Navodila avtorjemNavodila avtorjem člankov in prispevkov

Škofja Loka, junij 2015

Uredniški odbor Loških razgledov
urednica Marija Lebar

Navodila avtorjem člankov in prispevkov

Sedanji in prihodnji avtorji člankov ter prispevkov objavljenih v zborniku Loški razgledi naj pri sestavljanju člankov upoštevajo naslednja navodila:

Oblika članka oz. prispevka:

 • Znanstveni ter strokovni članki za poglavje Razgledi ne smejo biti daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov brez presledkov), prispevki za Gradivo ne daljši od pol avtorske pole (15.000 znakov brez presledkov), nekrologi, predstavitve razstav, knjig in podobni prispevki pa ne daljši od četrt avtorske pole (7.500 znakov brez presledkov) računalniško napisanega besedila.
 • Prispevki naj bodo napisani z urejevalnikom besedil Word, v naboru znakov Times New Roman. Velikost črk naj bo 12 pik, z enojnim medvrstičnim razmakom. Naslov in mednaslovi naj bodo poudarjeni, vsebinska razčlenitev prispevka pregledna in logična.
 • Znanstveni in strokovni članki za poglavje Razgledi naj vsebujejo še:
 1. izvleček – kratek opis prispevka (v obsegu od 5 do 10 vrstic),
 2. povzetek – predstavi naj glavne rezultate prispevka (v obsegu od 20 do 30 vrstic).
 • Opombe morajo biti pisane enotno, pod črto na dnu vsake strani (footnote).
 • To velja tudi za navajanje virov in literature.

Citiranje virov in literature:

Citiranje virov in literature mora biti v skladu z uveljavljenimi pravopisnimi normami. Celoten naslov citata naj bo le v seznamu virov in literature na koncu prispevka. V opombah navajajte vire in literaturo le v skrajšani obliki, predpisano citiranje je obvezno. Viri in literatura naj bodo citirani takole:

 • Arhivski virinavedemo: arhiv (uporabljamo uveljavljene kratice), signatura in ime fonda ali zbirke, številko arhivske škatle ali fascikla (tehnične enote), številko mape (arhivske enote) in/ali ime dokumenta.

Primer: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki, ŠKL 1, Občina Zminec, tehnična enota 14, arhivska enota 144, regulacija Sore. V skrajšani obliki citiramo: ZAL–ŠKL, ŠKL 1, t. e. 14, a. e. 144.

 • Literatura – monografije – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov (in podnaslov) dela (v ležečem tisku), kraj, založnik in leto izida, stran(i).

Primer: Blaznik, Pavle: Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 1973, 560 str. V skrajšani obliki citiramo: Blaznik, Škofja Loka, str. 230–235.

 • Literatura – članek – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov članka, naslov publikacije (v poševnem tisku), letnik, številka, kraj, založnik in leto izida, stran(i).

Primer 1: Ramovš, Anton: Amoniti na loškem ozemlju. V: Loški razgledi 45, Škofja Loka : Muzejsko društvo, 1998, str. 11–14. V skrajšani obliki citiramo: Ramovš, Amoniti, str. 11–14.

Primer 2: Stariha, Gorazd: Trije tolovaji. V: Zgodovina za vse, letnik IV, št. 1, Celje : Zgodovinsko društvo, 2000, str. 47–58. V skrajšani obliki citiramo: Stariha, Trije tolovaji, str. 53.

 • Spletne strani – glede na vrsto prevzema so lahko to članki, publikacije, dokumenti, enciklopedije, slovarji. Če je znan avtor, navedemo avtorja, naslov članka ali dokumenta, datum prevzema in natančen naslov spletne strani.

Primer 1: Maja Kač,Slovenski arhivski biseri, izbrani v kilometrih gradiva. Pridobljeno 22. 3. 2015, na  http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/slovenski-arhivski-biseri-izbrani-v-kilometrih-gradiva/359724.

Pri publikacijah organizacij, ki so objavljene na spletnih straneh, navedemo naslov publikacije, datum prevzema in naslov spletne strani.

Primer 2: Konvencija o otrokovih pravicah. Pridobljeno 10. 12. 2010. Dostopno na: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105

Če avtor ni znan, navedemo samo datum prevzema in natančen naslov spletne strani.

Primer 3: Pridobljeno 15. 4.2015 na http://www.gorenjci.si/osebe/blaznik-pavle (pavel)/689..

 • Zaželeno je, da avtorji svoje prispevke opremijo s fotografijami, skicami, risbami ipd. Oddajo naj jih v kuverti ali na CD oziroma DVD (skenirani posnetki morajo biti v formatu TIFF ali JPG, v ločljivosti vsaj 300 dpi na 15 cm širine).
 • Slikovne priloge morajo biti označene s številko, v tipkopisu pa mora biti določeno, kam sodijo. Podnapisi morajo biti že v tipkopisu glavnega besedila. V oklepaju naj bodo navedeni vir, avtor oziroma lastnik fotografije.

Ostala navodila:

 • Besedila člankov oz. prispevkov morajo biti posredovana v tiskani obliki (ena kopija) in elektronski obliki (na CD oziroma DVD). Ime datoteke naj bo ime avtorja. Pisci jih lahko pošljejo na naslov Muzejskega društva Škofja Loka, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka ali na naslov urednice Loških razgledov (Marija Lebar, Podlubnik 155, Škofja Loka) oziroma  po elektronski pošti na naslov marija.lebar48@gmail.com.
 • Zadnji dan za oddajo prispevkov je 2. november, razen za prispevke, ki so kronološko vezani na povzemanje dogodkov v tekočem letu, kjer je rok za oddajo 10. januar.
 • Prispevke preberejo urednica in recenzenti, ki odločajo, če je prispevek primeren za objavo oziroma ga (po potrebi) s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev. Recenzije so anonimne.
 • Za trditve in znanstveno vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
 • DVD, CD in rokopisov ne vračamo.

 Podatki o avtorju:

 • Vsak prispevek mora vsebovati ime in priimek avtorja, naziv, poklic in ustanovo, kjer je zaposlen, naslov elektronske pošte, telefonsko številko.

NAVODILA AVTORJEM ČLANKOV

Sedanji in bodoči sodelavci Loških razgledov naj pri sestavljanju člankov upoštevajo naslednja navodila:

Oblika prispevka:

 • Znanstveni in strokovni članki za sklop Razgledi naj ne bodo daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov brez presledkov), prispevki za Gradivo ne daljši od pol avtorske pole (15.000 znakov brez presledkov), nekrologi, predstavitve razstav, knjig in podobni prispevki pa ne daljši od četrtine avtorske pole (7.500 znakov brez preseldkov) računalniško napisanega besedila.
 • Prispevki naj bodo napisani z urejevalnikom besedil Word, v naboru znakov Times New Roman. Velikost pisave naj bo 12 pik z enojnim razmakom. Naslov in mednaslovi naj bodo poudarjeni, vsebinska razčlenitev prispevka pregledna in logična.
 • Znanstveni in strokovni članki za sklop Razgledi naj vsebujejo še:
 1. a) izvleček – kratek opis prispevka (v obsegu od 5 do 10 vrstic)
 2. b) povzetek – predstavi naj glavne rezultate prispevka (v obsegu od 20 do 30 vrstic)
 • Opombe morajo biti pisane enotno, pod črto na dnu vsake strani (footnote). To velja tudi za navajanje virov in literature.

Citiranje virov in literature:

Citiranje virov in literature mora biti v skladu z uveljavljenimi pravopisnimi normami. Celoten naslov citata naj bo le ob prvi navedbi, nato okrajšano. Viri in literatura naj bodo citirani takole:

 • Arhivski viri – navedemo: arhiv (uporabljamo uveljavljene kratice), signatura in ime fonda ali zbirke, številko arhivske škatle ali fascikla (tehnične enote), številko mape (arhivske enote)  in/ali ime dokumenta.

Primer: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki, ŠKL 1, Občina Zminec, tehnična enota 14, arhivska enota 144, regulacija Sore. V nadaljevanju citiramo v skrajšani obliki: ZAL–ŠKL, ŠKL 1, t. e. 14, a. e. 144.

 • Literatura – monografije – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov (in podnaslov) dela (v ležečem tisku), založba, kraj in leto izida, stran(i).

Primer: Pavle Blaznik, Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803), Muzejsko društvo Škofja Loka, Škofja Loka 1973, str. 230–233.

 • Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka, naslov publikacije (v poševnem tisku), letnik, številka, kraj in leto izida, stran(i).

Primer: Anton Ramovš, Amoniti na loškem ozemlju, v: Loški razgledi 45, Škofja Loka 1998, str. 11–14 ali Gorazd Stariha, Trije tolovaji, v: Zgodovina za vse, letnik IV, št. 1, Celje 2000, str. 47–58.

Slikovne priloge:

 • Zaželjeno je, da avtorji svoje prispevke opremijo s fotografijami, skicami, risbami ipd. Oddajo naj jih v posebni kuverti ali na CD (skenirani posnetki morajo biti v formatu TIFF ali JPG v ločljivosti vsaj 300 dpi).
 • Slikovne priloge morajo biti označene s številko, v tipkopisu pa mora biti določeno, kam sodijo. Podnapisi naj bodo že v tipkopisu glavnega besedila. V oklepaju naj bo naveden vir, avtor oz. lastnik fotografije.

Ostala navodila:

 • Teksti morajo biti posredovani v tiskani obliki (ena kopija) in v elektronski obliki (na CD oz. disketi). Ime datoteke naj bo ime avtorja. Pisci jih lahko pošljejo na naslov Muzejskega društva Škofja Loka (Grajska pot 13, Škofja Loka), po elektronski pošti na naslov loski.razgledi@mdloka.si ali judita.sega@guest.arnes.si  oz. izročijo osebno urednici.
 • Prispevke preberejo urednica in recenzenti, ki odločajo, če je prispevek primeren za objavo, oz. ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev. Recenzije so anonimne.
 • Za trditve in znanstveno vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
 • Disket, CD in rokopisov ne vračamo.

Judita Šega. urednica Loških razgledov