno je bil sprejet sklep:

sklep št. 1/4: Za urednico Loških razgledov se imenuje Judito Šega.

sklep št. 1/5: Do naslednje seje IO urednica pripravi predlog za člane uredniškega odbora in pripravi izhodišča za uredniško politiko Loških razgledov.

K tč. 4: Praznovanje 70 - letnice društva

Pred razpravo o praznovanju 70-letnice društva nas je predsednik seznanil s celostno grafično podobo MD, ki jo je leta 1997 izdelala ga. Beta Poljanšek Koman. V tem kompletu je tudi predlog listine za častnega člana. P. Pokorn ja za ustrezno izdelavo listine predlagal nekaj izboljšav. Predsednik bo do naslednje seje opravil razgovor z go. Koman, ki naj bi pripravila morebitne dopolnitve in jasna navodila za uporabo celostne grafične podobe.

Glede vsebine dogodka se je v razpravi oblikovalo več predlogov. A. P. Florjančič je predlagal ponovno izvedbo Glagolite M. Gabrijelčiča, s solisti in godalnim orkestrom Glasbene šole Škofja Loka. J. Mlakar, ki je predsednica sveta glasbene šole je pojasnila, da je za pripravo le-tega premalo časa, lahko pa z glasbeno šolo oblikujemo glasbeni program. Praznovanje naj bi bilo zadnji teden maja, do takrat naj bi bila prenovljena društvena spletna stran, v društvo se povabi nove člane. Predlagana je bila video projekcija pomembnih oseb in dogodkov, slavnostni govornik naj bi bil dr. F. Štukl, novo imenovani častni član. Razpravljali smo tudi o možnih lokacijah (gledališče, galerija, kapela na Loškem gradu). Večkrat smo že razpravljali tudi o razgovoru z dvema jubilantoma in častnima članoma Svetkom Kobalom in dr. Brankom Berčičem. Soglašali smo, da je pogovor z jubilantoma primernejši za Blaznikov večer.

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

sklep št. 1/6: Skupina, imenovana za pripravo praznovanja, naj na osnovi razprave do naslednje seje pripravi idejni osnutek praznovanja.

K tč. 5: Razno

- začasno poročilo o projektu Škofjeloški pasijon 2008 (Doneski 16) je podal vodja projekta A. P. Florjančič. Predložil ga je tudi v pisni obliki in je priloga temu zapisniku. Njegovo delo je pohvalil in se mu zahvalil predsednik A. Igličar. V končnem poročilu naj vodja projekta opredeli tudi delež Župnije Stara Loka. Na podlagi poročila in obračuna se pripravi zahtevek za izplačilo na občino, avtorju projekta krijemo prevozne stroške iz izkupička od prodaje Doneskov 16.

Po poročilu je bil sprejet naslednji sklep:

sklep št. 1/7: Sprejme se začasno poročilo Škofjeloški pasijon 2008 v obliki kot ga je podal A. P. Florjančič.

Predsednik društva nas je seznanil s pismom, ki ga je prejel tik pred današnjo sejo. Po e-pošti ga je v imenu skupine članov MD poslala podžupanja Mirjam Jan-Blažić kot ugovor in protest na prispevek A. P. Florjančiča z naslovom Loški pasijon 1941 – 1945, ki je bil objavljen v publikaciji Škofjeloški pasijon 2008.

Pismo je povzročilo daljšo razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. Večina je bila mnenja, da je eno od načel demokracije tudi pluralnost in izmenjava mnenj. Če so v članku neresnična dejstva, lahko to presodi le zgodovinska stroka in smo popravke dolžni objaviti, sicer na take pritiske ni potrebno odgovarjati. IO je avtonomni organ in se avtonomno tudi odloča. Taki pritiski so nedopustni tudi na uredniški odbor LR.

Član nadzornega odbora, S. Beričič je mnenja, da taka vsebina ne sodi v publikacijo o Škofjeloškem pasijonu.

Tudi avtor članka je pismo ocenil kot grobo in nesprejemljivo obliko pritiska nanj kot urednika Doneskov. Na kratko je podal vsebino vseh dosedanjih Doneskov in razložil, zakaj se je odločil, da je omenjeni članek vključil v publikacijo Škofjeloški pasijon 2008.

Predsednik je podal stališče, da je bilo dosedanje delovanje IO preveč individualizirano in se IO ni podrobneje seznanjal z vsebino nekaterih publikacij, ki jih izdaja MD. Na začetku današnje seje je bil dogovorjen drugačen način dela, s katerim bodo člani IO že vnaprej seznanjeni s predlagano vsebino in bodo o njej lahko razpravljali in odločali.

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

sklep št. 1/8: Do naslednje seje člani IO preberejo članek in se nato odločijo o nadaljnjih aktivnostih.

- F. Megušar nas je seznanil s pobudo, ki je bila že podana na enem preteklih občnih zborov, da se Kopališka ulica poimenuje po dr. Franu Jesenku.

Sprejet je bil sklep:

sklep št. 1/9: France Megušar do naslednje seje posreduje predstavitev dr. Frana Jesenka in pripravi pisno utemeljitev za preimenovanje Kopališke ulice.

- T. Košir je opozoril na odprto vprašanje finančnega pokritja razstave Škofjeloški pasijon v Freisingu. Razstava je bila vključena v program MD za leto 2007, poročilo je bilo pripravljeno, ni pa bilo pripravljeno celovito finančno poročilo in predložen zahtevek za povračilo stroškov. A. Igličar je pojasnil, da je bil v preteklosti finančni vidik posameznih projektov zapostavljen in IO ni jasno potrdil predloga finančnega načrta, zaradi tega je prihajalo do podobnih situacij. Nekatere od njih, ki so bile vezane na aktivnosti povezane s Škofjeloškim pasijonom, je naknadno finančno pokrila občina. Del stroškov razstave v Freisingu je občina že pokrila, del pa ostaja odprt in naj bi jih MD pokrilo iz svojih sredstev. P. Pokorn je predlagal, da bo do naslednje seje IO pregledal vse pretekle zapisnike IO in predložil morebitni zahtevek za poravnavo stroškov.

- P. Pokorn je podal še kratko informacijo o fotografski razstavi o Škofjeloškem pasijonu v Pisku na Češkem. Predlaga, da bi lahko izvedli obisk na Češkem..

Glede na vrsto odprtih in aktualnih zadev je predsednik A. Igličar predlagal, da je sklic naslednje seje 7. 4. 2008.

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Zapisala:

Mojca Ferle

 

mag. Aleksander Igličar

predsednik

 

 

Priloge:

- začasno poročilo Škofjeloški pasijon 2008

 

 

Novoizvoljeni člani organov

(foto: Peter Pokorn)