Z A P I S N I K

10. seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

Seja je potekala  v torek, 3. aprila 2007 ob 19. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja.

Prisotni: Peter Hawlina, Judita Šega, Jože Štukl, mag. Aleksander Igličar, mag. Miha Ješe, Peter Pokorn, Svetko Kobal, mag. Srečko Beričič, Jana Mlakar, dr. Tone Košir, Mojca Ferle.

Svojo odsotnost so opravičili Helena Janežič, Alojzij Pavel  Florjančič in Evgen Benedik.

K dnevnemu redu je bila predlagana in soglasno sprejeta dodatna točka dnevnega reda:

-          Imenovanje komisije za pripravo sprememb pravil Muzejskega društva Škofja Loka

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 7.,  8. in 9. (izredne) seje
  2. Način dela Izvršnega odbora MD
  3. Imenovanje komisije za pripravo sprememb pravil Muzejskega društva Škofja Loka
  4. Pregled dosedanjih sklepov in njihova izpolnitev
  5. Razno, pobude, predlogi

Na začetku seje se je predsednik društva P. Hawlina zahvalil LM in direktorici Jani Mlakar za darilo – razstavo ob 70-letnici društva in kratko poročal še o dveh uspešno izpeljanih projektih: pasijonski izmenjavi s hrvaško Pasijonsko dediščino in foto razstavi P. Pokorna v Freisingu. Ob pasijonskih prireditvah je izšla tudi publikacija za katero je zaslužen A. P. Florjančič, za samo izmenjavo s Hrvati pa dr. Franc Križnar.

P. Hawlina je predstavil zemljevid Škofje Loke z okolico, sestavljen iz štirih vojaških zemljevidov iz 18. stoletja. Verjetno gre za najstarejši zemljevid Loke z okolico.

K tč.1:

V tej točki je prišlo do različnih izvajanj, ki s samo točko niso povezana. Predsednik je prekinil P. Pokorna, ki je izrazil svoje pozitivno mnenje o loškem koncertu v Zagrebu in negativno o zagrebškem v Loki.  

S. Beričič pove, da ni prejel vabila na zbor članov, prav tako ga ni prejel  g. Vraničar. Izrazi svoje nezadovoljstvo z načinom obveščanja po e-pošti, ki se mu zdi neprimeren.

Zapisnik 7. seje ni bil potrjen, zapisnik 8. seje je s tremi glasovi proti in enim vzdržanim glasom sprejet, zapisnik 9. seje je soglasno sprejet.

Sprejme se

sklep:

Tajnica M. Ferle članom IO ponovno posreduje zapisnik 7. seje.

K tč. 2:

P. Pokorn pove že večkrat izraženo misel, da se vsi projekti obravnavajo enakovredno, tudi se mu ne zdi primerna mednarodna pasijonska izmenjava kot osrednja prireditev ob 70-letnici MD.

V razpravi P. Hawlina pojasni, da je bilo v programu za leto 2007 občini posredovanih pet projektov: Mednarodna pasijonska izmenjava, foto razstava Škofjeloški pasijon v Freisingu, Vodnik po grebenih Slovenskih gora, filatelistična razstava in izdelava spletne bibliografije LR in njihova digitalizacija. S. Beričič je ob pregledu gradiva (Predlog proračuna za leto 2007) pogrešal filatelistično razstavo in opazil druge projekte. P. Hawlina še enkrat pojasni, da so kot redna dejavnost društva iz občinskega proračuna financirani le Loški razgledi,  ostali projekti kandidirajo v drugih postavkah skupaj z drugimi projekti raznih predlagateljev. Besedo preda novemu (kooptiranemu) članu IO in se mu še enkrat zahvali za prevzem funkcije blagajnika. S. Igličar je dal pobudo za razpravljanje o načinu dela IO zaradi dveh razlogov:

- prevzemanja nalog blagajnika (seznanil bi se rad s finančnim poslovanjem društva)

- in dejstva, da je na društveni spletni strani lahko prebral le osnutek društvenih pravil. Rad bi se seznanil z nalogami, ki mu jih nalaga društveni pravilnik.

S. Beričič ponovno načne razpravo o načinu dela IO in predlaga, da se redno dobivamo na sejah in na sejah tudi sprejemamo sklepe. P. Pokorn ni za načelo, da molk pomeni soglašanje s predlogom. Tajnica M. Ferle pojasni, da število sej v tem mandatu ne zaostaja za številom iz preteklih mandatov. P. Hawlina odgovarja, da  že od začetka prevzema funkcije zagovarja način dela, da se po e-pošti razpravlja, na sejah pa sklep potrdi in na naslednjih tudi poroča o izvršitvi sklepa. Na žalost v večini primerov ni bilo poročil o izvršitvi sklepov.

Na vprašanje o letnem načrtu društva, predsednik odgovarja, da se za letni načrt smatra predlog projektov, ki so bili posredovani na občino. Financirani smo v okviru redne dejavnosti (Loški razgledi) in po projektih. Vsak projekt je predlagatelj tudi finančno ovrednotil in kot nosilec tudi skrbi, da se projekt realizira. Če pri realizaciji potrebuje pomoč, mora zanjo sam dati pobudo.

S. Kobalu se zdi stanje zaskrbljujoče. V društvu obstaja nevarnost, da se privatizira. Bivšemu predsedniku očita, da je veliko stvari delal po svoje. Vse, ki so kritični do tako opravljenih nalog P. Hawlina poziva, da svoja opažanja posredujejo pisno. Kot zadnjega v vrsti je J. Mlakar izpostavila projekt – izdajo vodnika Grebeni slovenskih gora.

Soglasno sta bila sprejeta naslednja

sklepa:

1. Predsednik  društva P. Hawlina novega blagajnika S. Igličarja seznani s finančnim poslovanjem društva in izvrši predajo poslov. Na naslednji seji blagajnik poroča o finančnem stanju.

2. Po e- pošti se lahko pošiljajo pobude in predlogi. Predlagatelj oblikuje in zapiše sklep, ki se ga na seji formalizira/potrdi.

K tč. 3:

S. Kobal pojasni, da so bila pravila sprejeta in potrjena na občnem zboru in tudi registrirana pri ustreznih občinskih organih. So pa že zastarela in jih je potrebno uskladiti s spremembami, ki jih zahteva novi zakon o društvih. Predlaga, da IO imenuje komisijo za pripravo predloga sprememb pravil MD Škofja Loka.

Po razpravi je bil predlagan in soglasno sprejet

sklep:

Imenuje se komisija za pripravo sprememb pravil Muzejskega društva Škofja Loka v sestavi: Svetko Kobal, Branko Berčič, Alojzij Pavel Florjančič in Aleksander Igličar. Pobudnik za sklic 1. seje komisije je predsednik društva P. Hawlina.

K tč. 4:

Glede izvrševanja sklepov preteklih sej je predsednik omenil neodzivnost uredništva Loških razgledov glede predloga o novi sestavi in uredniški politiki LR, tudi tehnične vzpostavitve internetne povezave v sobi, kjer se sestajamo. Direktorica LM, J. Mlakar odgovarja, da muzej nima finančnih sredstev za ta namen in predlaga, da društvu internet financira občina. Ker je ostalo veliko zadev odprtih predsednik predlaga, da vse odprte zadeve odpišemo. Pri neizvršenih zadevah je S. Kobal opozoril, da so ostali nerešeni tudi sklepi preteklega občnega zbora. Izrazil je tudi kritiko na nedavni zbor članov in letno poročilo predsednika. P. Hawlina mu pojasni, da je bilo na dnevnem redu le finančno poročilo za leto 2006 in ne poročilo o delu društva. Glede neizvršenih sklepov preteklega občnega zbora prosi tajnico M. Ferle, da mu sklepe še enkrat posreduje.

P. Hawlina še enkrat pove, da blagajnika imamo, nimamo pa finančnika, oz. tistega, ki bi nam vodil računovodstvo, kar je do sedaj opravljala računovodkinja v LM. Odločiti se moramo, ali nam to servisira računovodstvo v muzeju ali zunanji izvajalec. Glede na to da posle prevzema nov blagajnik, ki pozna še kakšno drugo rešitev počakamo, da mu predsednik preda posle.

Predsednik P. Hawlina ob 20. 30 uri zaradi drugih obveznosti zapusti sejo in vodenje preda podpredsedniku društva P. Pokornu.

Ponovno smo razpravljali o spremembah društvenih pravil. J. Mlakar predlaga, da si priskrbimo vzorec pravil Slovenskega muzejskega društva in jih uporabimo kot izhodišče pri pripravi sprememb. Na osnovi izhodišč se spremembe lahko pripravijo v roku enega meseca. Statut SMD priskrbi tajnica M. Ferle.

S. Beričič je vztrajal, da se preveri izvajanje sklepov s preteklega občnega zbora (postavitev spomenika dr. Kocijančiču v aleji znamenitih Ločanov) in kateri so uradni projekti MD ob 70-letnici. Izražena je bila tudi pripomba J. Mlakar, o promoviranju razstave ob 70-letnici MD po radiu s strani predsednika društva še pred uradnim odprtjem razstave. S. Kobal je predlagal pripravo slavnostne seje ožjega odbora in razširjenega zbora. M. Ferle odgovarja, da nas je s pripravo slavnostne seje seznanil predsednik že na zboru članov.

Sprejet je bil

sklep:

Preveri  se zapisnik in izvajanje sklepov preteklega občnega zbora. 

Tajnico M. Ferle se tudi zadolži, da pripravi preglednik izvršenih in neizvršenih sklepov sej.

K tč. 5:

- Ob pripravi razstave Filatelističnega društva ob 70-letnici muzejskega društva smo razpravljali o motivu za dopisnico in žig.

Z enim vzdržanim in devetimi glasovi za je bil sprejet naslednji

sklep:

Pripravo razstave koordinira Srečko Beričič. Izvajalec razstave je Filatelistično društvo Lovrenc Košir v sodelovanju z Muzejskim društvom Škofja Loka. Za motiv dopisnice se pripravi naslovnica prve številke Loških razgledov iz leta 1954. Za motiv žiga se uporabi obstoječi žig MD Škofja Loka.

- S. Igličar prisotne seznani s pobudo, da se jubilantu in državnemu odlikovancu g. S. Kobalu posveti Blaznikov večer.  Pobudo je posredoval po e-pošti. S. Igličar je pripravljen pri večeru aktivno sodelovati.  J. Mlakar predlaga, da je večer posvečen tudi jubilantu dr. Branku Berčiču. Termin Blaznikovega večera zaradi zasedenosti Miheličeve galerije ostaja še odprt. T. Košir predlaga, da se preveri, če je med zaslužnimi člani še kakšen lavreat.

Sprejet je bil naslednji

sklep:

J. Mlakar zadolži F. Podnarja, da preveri, ali je med zaslužnimi člani društva še kakšen jubilant.

Sejo smo zaključili ob 21.10 uri.

                                                                                       Zapisala: Mojca Ferle