Navodila avtorjem člankov in prispevkov

NAVODILA AVTORJEM ČLANKOV

Sedanji in bodoči sodelavci Loških razgledov naj pri sestavljanju člankov upoštevajo naslednja navodila:

Oblika prispevka:

 • Znanstveni in strokovni članki za sklop Razgledi naj ne bodo daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov brez presledkov), prispevki za Gradivo ne daljši od pol avtorske pole (15.000 znakov brez presledkov), nekrologi, predstavitve razstav, knjig in podobni prispevki pa ne daljši od četrtine avtorske pole (7.500 znakov brez preseldkov) računalniško napisanega besedila.
 • Prispevki naj bodo napisani z urejevalnikom besedil Word, v naboru znakov Times New Roman. Velikost pisave naj bo 12 pik z enojnim razmakom. Naslov in mednaslovi naj bodo poudarjeni, vsebinska razčlenitev prispevka pregledna in logična.
 • Znanstveni in strokovni članki za sklop Razgledi naj vsebujejo še:
 1. a) izvleček – kratek opis prispevka (v obsegu od 5 do 10 vrstic)
 2. b) povzetek – predstavi naj glavne rezultate prispevka (v obsegu od 20 do 30 vrstic)
 • Opombe morajo biti pisane enotno, pod črto na dnu vsake strani (footnote). To velja tudi za navajanje virov in literature.

Citiranje virov in literature:

Citiranje virov in literature mora biti v skladu z uveljavljenimi pravopisnimi normami. Celoten naslov citata naj bo le ob prvi navedbi, nato okrajšano. Viri in literatura naj bodo citirani takole:

 • Arhivski viri – navedemo: arhiv (uporabljamo uveljavljene kratice), signatura in ime fonda ali zbirke, številko arhivske škatle ali fascikla (tehnične enote), številko mape (arhivske enote)  in/ali ime dokumenta.

Primer: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki, ŠKL 1, Občina Zminec, tehnična enota 14, arhivska enota 144, regulacija Sore. V nadaljevanju citiramo v skrajšani obliki: ZAL–ŠKL, ŠKL 1, t. e. 14, a. e. 144.

 • Literatura – monografije – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov (in podnaslov) dela (v ležečem tisku), založba, kraj in leto izida, stran(i).

Primer: Pavle Blaznik, Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803), Muzejsko društvo Škofja Loka, Škofja Loka 1973, str. 230–233.

 • Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka, naslov publikacije (v poševnem tisku), letnik, številka, kraj in leto izida, stran(i).

Primer: Anton Ramovš, Amoniti na loškem ozemlju, v: Loški razgledi 45, Škofja Loka 1998, str. 11–14 ali Gorazd Stariha, Trije tolovaji, v: Zgodovina za vse, letnik IV, št. 1, Celje 2000, str. 47–58.

Slikovne priloge:

 • Zaželjeno je, da avtorji svoje prispevke opremijo s fotografijami, skicami, risbami ipd. Oddajo naj jih v posebni kuverti ali na CD (skenirani posnetki morajo biti v formatu TIFF ali JPG v ločljivosti vsaj 300 dpi).
 • Slikovne priloge morajo biti označene s številko, v tipkopisu pa mora biti določeno, kam sodijo. Podnapisi naj bodo že v tipkopisu glavnega besedila. V oklepaju naj bo naveden vir, avtor oz. lastnik fotografije.

Ostala navodila:

 • Teksti morajo biti posredovani v tiskani obliki (ena kopija) in v elektronski obliki (na CD oz. disketi). Ime datoteke naj bo ime avtorja. Pisci jih lahko pošljejo na naslov Muzejskega društva Škofja Loka (Grajska pot 13, Škofja Loka), po elektronski pošti na naslov loski.razgledi@mdloka.si ali judita.sega@guest.arnes.si  oz. izročijo osebno urednici.
 • Prispevke preberejo urednica in recenzenti, ki odločajo, če je prispevek primeren za objavo, oz. ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev. Recenzije so anonimne.
 • Za trditve in znanstveno vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
 • Disket, CD in rokopisov ne vračamo.

Judita Šega. urednica Loških razgledov