Namen in naloge društva

Društvo je bilo ustanovljeno že leta 1937, naše poslanstvo in naloge pa ostajajo enake:

Namen in naloge društva so pospeševanje domoznanske dejavnosti na ozemlju nekdanjega loškega gospostva, pospeševanje varstva kulturne in naravne dediščine ter izdajanje domoznanskih publikacij s teh področij.

Svoj namen društvo dosega s tem, da:

  • zbira in organizirano povezuje prebivalce škofjeloške občine in občin na ozemlju nekdanjega loškega gospostva, loške rojake in druge zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri pospeševanju domoznanstva na loškem ozemlju v zgodovinskem, zemljepisnem, narodopisnem in prirodoslovnem pogledu;
  • spodbuja raziskovalno dejavnost na področju domoznanstva;
  • prireja za društvene člane in druge zainteresirane razgovore o lastnih in tujih opazovanjih, ki zadevajo poznavanje loškega ozemlja, prireja poljudna in znanstvena predavanja, ekskurzije, razstave in podobne aktivnosti;
  • sodeluje z Loškim muzejem in pristojnim zgodovinskim arhivom pri preučevanju zgodovinskih, narodopisnih in drugih dogodkov ter pri zbiranju in preučevanju za ohranitev pomembnih predmetov oziroma knjig in arhivalij ter jih daje obema zavodoma v hrambo in uporabo;
  • v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi in državnimi ustanovami in službami za varstvo naravne in kulturne dediščine ter občinskimi odbori za prenovo starih mestnih in vaških jeder pospešuje prizadevanja za ohranitev zgodovinskih, arheoloških, umetnostnih in narodopisnih spomenikov ter naravnih znamenitosti;
  • izdaja zbornik Loški razgledi in druge domoznanske publikacije;
  • vzdržuje zveze z ustanovami in društvi, ki imajo soroden namen;
  • muzejskim društvom in sekcijam ter zbirkam v občinah na ozemlju nekdanjega loškega gospostva strokovno in organizacijsko pomaga pri njihovem delu; usklajuje in pospešuje njihovo delovanje za doseganje skupnih ciljev.

S svojo dejavnostjo društvo presega interes svojih članov in služi splošnemu javnemu interesu.

Zbornik Loški razgledi, ki izhajajo enkrat letno, prinašajo znanstvene, poljudne in leposlovne prispevke, ki obravnavajo zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, zemljepisno, prirodoslovno, narodopisno, gospodarsko in drugo družbeno dogajanje na ozemlju nekdanjega loškega gospostva v preteklosti in sedanjosti. Namenjeni so pospeševanju domoznanskega raziskovanja na tem območju ter poglobljenemu seznanjanju društvenih članov, naročnikov in drugih bralcev z dogajanjem na loškem ozemlju.
Društvo izdaja tudi druge publikacije specializiranega domoznanskega značaja (vodniki, monografije, doneski, poročila itn.).

Tako smo zapisali v društvenih pravilih. Ker pa so Muzejsko društvo ljudje, tudi vas vabimo k sodelovanju.