Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Vljudno vas vabimo na ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

ki bo v sredo, 23. marca 2011 ob 19. uri v Galeriji Franceta Miheliča v kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

DNEVNI RED:

1. Volitve delovnih teles zbora
2. Obravnava in sprejem letnega poročla društva za leto 2010, poročil predsednika, blagajnika in nadzornega odbora
3. Volitve predsednika in članov izvršnega odbora za mandatno obdobje od 2011 do 2014
4. Nadomestne volitve za člana nadzornega odbora
5. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2011

Pred pričetkom zbora članov bo predstavitev knjige Življenje na Lučinskem skozi stoletja, ki jo bo predstavil avtor mag. Tone Košir.

Škofja Loka, 12. 3. 2011

Mojca Ferle, tajnica
mag. Aleksander Igličar, predsednik

GRADIVA:

K 2. točki:
Poročilo predsednika
Poročilo blagajnika
Poročilo nadzornega odbora
Izkaz poslovega izida za leto 2010
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2010

K 3. točki: Predlog kandidatov za predsednika in člane izvršnega odbora

K 4. točki: Predlog kandidata za nadomestnega člana nadzornega odbora

K 5. točki:
Vsebinski program dela za leto 2011
Finančni načrt za leto 2011