Odgovor uredništva Loških razgledov na navedbe v publikaciji "3 obletnice osamosvojitve"

Muzejsko društvo Škofja Loka objavlja odgovor uredništva Loških razgledov, katerih izdajatelj je, na navedbe dr. Ivana Kristana v publikaciji “3 obletnice osamosvojitve”. Besedilo odgovora je bilo objavljeno na strani 24 revije Loške novice, izdaja maj 2016 (povezava do revije).

3obletnice-odgovor

3 obletnice osamosvojitve – odgovor

Dne 12. aprila 2016 je kot priloga 4. številke Loških novic izšla publikacija Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka 3 obletnice osamosvojitve. Njen urednik in avtor besedila je dr. Ivan Kristan. V uvodniku je zapisanih več trditev, ki se nanašajo na mene osebno in na uredništvo Loških razgledov (v nadaljevanju: LR), kjer sem glavna urednica. Uredniški odbor LR meni, da je treba argumente, zakaj smo zavrnili objavo prispevka dr. Kristana v LR, javnosti pojasniti.

Prvotno je imel prispevek naslov Razvoj slovenske državnosti. Skupna ugotovitev članov uredniškega odbora je bila, da se prispevek ne ujema s konceptom Loških razgledov, kajti Uredniška politika Loških razgledov, ki je bila sprejeta na 4. seji Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka, dne 24. novembra 2014, na prvem mestu določa:

Loški razgledi (LR) so domoznanski zbornik, ki izhaja enkrat letno in prinaša strokovne, znanstvene in poljudnoznanstvene prispevke s področja družboslovja (zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, etnologije, sociologije …), naravoslovja, gospodarstva in uprave z območja nekdanjega loškega gospostva, predvsem z območja občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

V omenjenem prispevku Škofja Loka ni bila omenjena niti z besedo. Zaradi zavrnitve objave se je dr. Kristan odločil, da bo prispevek razširil z upravnim razvojem Občine Škofja Loka, s čimer sem kot urednica soglašala. Dopolnjen prispevek so dobili v vpogled vsi člani uredniškega odbora LR. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, pomanjkljivosti, enostranskega prikazovanja zgodovine (kot bi si jo nekateri želeli), nekritičnosti in retorike, ki je iz socialističnih časov, se je uredniški odbor odločil, da prispevek pošlje v pregled zunanjemu recenzentu.

Recenzijo je napisal dr. zgodovinskih znanosti Boris Golec, znanstveni svetnik in izredni profesor, zaposlen na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Uredniškemu odboru je predlagal zavrnitev prispevka kot neobjavljivega, ker je »… nekonsistenten, manjka mu kritična distanca. V njem mrgoli nedoslednosti, napak in površnosti. « Zapisal je, da »… je besedilo po svoji konceptualni zasnovi zelo heterogeno, vsebinsko izrazito pomanjkljivo in faktografsko neustrezno.« (Celotna recenzija je dostopna na uredništvu Loških razgledov.) Dr. Ivan Kristan se je po odklonitvi objave prispevka v LR hotel sestati s člani uredniškega odbora in z recenzentom, vendar je bilo soglasno mnenje odbora, da to ni potrebno, saj menimo, da je uredniški odbor dovolj avtonomen, da se odloča glede objav.

Zavračamo trditev, da je bila recenzija anonimna (čeprav imamo do tega vso pravico, kajti tako je zapisano v Navodilih avtorjem člankov v vsaki številki LR). Dr. Kristanu sem hkrati s sklepom, da se uredniškemu odboru soočenje avtorja in recenzenta ne zdi potrebno, posredovala tudi recenzentovo ime. Recenzent dr. Golec ni nikoli odklonil pogovora in bi na osnovi posredovanih podatkov do njega lahko prišlo.

Priložnost za javno soočenje med avtorjem in recenzentom predlagamo ob predstavitvi Loških razgledov 9. junija letos.

Marija Lebar, urednica LR