Uredniška politika

Na osnovi 52. člena Pravil Muzejskega društva Škofja Loka je, na predlog uredniškega odbora Loških razgledov, izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka na 4. seji, dne 24. novembra 2014 sprejel

UREDNIŠKO POLITIKO LOŠKIH RAZGLEDOV

1.    Loški razgledi (LR) so domoznanski zbornik, ki izhaja enkrat letno in prinaša strokovne, znanstvene in poljudnoznanstvene prispevke s področja družboslovja (zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, etnologije, sociologije,…), naravoslovja, gospodarstva in uprave z območja nekdanjega loškega gospostva, predvsem z območja Občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

2.    Posamezna številka LR je vsebinsko razdeljena v naslednje sklope:

–       Uvodne misli,
–       Razgledi,
–       Občina in občinski nagrajenci,
–       Leposlovje,
–       Gradivo in spomini,
–       Delovanje Muzejskega društva Škofja Loka,
–       Predstavitve domoznanskih knjižnih novosti,
–       Kronika dogodkov,
–       Objava virov.

Uredniški odbor ima pravico, da ob pomembnem jubileju ali posebnem dogodku, razširi vsebino LR oziroma posledično kakšen vsebinski sklop izpusti ali ga zmanjša.

3.    Prispevki, uvrščeni med Razglede, bodo opremljeni z znanstvenim operatom (povzetkom v slovenskem in angleškem oziroma nemškem jeziku), navedbo opomb in virov ter literature.

V ta sklop bodo uvrščeni strokovni, znanstveni in poljudnoznanstveni prispevki.

4.    V vsaki številki LR bodo v poglavju Občina in občinski nagrajenci predstavljeni občinski nagrajenci za tekoče leto. V naslednjih dveh številkah LR bodo predstavljeni še občinski nagrajenci za leti 2005 in 2006, ker takrat niso bili predstavljeni. Ta sklop vsebuje tudi prispevke o pomembnih gospodarskih dogodkih v občinah.

5.    V sklopu Leposlovje bomo objavljali izvirno in kvalitetno prozo ali poezijo avtorjev s škofjeloškega področja oziroma ponatise starejših, težko dostopnih del, ki so povezani ali z vsebino ali avtorjem s Škofjo Loko z okolico.

6.    Med Gradivo in spomine bodo uvrščeni krajši domoznanski prispevki, ki pa bodo brez povzetka v slovenskem ali tujem jeziku.  V tem sklopu bodo predstavljene (lahko v obliki pogovora) tudi pomembne obletnice bodisi javnih zavodov, društev ali posameznikov, ki so zaznamovali dogajanje na Škofjeloškem oziroma so preteklem letu umrli.

7.    V vsaki številki LR so v poglavju Delovanje Muzejskega društva Škofja Loka predstavljeni pomembni dogodki iz delovanja društva v preteklem letu.

8.    V sklopu Predstavitve domoznanskih knjižnih novosti bodo ocenjene pomembnejše knjige, ki so izšle v preteklem letu in po svoji vsebini ali glede na avtorja sodijo na škofjeloško območje.

9.    Kronika dogodkov prinaša kronološki pregled pomembnejših kulturnih in drugih dogodkov na območju občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane v posameznem letu.

10. Obseg posamezne številke LR je maksimalno 400 strani, ciljni obseg pa 380 strani.

11.  Avtorji pripravijo prispevke po navodilih, objavljenih v vsaki številki LR, in sicer tako v elektronski obliki kot na papirju s potrebno slikovno opremo. Rok za oddajo prispevkov je 2. november.

12. Posamezna številka LR praviloma izide v času pred občinskim praznikom Občine Škofja Loka.

13. Za pripravo LR skrbi sedemčlanski uredniški odbor, ki ga potrdi izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka.

14. Naloge uredniškega odbora so naslednje:

–       predlaga osrednje teme za posamezno številko in avtorje, ki bi jih lahko prispevali,
–       predlaga literarne prispevke,
–       pregleda prispele prispevke in se odloča o objavi oziroma zavrnitvi,
–       spremlja pomembne dogodke, obletnice, o katerih bi bilo potrebno pisati tudi v LR,
–       predlaga politiko avtorskih honorarjev, ki jo sprejme izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka,
–       poskrbi za lektoriranje prispevkov in za prevode povzetkov,
–       poskrbi za računalniški prelom in za tisk,
–       poskrbi za potrebne predračune,…

15. Prispele članke najprej pregleda glavna urednica, ki jih da nato v pregled še posameznim članom uredniškega odbora, ki obravnavano tematiko najbolje poznajo. V primeru, da je prispevek s področja, za katerega noben član uredniškega odbora nima potrebnega znanja za presojo, se glavna urednica posvetuje z ustreznim zunanjim strokovnjakom.

16. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.

17. Uredniški odbor se praviloma sestaja 4-krat letno.

18. Glavna urednica redno poroča o delu uredniškega odbora na sejah izvršnega odbora  Muzejskega društva Škofja Loka.

19. LR se ob izidu predstavijo na Blaznikovem večeru.

20. O finančnih zadevah, vezanih na izdajo LR, odloča izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka.

mag. Aleksander Igličar,
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka