Z A P I S N I K

 

1. konstitutivne seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka

 

Seja je potekala v ponedeljek, 27. 3. 2006, ob 18. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

 

Prisotni: Peter Hawlina, mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe, Dušan Koman, dr. Tone Košir, Jana Mlakar, Franc Podnar, Peter Pokorn, dr. Andrej Rant, Judita Šega,  Jože Štukl,  Helena Janežič in Mojca Ferle.

 

Svojo odsotnost je opravičil pridruženi član Evgen Benedik.

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1.      Pregled in potrditev zapisnika 14. redne in 15. korespondenčne seje prejšnjega sklica

2.      Pregled in potrditev zapisnika občnega zbora društva

3.      Konstituiranje organov MD: izvršnega in nadzornega odbora, častnega razsodišča in uredniškega odbora Loških razgledov

4.      Predlog za  finančno podporo izdaje zbornika Gregor Krek (1840-1905), življenje in delo

5.      Raznoterosti

 

K tč. 1:

Zapisnika 14. redne in 15. korespondenčne seje sta bila sprejeta brez pripomb.

 

K tč. 2:

Na zapisnik občnega zbora prav tako ni bilo pripomb.

 

K tč. 3:

Gradivo za razpravo k tč. 3 nam je predsednik P. Hawlina posredoval po elektronski pošti. V gradivu je kratko povzel, kakšne so naloge in namen delovanja muzejskega društva. Nanizal je nekaj svojih razmišljanj v zvezi s konstituiranjem organov društva in prevzemom funkcij posameznih članov izvršnega odbora. Predlaga tudi bolj živahno sodelovanje/komuniciranje po elektronski pošti in kvalitetnejše oblikovanje spletne strani in vabi vse prisotne k sodelovanju.

 

-         V razpravi  se je oblikovalo stališče, da je potrebno za objavo osebnih podatkov na spletu pridobiti soglasja, tudi članov izvršnega odbora, kar je v skladu z zakonom o varovanju osebnih podakov. Prisotni, ki soglašajo z objavo imena in elektronskega naslova, so svoje soglasje potrdili s podpisom na listi članov odborov MD Škofja Loka,  ki se hrani kot priloga tega zapisnika.

 

-         Čeprav komuniciranje po elektronski pošti ne more nadomestiti kvalitetne razprave in osebnih stikov (A.Rant, P. Pokorn), P. Hawlina vidi prednost interneta tudi v možnosti lažjega razmisleka; na eni strani gre za internetno sporazumevanje med člani IO, odprti forum, klepetalnico pa bi ponudili vsem zainteresiranim na naši spletni strani (D. Koman).

 

-         predsednik je v presojo ponudil tudi idejo, da uvedemo uradne ure MD, vsak ponedeljek od 16. do 18. ure. Prostor v okroglem stolpu daje na razpolago Loški muzej tudi za tako obliko našega morebitnega razširjenega delovanja. P. Hawlina je pripravljen »dežurati« četrtino vseh ur.  Postopoma bi lahko sobo opremili tudi z računalnikom. Ob tej ideji se je pojavilo vprašanje M. Ješeta, kakšna bo udeležba morebitnih strank.

 

-         statut drušva ne daje odgovora na vrsto odprtih vprašanj, tudi  glede nalog predsednika; več razpravljalcev je soglašalo, da je ena od prednostnih nalog tudi uskladitev društvenega statuta z veljavno zakonodajo.

 

Razdelitev funkcij in odgovornosti:

-         predsedniška funkcija je bila že na občnem zboru zaupana Petru Hawlini,

-         s prevzemom tajniških poslov v dosedanjem obsegu je soglašala tudi Mojca Ferle,

-         enako je naloge blagajnika prevzel dosedanji blagajnik Dušan Koman,

-         Peter Hawlina je pripravljen še naprej voditi Blaznikove večere,

-         mag. M. Ješe prevzema koordinacijo med sorodnimi lokalnimi društvi (MD, Turističnim društvom, Planinskim društvom ipd.)

 

Predsednik je predlagal, da se izbere še novega podpredsednika društva, urednika za spletno stran in nov uredniški odbor Loških razgledov.

Podpredsedniške funkcije zaenkrat ni bil nihče pripravljen prevzeti.

Sodelovanje pri urejanju spletne strani je sprejel Dušan Koman, pomoč je ponudila tudi Helena Janežič, nismo pa našli prostovoljca za prevzem nalog glavnega urednika spletnih strani.

Uredniški odbor Loških razgledov po statutu predlaga izvršni odbor. F. Podnar nas je seznanil z dosedanjo prakso, da urednik predlaga uredniški odbor. V njem sta bila do sedaj tudi predstavnika Muzejskih društev iz Železnikov in Žirov. Gledali so tudi na zastopanost družboslovnih strok v uredniškem odboru.  

Predsednik je glede nezasedenih funkcij prisotne povabil k razmisleku do naslednje seje.

 

K tč. 4:

Predsednik P. Hawlina nas je seznanil s prošnjo za finančno podporo k izdaji zbornika Gregor Krek, življenje in delo. V zborniku so objavljeni referati s simpozija. Predlagal je finančno podporo 50.000 SIT, v zameno za to vrednost pa dobimo ustrezno število izvodov zbornika. Glede na nezavidljivo finančno stanje društva je bil z večino glasov sprejet

 

sklep:

MD Škofja Loka ne odobri finančne podpore k izdaji zbornika o Gregorju Kreku.

 

K tč. 5:

- Judita Šega nas je še enkrat seznanila z aktivnostmi za postavitev spomenika Antonu Hafnerju v Alejo znamenitih Ločanov. KS Godešič je pridobila tudi strokovno mnenje dr. Petre Svoljšak.

Po predstavljenem strokovnem mnenju in krajši razpravi  je bil  soglasno sprejet

 

sklep:

Muzejsko društvo Škofja Loka podpira  pobudo KS Godešič za postavitev spominskega obeležja Antonu Hafnerju v Aleji znamenitih Ločanov.

 

-         J. Šega je prisotne povabila tudi na spominsko slovesnost ob 110. letnici rojstva dr. Jožeta Ranta (15. 4. 2006).

-         predsednik nas je seznanil tudi s pismom predsednika Planinskega društva Škofja Loka, ki si želi sodelovanja, vendar v pisni pobudi ni konkretnih predlogov. Odgovor pripravita P. Hawlina in M. Ješe. M. Ješe predlaga, da PD pripravi tudi članek za Loške razglede ob stoletnici društva.

-         v razpravi o medsebojnem (ne)sodelovanju društev se je izpostavilo predvsem križanje dogodkov  in prireditev, pokazala se je tudi potreba po mesečnem koledarju prireditev na spletni občinski strani, ki bi jo društva lahko uporabljala za pravočasno najavo dogodkov.

-         P. Pokorn nas je seznanil tudi z aktivnostmi Foto kluba Anton Žabe v okviru praznovanja tisočletnice Godešiča in z razstavo, ki jo fotoklub pripravlja v Štandrežu v Italiji, rojstnem kraju pisca škofjeloškega pasijona, patra Romualda. Razstavljene bodo fotografije P. Pokorna s preteklih dveh uprizoritev pasijona (leta 1999 in 2000).

-         P. Pokorn je na seji podal kritiko na  objavo članka Ivana Jana, »Marijan Masterl o Cankarjevem bataljonu in moja spoznanja o tem«, (LR 51/2004), glede na to, da je Masterl medtem preminil. Odgovorni urednik F. Podnar je pojasnil, da je Janov članek čakal na objavo dve leti. Dr. B. Berčič ga je skrajšal in popravil v soglasju z avtorjem, uredniški odbor pa je s tako pripravljeno objavo soglašal. 

 

Ob koncu nas je predsednik seznanil, da je M. Vidovič odpovedala sodelovanje na Blaznikovem večeru.

Prisotnim je predlagal, da se na nasledni seji kratko predstavimo in nazdravil uspešnemu delu novega Izvršnega odbora.

 

Sejo smo zaključili ob 20.40.

 

 

 

                                                                                                    Zapisala: Mojca Ferle