Z A P I S N I K
zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka z dne 5. 3. 2008.

Zbor članov je potekal v sredo, 5. 3. 2008 ob 18. uri v Galeriji Franceta Miheliča, v kašči na Spodnjem trgu.

K tč.1: Volitve delovnih teles
Mag. Tone Košir, vršilec funkcije predsednika je pozdravil prisotne in obrazložil, v kakšni vlogi nastopa na tokratnem zboru. Po odstopu predsednika in podpredsednika društva je funkcijo predsedujočega prevzel na 13. seji izvršnega odbora, 22. 10. 2007, kot najstarejši član izvršnega odbora.

Za uspešen potek zbora članov je predlagal kandidate za delovna telesa zbora v sestavi:
delovno predsedstvo zbora: mag. Miha Ješe - predsednik in člana: mag. Srečko Beričič in Helena Janežič;
verifikacijska komisija: mag. Jože Štukl in Mojca Ferle;
volilna komisija: Andrej Pipp - predsednik in dva člana: Evgen Benedik in Ivica Kožuh;
zapisnikarica: Mojca Ferle;
overovatelja zapisnika: Judita Šega in Ana Florjančič.

Mirjam Jan Blažič je za overovatelja zapisnika predlagala Marka Vraničarja. Zamenjal je Ano Florjančič, ki je od kandidature odstopila. Z navedeno spremembo je zbor soglašal in potrdil imenovane kandidate.

Mag. Miha Ješe, delovni predsednik zbora članov, je v potrditev predlagal naslednji dnevni red:

1. Volitve delovnih teles zbora
2. Predlog in sprejem Letnih poročil o delu predsednika oz. vršilcev funkcije predsednika, blagajnika in
    nadzornega odbora ter razrešnica članom organov društva
3. Predlog in sprejem novih pravil društva
4. Predlog in sprejem Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju
5. Predlog in sprejem Pravilnika o delu častnega razsodišča
6. Volitve novih organov društva: predsednika, članov izvršnega in nadzornega odbora ter
    članov častnega razsodišča
7. Imenovanje novega oziroma novih častnih članov društva
8. Razno

V imenu desetih članov MD Škofja Loka je Mirjam Jan Blažič predlagala spremembo dnevnega reda. Za 6. točko dnevnega reda: Volitve novih organov društva je predlagala, da se prestavi na mesto sedanje 3. točke. Temu ustrezno se spremeni tudi vrstni red naslednjih točk dnevnega reda.

Zbor članov je z večino glasov sprejel sklep1/1:

Zbor članov sprejme predlagano spremembo dnevnega reda: 6. točka dnevnega reda se prestavi na mesto 3. točke. Temu ustrezno se spremeni tudi vrstni red naslednjih točk.

Član verifikacijske komisije mag. Jože Štukl je poročal, da je na zboru prisotnih 66 članov. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili MD Škofja Loka, ki zahtevajo prisotnost najmanj 10 članov po preteku 15-minut od sklica zbora, je verifikacijska komisija ugotovila, da je zbor članov sklepčen.


K tč. 2: Poročila
Svoje Poročilo je prebral mag. Tone Košir. Že v svojem pozdravnem nagovoru je obrazložil do kakšnih sprememb je prišlo v vodstvu društva.
Poročilo predsedujočega je sestavni del zapisnika.

Poročilo izvoljenega predsednika Petra Hawline, ki je odstopil na 11. seji izvršnega odbora, 21. 5. 2007, je sestavni del zapisnika.

Svoje delo je na kratko predstavil tudi Peter Pokorn, ki je društvo vodil kot podpredsednik, od 11. seje izvršnega odbora, 21. 5. 2007 do 13. seje izvršnega odbora, 22. 10. 2007, ko je odstopil kot podpredsednik po odstopu predsednika. Tudi njegovo poročilo je sestavni del zapisnika. 

S poročanjem je nadaljeval blagajnik mag. Aleksander Igličar. Za blagajnika je bil izvoljen na zboru, 25. 3. 2007, in bil kot dodatni član kooptiran v že prej izvoljeni izvršni odbor. Predstavil je poročilo o finančnem poslovanju in stanju MD Škofja Loka za leto 2007 in med člane razdelil 4 izvode računovodskih izkazov, ki jih je pripravila ga. Irena Jaklič, računovodkinja Loškega muzeja. Oba dokumenta sta sestavni del zapisnika.

Mag. Miha Ješe se je zahvalil vsem poročevalcem in besedo predal predsedniku nadzornega odbora, Svetku Kobalu. Prebral je Poročilo nadzornega odbora, ki je sestavni del zapisnika. Ob koncu poročila je predlagal, da zbor članov izglasuje razrešnico organom društva.

Mag. Miha Ješe je odprl razpravo na poročila. Dotikala se je predvsem poročila o finančnem poslovanju društva. V njej so sodelovali mag. Blaž Kavčič, Mirjam Jan Blažič in Marko Vraničar. Blažičeva je podprla sprejem vseh poročil, za naprej pa priporočila, da se iz računovodskih izkazov pripravi društvenim članom primerno skrajšano in razumljivo finančno poročilo. Blagajnik mag. Aleksander Igličar je s predlogom soglašal in dodal, da je izvršni odbor želel zbor članov pripraviti čim prej s ciljem, da se izvolijo novi organi in s tem omogoči normalizacija delovanja društva. Marko Vraničar je še opozoril, da po Zakonu o društvih zaključni račun oz. bilanca mora biti na vpogled in dostopna vsem zainteresiranim članom že pred potrditvijo na zboru članov.

Na podlagi poročila verifikacijske komisije je delovni predsednik ugotovil, da je zbor članov sklepčen in dal na glasovanje naslednje sklepe:

2/1: Zbor članov sprejme poročilo o delu društva predsedujočega mag. Toneta Koširja, bivšega predsednika Petra Hawline in podpredsednika Petra Pokorna.
2/2: Zbor članov sprejme letno poročilo in računovodske izkaze društva za leto 2007.
2/3: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju in stanju MD Škofja Loka za leto 2007. 2/4: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2007.
2/5: Zbor članov daje razrešnico dosedanjim organom MD Škofja Loka.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

K tč. 3.: Volitve novih organov

Po spremenjenem dnevnem redu so bile na vrsti volitve novih organov društva. Mag. Miha Ješe predlaga, da so volitve javne. Če bo kandidatov več kot je mest v posameznem organu društva, se bodo volitve izvajale tajno s pisnim glasovanjem.

Mag. Tone Košir pojasni, da bodo volitve potekale po veljavnih Pravilih MD iz leta 1997. Prebral je predlog izvršnega odbora za novega predsednika društva, za člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častno razsodišče. Volitve se izvedejo ločeno za predsednika in vsak organ.

Izvršni odbor za novega predsednika MD Škofja Loka predlaga mag. Aleksandra Igličarja, kandidati za nov izvršni odbor so: Vincencij Demšar, Mojca Ferle, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, dr. Klemen Podnar, Judita Šega, mag. Jože Štukl.

Predsedujoči društva mag.Tone Košir je pred zborom prejel tudi dva kandidata za izvršni odbor s strani skupine članov MD, in sicer: Toneta Rakovca in Jožeta Stanonika.

Za nov nadzorni odbor izvršni odbor predlaga: mag. Srečka Beričiča, mag. Miha Ješeta in Petra Pokorna.

Za častno razsodišče izvršni odbora predlaga: dr. Branka Berčiča, Svetka Kobala in dr. Andreja Ranta. Dr. Branko Berčič se je za kandidaturo zahvalil, po posvetu s predsedujočim je kandidaturo sprejel dr. France Megušar.

Volitve predsednika:

Predsedujoči zbora je pozval prisotne k dodatnim predlogom. Mirjam Jan Blažič kot kandidata za predsednika predlaga mag. Matjaža Čepina in ga kratko predstavi. Z večino glasov je bila podprta uvrstitev drugega kandidata na volilno listo za predsednika.

Predsedujoči povabi oba kandidata, da predstavita svoj program dela. Svoj program najprej predstavi kandidat mag. Aleksander Igličar. Zapisani program je sestavni del zapisnika.

V predstavitvi svojega programa je mag. Matjaž Čepin poudaril, da želi poslovati transparentno in zakonito. Želi, da se društvo v prihodnje ukvarja bolj z vsebino, ne pa samo s seboj. Infrastruktura je v ljudeh, ki so pripravljeni delati, gledajo na stvari pozitivno in svoje naloge tudi kvalitetno opravijo. Sodelovanje v društvu je mogoče ne glede na svetovni nazor. Nov zagon želi dati Loškim razgledom in Doneskom, povečati in aktivirati članstvo zlasti med mladimi. Želi, da bi MD dajalo širša in javna strokovna mnenja, ki bodo občini lahko v pomoč pri odločanju. Še naprej želi sodelovati z Loškim muzejem, Zgodovinskim arhivom in Občino Škofja Loka in aktivnosti izpeljati z združenimi močmi. Ponovno je potrebno aktivirati Blaznikove večere. Delo predsednika vidi kot enega od enakih, vsebina pa je stvar vseh članov. Ob koncu pohvali opravljeno delo mag. Aleksandra Igličarja, v vlogi blagajnika društva.

Glede na to, da sta bila dva kandidata za predsednika društva, je zbor članov z večino glasov podprl tajno glasovanje. V ta namen je volilna komisija pripravila volilne lističe in izvedla volitve.

Po izvedenih volitvah je predsednik volilna komisije Andrej Pipp razglasil izid volitev:

· kandidat mag. Aleksander Igličar je prejel 36 glasov

· kandidat mag. Matjaž Čepin je prejel 29 glasov.

Novoizvoljeni predsednik MD Škofja Loka mag. Aleksander Igličar se je članom zahvalil za izraženo podporo, prav tako tudi protikandidatu Matjažu Čepinu, saj sta v predstavitvi svojih programov navajala podobne poglede.

Volitve članov izvršnega odbora:

Na zboru so bili za kandidate za izvršni odbor dodatno predlagani: mag. Matjaž Čepin, Nives Lunder, Jana Mlakar in Stane Rupnik. Navzoči so z večino glasov podprli njihovo kandidaturo kot tudi kandidaturo Toneta Rakovca in Jožeta Stanonika, ki jih je že pred zborom predlagala skupina članov. Vsi kandidati so s svojo kandidaturo soglašali. Za 10- članski izvršni odbor je torej skupno kandidiralo 14 kandidatov (po Pravilih je polnopravni član izvršnega odbora tudi predsednik).

Zbor je sprejel soglasno odločitev, da bo glasovanje tajno. Volilna komisija je pripravila volilne lističe in dopisala kandidate, ki so bili predlagani neposredno na zboru.

Po izvedenih volitvah je predsednik volilne komisije Andre Pipp razglasil rezultate in prebral 10 kandidatov, ki so dobili največ glasov in bili s tem izvoljeni v nov izvršni odbor:

·         mag. Jože Štukl je prejel 63 glasov

·         mag. Tone Košir je prejel 61 glasov

·         Judita Šega je prejela 60 glasov

·         dr. Klemen Podnar je prejel 58 glasov

·         Mojca Ferle je prejela 54 glasov

·         Helena Janežič je prejela 49 glasov

·         Alojzij Pavel Florjančič je prejel 42 glasov

·         mag. Matjaž Čepin je prejel 41 glasov

·         Jana Mlakar je prejela 40 glasov

·         Vincencij Demšar je prejel 39 glasov

Volitve za nadzorni odbor:
Z javnim glasovanjem je zbor članov za člane nadzornega odbora soglasno izvolil: mag. Srečka Beričiča, mag. Miha Ješeta in Petra Pokorna.

Volitve članov častnega razsodišča:
Tudi volitve novih članov častnega razsodišča so potekale javno. Soglasno so bili izvoljeni Svetko Kobal, dr. France Megušar in dr. Andrej Rant.

Po končanih volitvah je zbor sprejel naslednje sklepe:

3/1: Za novega predsednika Muzejskega društva Škofja Loka je bil izvoljen mag. Aleksander Igličar.
3/2: Za nove člane izvršnega odbora so bili izvoljeni: mag. Matjaž Čepin, Vincencij Demšar, Mojca Ferle, Alojzij Pavel Florjančič, Helena Janežič, mag. Tone Košir, Jana Mlakar, dr. Klemen Podnar, Judita Šega in mag. Jože Štukl.
3/3: Za nove člane nadzornega odbora so bili izvoljeni mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe, Peter Pokorn.
3/4: Za nove člane častnega razsodišča so bili izvoljeni Svetko Kobal, dr. France Megušar in dr. Andrej Rant.

K tč. 4: Sprejem novih pravil društva

Po spremenjenem dnevnem redu je bil na vrsti sprejem novih Pravil Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju Pravila MD). Vsebino novih Pravil MD je predstavil mag. Tone Košir.

Glede na najavo številnih amandmajev je predsedujoči mag. Miha Ješe predlagal razpravo in glasovanje o Pravilih po posameznih vsebinskih sklopih. Člani so predlog podprli soglasno.

Glasovanje o predlaganih spremembah je potekalo javno. Za sprejem predlaganih sprememb je bila potrebna dvotretjinska večina. Ker je nekaj članov društva zbor že zapustilo, je delovni predsednik še enkrat preveril število prisotnih članov društva. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih še 62 članov.

Členi od 1. do 9.:
Na preambulo in člene od 1. do 9. člani niso imeli novih predlogov. Za sprejem je glasovalo 61 članov, proti je bil eden.

Členi od 10. do 16.:
K 12. členu je Mirjam Jan Blažič podala naslednje amandmaje:

· Besedilo 1. alineje se od besede »ter« dalje črta.

· Doda se nova 2. alineja, ki glasi: - predlagati kandidate za predsednika in vse društvene organe ter voliti in biti voljen v le-te

· Besedilo 3. alineje se po besedi »Pravili« črta

· vstavi se besedilo nove 4. alineje, ki glasi: objavlja prispevke v Loških razgledih in drugih društvenih publikacijah v skladu z uredniško politiko in politiko društva

· prvi stavek 4 alineje se dopolni in glasi: seznanjati se z delom organov društva, z materialnim in finančnim stanjem društva in njegovim poslovanjem.

· drugi in tretji stavek 4. alineje se črtata v celoti. Črtano besedilo se v istem besedilu doda kot nov samostojen člen.

Predlagani amandmaji so bili sprejeti soglasno.

K 14. členu je Marko Vraničar podal amandma:

Besedi »pravice in dolžnosti« se zamenjata z besedo »funkcije«.

Za amandma je bilo 61 glasov, 1 je bil proti.

Ostali členi od 10. člena do vključno 16. člena so bili sprejeti soglasno.

17. člen je bil sprejet z 61 glasovi za, en glas je bil proti.

Členi od 18. do 23.:
K 19. členu je Mirjam Jan Blažič predlagala naslednji amandma:

v besedilo druge alineje se po besedi »volitve« doda besedilo »in razrešitve«

v peti alineji se besedilo po besedi »za« črta in nadomesti z besedilom »naslednje leto«

osma alineja se na koncu dopolni z besedilom »ter zadolževanje«

enajsta alineja se spremeni in glasi: »sklepanje o prenehanju društva in o prenosu preostanka premoženja društva v tem primeru«

dodata se še dve alineji: - sklepanje o statusnem preoblikovanju društva, - sklepanje o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva.

K 19. členu je Marko Vraničar podal amandma:

V prvi alineji se našteje akte, ki jih sprejema zbor.

Za amandmaja je glasovalo 61 članov, proti je bil en glas.

Za preostalo predlagano besedilo 19. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en glas.

K 20. členu je Mirjam Jan Blažič podala naslednji amandma:

V 3. odstavku se po besedi »zbora« vstavi vejica in doda besedilo: »3-člansko volilno komisijo v primeru, da gre za volilni zbor, ki ugotavlja volilni izid ter zapisnikarja in 2 overovatelja zapisnika«.

K 20. členu je Marko Vraničar podal amandma:

v tretjem odstavku se vrine za besedo »in« naslednje besedilo: volilna komisija, ki izpelje volitve in ugotovi volilni izid«.

Predlagana amandmaja sta bila sprejeta z 61 glasovi, en glas je bil proti.

Za preostalo predlagano besedilo 20. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en glas.

K členu 22. je Mirjam Jan Blažič podala amandma:

prvi odstavek se glasi: Na rednem zboru člani razpravljajo in sprejemajo letno poročilo društva, poročilo o delu izvršnega odbora, poročilo o delu nadzornega odbora v preteklem letu ter delovni in finančni načrt društva za tekoče leto.

Za amandma je bilo 61 glasov, en glas je bil proti.

Za preostalo predlagano besedilo 20. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en glas.

Predlagani 18., 21., in 23. člen so bili sprejeti soglasno.

členi od 24. do 34.:

Predlagani členi od 24. do 28. člena so bili sprejeti z 61 glasovi za, 1 glas je bil proti.

K 29. členu je Marko Vraničar predlagal naslednji amandma:

Drugi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: Sklic seje izvršnega odbora lahko zahtevajo najmanj trije člani izvršnega odbora in nadzorni odbor. Če predsednik zahtevane seje ne skliče v 15. dneh, jo skliče predlagatelj, ki sejo tudi vodi in poskrbi za gradivo.

Za amandma je bilo 60 glasov, dva glasova sta bila proti.

Za preostalo predlagano besedilo 29. člena je glasovalo 59 članov, proti sta bila dva glasova.

K 33. členu je Mirjam Jan Blažič podala amandma:

Drugi stavek tega člena se črta.

Za amandma je bilo 61 glasov, en glas je bil proti.

Za preostalo predlagano besedilo 33. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en glas.

Členi 30., 32. in 34. so bili sprejeti z 61 glasovi za, en glas je bil proti.

Členi od 35. do 43.:

K 35. členu je Marko Vraničar podal amandma:

35. člen se razdeli na dva člena in sicer:

35. člen: Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva in je registriran pri Upravni enoti Škofja Loka.

35. a člen: Ob odsotnosti predsednika zastopa društvo podpredsednik. Za posamezne zadeve lahko predsednik trajno ali za določen čas pooblasti posameznega člana izvršnega dobora. Pooblastilo mora biti pisno in o njem obveščen izvršni odbor.

Amandma je bil sprejet soglasno in je dobil 62 glasov.

K 36. členu je Marko Vraničar podal amandma:

doda naj se alineja:- podpisuje zaključni račun in finančni načrt društva

Po pojasnilu blagajnika mag. Aleksandra Igličarja, da nova zakonodaja pojem zaključni računa zamenjuje s pojmom letno poročilo društva, ki zajema računovodske izkaze in njihova pojasnila, se o amandmaju ni glasovalo.

Za 36., 37. in 38. člen je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Mirjam Jan Blažič je predlagala, da se 39., 40. in 41. člen črtajo v celoti.

Za predlog je glasovalo 54 članov, proti je bilo 8 članov.

Za 42. in 43. člen je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Členi od 44. do 50.

Za je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Členi od 51. do 53.:

Za 51. je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

K 52. členu je Mirjam Jan Blažič podala amandma, da se v celoti črta drugi del člena.

O amandmaju je bila razprava, kjer so zagovorniki besedila bili mnenja, da predlagano besedilo daje možnost, da je v uredniškem odboru Loških razgledov tudi predstavnik občine, ki bi skrbel za pripravo besedil o dogajanju v občini. Gre za možnost, ne za določilo. Nasprotniki predlaganega besedila so bili mnenja, da občino ne moremo vključevati v pravila društva.

Za amandma je glasovalo 58 članov, proti so bili 4.

Za preostalo besedilo 52. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

K 53. členu je Mirjam Jan Blažič podala amandma, da se črta zadnji odstavek.

Za amandma in preostalo besedilo 53. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Členi od 54. do 57.:

Členi od 54. do 56. so bili sprejeti z 60 glasovi za in 2 glasovoma proti.

K 57. členu je Marko Vraničar podal predlog, da se bolj jasno zapiše odgovornost za hranjenje korespondence in finančne dokumentacije.

Za amandma je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Členi od 58. do 61.:

Za člene od 58. do 60. je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

K členi 61. je Mirjam Jan Blažič podala amandma:

Pred 61. členom se doda novo poglavje Končne določbe.

Doda se novi 61. a člen:

Pravila muzejskega društva Škofja Loka zbor članov sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov.

Spremeni se predlagani 61. člen, in sicer:

Ta pravila so bila sprejeta na zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka dne 5. marca 2008, začnejo pa veljati in se uporabljati, ko jih overi Upravna enota Škofja Loka.

Za amandma in preostalo besedilo 61. člena je glasovalo 61 članov, proti je bil en član.

Ob koncu razprave in glasovanja o pravilih je bil sprejet sklep:

4/1: Zbor članov pooblašča izvršni odbor, da pripravi čistopis pravil in ga predloži v odobritev Upravni enoti Škofja Loka.

K tč. 5: Sprejem Pravilnika o finančno - materialnem poslovanju
Predlog Pravilnika o finančno - materialnem poslovanju je obrazložil blagajnik mag. Aleksander Igličar. Zahteva po Pravilniku je zapisana še v starih pravilih društva, vendar ni bil nikoli pripravljen.

V razpravi je zbor članov potrdil dve dopolnili, ki se vneseta v predlog Pravilnika, in sicer:

-  drugi stavek 8. člena naj se glasi: »V primeru dogovora za izvajanje plačilnega prometa z zunanjo institucijo ali zunanjo osebo, se pooblastilo za nakazovanje plačil lahko podeli tudi zunanji osebi, ki je dolžna upoštevati določila tega pravilnika.«

- zadnji stavek 9. člena naj se glasi: »Dogovor pripravi blagajnik, potrdi pa izvršni odbor.«

Zbor članov je z večino glasov sprejel naslednji sklep:

5/1: S predlaganima dopolniloma se sprejme Pravilnik o finančno - materialnem poslovanju Muzejskega društva Škofja Loka.

K tč. 6: Sprejem Pravilnika o delu častnega razsodišča

Predlog Pravilnika o delu častnega razsodišča obrazloži mag. Tone Košir. V razpravi je pojasnil, da je Pravilnik pripravljen na predlog Upravne enote. Predlagano je bilo dopolnilo glede roka o vročitvi sklepa, zato naj se zadnji stavek 7. člena glasi: »Osebi, ki ji je bil izrečen ukrep sporoči odločitev v zvezi s pritožbo v 8 dneh po zasedanju zbora.«

Zbor članov je soglasno sprejel naslednji sklep:

6/1: S predlagano pripombo se sprejme Pravilnik o delu častnega razsodišča.

K tč. 7: Imenovanje novega častnega člana

Mag. Tone Košir uvodoma pove, da je kandidat za častnega člana MD Škofja Loka dr. France Štukl. Listina o imenovanju novega častnega člana se bo podelila na svečanosti, ki jo za 70- letnico društva pripravljamo v aprilu. Obrazložitev in predstavitev kandidata, ki je priloga k zapisniku, je prebrala Judita Šega.

Člani zbora so z dolgim aplavzom sprejeli in potrdili naslednji sklep:

7/1: Zbor članov imenuje dr. Franceta Štukla za novega častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka.

K tč. 8: Razno

-   A.P. Florjančič je člane zbora povabil na pasijonski večer na Fari, ki bo v četrtek, 13. 3. 2008 ob 18. uri.

-   dr. Andrej Rant je pozdravil zbor članov. Izrazil je mnenje, da sedemdesetletno delovanje Muzejskega društva Škofja Loka ne bi smelo biti neopaženo, zato je podal pobudo, da se Muzejsko društvo Škofja Loka predlaga za državno odlikovanje, saj si za svoje aktivnosti zasluži uradno priznanje države, s čimer so prisotni člani soglašali.

Ob koncu zbora se je tajnica društva Mojca Ferle zahvalila mag. Tonetu Koširju za opravljeno delo v preteklih štirih mesecih in mu izročila knjižno darilo.

Zbor članov je bil zaključen ob 22.15 uri.

Zapisala:  Mojca FERLE                                             Predsednik delovnega predsedstva: mag. Miha JEŠE

Overovatelja: Judita ŠEGA in Marko VRANIČAR